سه سند ماندگار از هویت پرشکوه خلیج فارس

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
خلیجفارس تنها یک واژه نیست بلکه مفهومی نهادینه شده است که عصرى چندهزار سالهبه قدمت آغاز نگارش تاریخ مکتوب بشر از عهد باستان دارد...از بین صدها وهزاران سند و نقشه، این عکس ها به عنوان مشتی نمونه خروار ارائه می شوند.اگر اعراب یاوه گوی مدعی خلیج ع ر ب ی نیز بجز یاوه گویی های خود سندیدارند آن را ارائه کنند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

صوره بحر فارس (نقشه دریای فارس)
از ابواسحق ابراهیم الفارسی استخری
(قبل از 318-316 ه- ق/ 930-957 میلادی)
نقل از نسخه خطی ترجمه فارسی المسالک والممالک
استخری به خط ابن ساوجی (726 ه-ق)
کتابخانه موزه ملی ایران (ایران باستان)تهران


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
نقشه منطقه هرمز
تهیه شده توسط: پترتوس برتیوس (1565- 1629 میلادی)
تاریخ ترسیم: 1610 میلادی[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
نقشه عربستان
تهیه شده توسط: هنریکوس هوندیوس
(1597- 1651 میلادی)
فرزند یوکودوس هوندیوس
تاریخ ترسیم: 1630 میلادی در آمستردام
گراور مسی از هوندیوس و برتیوس


از:عصر ایران

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]