بسياري از كشورهاي جهان يك حيوان را به عنوان نمادخود انتخاب كرده اند .برخي كشورهاي ديگر نيز به دليل اينكه زيستگاه جانوريخاص هستند به نام كشور اين موجود شهرت دارند. نگاهي به تعدادي از حيواناتنمادين كشورهاي مختلف جهان. 7 ارديبهشت 88 . گزارش : بهرام افتخاري.


خروسيكي از نمادهاي كشور فرانسه و نيز پرتغال است.البته شهرت خروس هاي فرانسويبيشتر است. در فرانسه خروس اشاره اي تاريخي به سقوط امپراتوري رم غربي وظهور دوباره سرزمين گل � فرانسه قديم � است. در پرتغال خروس نماد ايمان وعدالت است.


كانگورونماد كشور استراليا است و حدود 63 گونه اين جانور كيسه دار در كشوراستراليا زندگي مي كنند. درعين حال زيستگاه برخي از گونه هاي كانگورو دركشور گينه نو پاپوازي است.


سگآبي نماد كشور كانادا است و در تاريخ توسعه اين كشور به دليل تجارت پوستدر دوره استعمار بريتانيا نقش دارد. تصوير سگ آبي بر روي برخي از سكه هايكانادا و نيز تمبرهاي پستي اين كشور مشاهده مي شود.


شير نماد كشور بريتانيا است و تصوير آن به روي نشان ها و علائم سلطنتي و برخي از سكه هاي واحد پول اين كشور نقش بسته است.عقابماهيخوار سر سفيد از سال 1782 ميلادي به عنوان نماد ملي ايالات متحدهانتخاب شد. تصوير اين گونه عقاب روي مهر رياست جمهوري ايالات متحده و نيزنيروي هوايي اين كشور و برخي از سكه هاي آن ديده مي شود.چين مركزي زيستگاه پاندا است و نام پاندا مترادف با نام كشور چين بوده كه اين جانور را به عنوان يك گنجينه ملي خود تلقي مي كند.جگوار يا پلنگ آمريكاي جنوبي نماد كشور آرژانتين است.لاما نماد كشور بوليوي بوده و تصوير آن روي پرچم اين كشور و نيز نشان هاي رسمي آن مشاهده مي شود.كندور كه زيستگاهش سلسله جبال آند در آمريكي جنوبي است يكي از نمادهاي اصلي كشور شيلي است.


ببر يكي از نمادهاي ملي كشور هند است.