عزتالله ضرغامی در پاسخ به انتقاد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بهعملکرد انتخاباتی صدا و سیما به خبرنگار مهر گفت: در گفتگوی مفصلی کهچهارشنبه هفته گذشته با مجموعه مدیران سازمان داشتم به این مسئله اشارهکردم و توضیح دادم. تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یک سیر حرفهای و منطقیدارد و به اعتقاد ما این سیر را به طور طبیعی طی میکند.
وی در ادامهافزود: بنابراین هر گونه شتابزدگی و ایجاد هیجان اضافی نسبت به آن مقطعخاص که از نظر رسانهای و تبلیغی برای آن برنامهریزی کردهایم، حتماً اثرمنفی در میزان مشارکت مردم دارد. به نظرم نامزدهای عزیز به خصوصهوادارنشان باید اجازه بدهند. معمولاً برخورد نامزدها منصفانه است و ما همآن را درک میکنیم، چون سعی میکنند کلیات را مطرح کنند، اما هوادران آنهابه اقتضای فضای انتخابات کشور توقعاتی دارند.
رئیس سازمان صدا و سیماخاطرنشان ساخت: انتخابات امسال پرشور برگزار میشود و مردم پای صندوقهایرای حضور گسترده خواهند داشت. البته تا زمان انتخابات هم فاصله زیادینمانده و یکماه دیگر میتوان قضاوت کرد که برنامهریزی ما درست بوده است.

ضرغامیدرباره شروع برنامههای اصلی نامزدهای ریاست جمهوری در سازمان صدا و سیماگفت: برنامههای اصلی نامزدها از اول خردادماه شروع میشود و به مدت 20روز انواع برنامههای متنوع در ساختارهای مختلف در بهترین ساعت پخش میشودکه بینندگان زیادی هم خواهد داشت. البته ما پخش برنامههای جذاب همچونفیلم و سریالها را قطع نمیکنیم.
وی ادامه داد: علاوه بر پخشبرنامههایی که مستقیم به خود نامزدها مربوط میشود، همزمان با آنبرنامههای عادی هم روی آنتن میرود. در حال حاضر 12 برنامه مناسبانتخاباتی از شبکههای سراسری غیر از شبکههای استانی و رادیویی پخشمیشود که تعداد آنها هم افزایش مییابد. همچنین ظرفیتهایی که در داخلبرنامه تدارک دیده شده، زیاد و فضا کاملاً انتخاباتی میشود.
رئیسسازمان صدا و سیما اشاره کرد: مردم در دو تا سه هفته پایانی قبل ازانتخابات کاملاً در جریان مسائل انتخاباتی قرار میگیرند و اهمیت آنبرایشان بیشتر روشن میشود و با نامزدها بیشتر آشنا میشوند. برنامههایمناظرهای نامزدها هم پیشنهاد شده و الان در حال عملیاتی شدن است.
ضرغامییادآور شد: فکر میکنم مناظره نامزدها بیش از هر چیز میتواند در مردمانگیزه مشارکت در انتخابات ایجاد کند. نتیجه انتخابات سیر منطقی و حرفهایبرنامههای صدا و سیما را نشان میدهد که درست بوده است. ما درک میکنیمنامزدهای مختلف در برنامههای متنوع از جمله استانها حضور پیدا میکنند واز آنها استقبال میشود، اما برخی مواقع جمعهای مختلف توقع دارند همهابعاد این حضور با توجه به محدودیت برنامههای رسانهای منعکس شود.
ویدر پایان گفت: چنین ظرفیتهایی موجود نیست و هم به لحاظ قانونی برای اینکهبخواهیم عدالت را برقرار کنیم دچار مشکلات میشویم که بعد نمیتوانیمپاسخگو باشیم. امیدوارم همین رویه قانونی ادامه پیدا کند و نتیجه آن درانتخابات مشخص میشود.


خبرگزاري مهر