زیزدان بر او جاودانی دروود از او مانده این آریایی سرود
چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

( کنت دوگوبینو)

«ایرانیان تازگی را دوست داشتند و دنبال آن میرفتند.چه در افکار چه در اخلاق چه در آدات»
بهعقیده یمن ایرانیان از نوعی میهن پرستی ی جاودانه برخوردارند.یکدیگر را درداخل کشور دوست دارند.کشور را در وجود خود مجسم می بینند.اما با بی تفاوتیشاهد گذار حکومت های گوناگون از فراز سر خود هستند.بی انکه فریفته ی هیچیک بشوند.از این نظر به کلی از میهن پرستی ی سیاسی عاری اند.سلطنت هاوفتوحات و تسخیر سرزمین ها به تدریج قدرت خودشان را از دست میدهند. و ازبین میبرند بی آنکه به شخصیت ایرانی لطمه زده باشد.
از روی کمال و صحتمیتوان ثابت نمود که این ملت(ایران)دارای همان اسمی است که از قرون بیشمارقبل از آنکه دنیا شروع شود بوده.اسمی که :آیریان یا آریان است.
(تاریخ ایران.گوبینو.ص.۵)
(اومستد)
مقدونیهاسکندر از بین رفت.تقریبا بدون آنکه اثری از آن باقی باشد.قبرهایفرمانروایان مقدونی هرگز پیدا نشد.هیچ چیز از اسکندریه اولیه بجانمانده.اما تخت جمشید تا به امروز بر پاست.و کاخ های داریوش و خشایارشاهنوز بر بالای جلگه باعث حیرت مسافران است.
«آری مشرق زمین بر کسی که مغرورانه مغلوبش ساخته بود غلبه کرد»
(ژ.م ویکنز)
ایرانرا در مفهوم حقیقی باستانی اش به خوبی ممکن است یک لوح فرهنگی بخوانیم.ازقدیمی ترین ایام(لااقل از زمان سومر) و از دورترین حدود (مصر و یونان وهندو...)به ندرت ممکن بود خوابی یا خیالی یا مذهب و آرزویی باشد که عاقبتدر فرهنگ حل نشده یا در ان معلق نمانده باشد.
( دارمستتر)
اسکندر یونان را ایرانی کرد.او ایران را یونانی نساخت.حال دیگریونان و جهان از جریان شرقی لبریز شد.
(افلاتون)
توای یونانی اگر بخواهی نیاکان خود را در برابر اردشیر پسر خشایار نمایش دهیاندیشه کن که چگونه خود را آلت استهزای او خواهی کرد.پس بر حذر باش که ازنظر اصل و نسب پست تر از آنان خواهیم بود.
(رزالی مورتن)
حتی در خرابی تخت جمشید امروز خیره کننده ترین مناظر است ..
(هانری دومونترلان شاعر و نویسنده فرانسوی)
من نمیتوانم حتی یک لحظه از زندگی شاعرانه ام رادر نظر بگیرم که تا اندازه یی به نبوغ شاعران ایرانی مدیون نباشد.
(افلاتون)
واقعیتاین است که در زمان کوروش ایرانیان حد وسط را میان آزادگی و بندگی راگرفته بودند آغاز کردند به اینکه آزاد باشند برای اینکه بتوانند بر تعدادیاز خلق های دیگر سروری کنند.ایرانیان سرورانی بودند که به ملت هایی که بهاطاعت آنان در می آمدند آزادی می بخشیدندوآنان را به درجه یی که شایسته یآنان بود ارتقاء میدادند.
کتاب قوانین.به نقل از ایرانیان و بربرها.ج۱ص۱۰۲
(آرتور پوپ)
نه تنها تاریخ آسیا بلکه تاریخ جهان تاریک خواهد بود اگر موضوع اصل قدرت ایران روشن نشود.
پیشین.متن فرانسه.۲
(هردوت)
ایرانیان از هر حیث خود را بهتر از همه ملل می پنداشتند
هرگزیک پارسی از خدای خود نیکی ها را برای شخص خود تقاضا نمیکند.بلکه اوتقاضای سعادت برای تمام ملت پارس(ایران)و برای شاه میکند. خود را مشمولاین دعای عمومی میداند.
(رنه گروسه)
در هر یک از جبهه هایی که ایرانییت با ملیت دیگری مبارزه میکرد برتری ایرانیان به ثبوت میرسید.
غیر ممکن است که این حقیقت را انکار کنیم که این آئین(زرتشتی)تا چه اندازه جلوتر از معنویت یونان یا کتاب مقدس بوده است.
نژادایرانی با خصال انیانی و شم سازماندهی از برکت صلح ثمر بخش که میان مللمتنوعه به وجود آورد نژاد نخبه و امپراتورساز آسیا به شمار میرود.
(پروفسور ایلیف)
از خصائص آریائیان ایران:مردانگی و بی پیرایگی است. میراث ایران.ص۳۱
(مونتسکیو)
اسکندر پس از ورود به ایران اندیشه های بد خود را نسبت به ایران رها کرد و خوی و عادت ایرانی ها را گرفت.
یونانیان و بربرها.ج۱.ص۷۱
(آربری)
روح ایران همانطور که از هنرهای این مردم مشهود است در ادبیات این قوم نیز زنده و پایدارمانده.
(زبان فارسی شیرین ترین و آهنگ دار ترین زبان مشرق زمین است)
(چرزیگوفسکی)
تماماختصاصات اساسی ساختمان های گنبدی شکل و سقفهای ضربی و حتی صلیب شکل کهعصاره ی واقعی معماری بیزانس به شمار میرود از ایران سرچشمه گرفته و نخستدر ایران توسعه یافته.


به نقل از وندا کلیک