محمد نیکبین تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهرگفت: با برنامهریزیهای صورتگرفته "سوپراستار" به طور همزمان در آمریکاو یکی از شهرهای کانادا به نمایش درمیآید. همچنین این فیلم در اروپا ودبی نیز روی پرده میرود. "سوپراستار" در بازار جشنواره فیلم کن نیز بهنمایش درمیآید.
وی درباره فیلم اکراننشده "تسویهحساب"، گفت:امیدوارم مسئولان صاحبنظر بتوانند ارزیابی مجدد انجام دهند، زیرا بهعقیده من مدتی از ساخت این فیلم گذشته و شاید شرایط برای نمایش آن فراهمشده باشد. امیدواریم بتوانیم امسال پروانه نمایش "تسویهحساب" را دریافتکنیم.
نیکبین درباره فعالیتهای جدید خود، گفت: میلانی در حال حاضرروی چند سناریو کار میکند و پس از پایان اکران "سوپراستار" یک پروژهسینمایی جدید را آغاز میکنیم.
میلانی هماکنون فیلمنامه مجموعهتلویزیونی 90 دقیقهای "کی اول شروع کرد؟" را مینویسد که از تولیداتسیمافیلم است. "سوپراستار" داستان یک ستاره سینما است که از روزهای اوجفاصله گرفته و آشنایی با دختری جوان او را به درکی تازه از زندگیمیرساند.
شهاب حسینی، فتانه ملکمحمدی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو،افسانه بایگان، رضا رشیدپور، السا فیروزآذر و لیلا زارع بازیگران این فیلمهستند. نیکبین پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر از اکران "سوپراستار"در آمریکا و کانادا در اواسط اردیبهشت خبر داده بود.


خبرگزاري مهر