كشور ما يكي از پر مصرف ترين كشورهاي جهان است و با منابع محدود وبهره وريبسيار پاييني كه از محصولات داريم سبب شده است كه علاوه بر هدر دادن منابعالهي در مسابقه اي براي فقير تر شدن خود از كشورهاي صنعتي جهان پيشيبگيريم و ركورد دار اسراف در جهان باشيم .به همين خاطر رهبر معظم انقلابامسال را سال حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف نام گذاري نموده اند تا درزندگي شخصي و اجتماعي خود درنگ نموده و منابع خدادادي را در حد لارم مصرفنماييم.يكي از روشهاي مبارزه با اسراف اطلاع رساني است از اين لحاظ در ذيلآمارهايي از ميزان مصرف ما در مقايسه با نرم هاي جهاني درج شده است.

5 برابر متوسط جهاني انرژي مصرف مي كنيم !
باوجود درآمد بيش از 80 ميليارد دلاري كشور از فروش نفت خام در سال گذشته،بيش از 44 ميليارد دلار يارانه انرژي در بخشهاي مختلف طي يك سال پرداختشده كه حدود 9 ميليارد دلار آن مربوط به بخش خانگي و تجاري بوده است.
ايندر حالي است كه مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري طبق آخرين آمار اعلاميبيش از 410 ميليون بشكه معادل نفت خام، يعني حدود 41 درصد، از مصرف انرژيكل كشور- معادل 16 ميليارد دلار- بوده كه حدود 70 درصد آن را گاز طبيعي و20 درصد آن را فرآورده هاي نفتي تشكيل داده است.
به طور كلي نگاهي بهآمار موجود نشان مي دهد كه مصرف انرژي در كشور پنج برابر متوسط جهاني است؛به گونه اي كه در بخش ساختمان به تنهايي مصرف انرژي 2/5 تا چهار برابراستانداردهاي جهاني گزارش شده است.
در چنين شرايطي پيش بيني مي شود كهاگر الگوي مصرف انرژي در بخشهاي خانگي و تجاري اصلاح نشود و روند كنونيادامه يابد، مصرف انرژي در اين بخشها در سال 1403 به بيش از 1400 ميليونبشكه معادل نفت خام مي رسد كه در اين صورت علاوه بر دست نيافتن به اهدافچشم انداز 20 ساله، بر جايگاه ايران در صادرات نفت خام خدشه وارد مي شودكه اقتصاد كشور و محيط زيست نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
در حاليسالانه بيش از 40 ميليارد دلار بابت هدرروي و در واقع يارانه انرژي دركشور از دست مي رود كه به گفته محمدنژاد- معاون وزير نفت در امور مهندسي وفناوري- بسياري از طرحهاي توسعه اي صنعت كشور با مشكل تأمين منابع ماليمواجه هستند و طرحهاي زيربنايي براي ايجاد اشتغال و جذب دانش آموختگانبايد هرچه زودتر اجرا شود.

3برابر استاندارد دنيا برق مصرف مي كنيم!
وزيرنيرو با بيان اين كه ميزان سرانه مصرف برق در ايران 3برابر استانداردهايجهاني است گفت: توليد برق در كشور نسبت به جمعيت 70ميليوني 3برابر متوسطتوليد برق در دنياست اما به دليل مصرف بالا توليد كفاف مصرف را نميدهد.سيدپرويز فتاح با اشاره به اين كه توليد برق در حال حاضر 215ميلياردكيلووات ساعت است گفت: چنان چه 215ميليارد كيلووات ساعت توليد را بر جمعيت70ميليوني تقسيم كنيم حدود 2هزار و 700كيلووات ساعت مي شود اما آمار سرانهمصرف حاكي از 2هزار و 900كيلووات ساعت يعني 3برابر بيشتر از ميزاناستاندارد است. فتاح گفت: ميزان توليد برق در كشور در حال حاضر نيز 3برابرمتوسط برق توليد شده در دنياست اما چون مصرف بالاست توليد برق كفاف مصرفرا نمي كند. وي خاطر نشان كرد: آمار مصرف برق تا آخرين روز سال گذشته215ميليارد كيلووات ساعت بود كه اين عدد نسبت به سال 86معادل 3/6 درصد رشدنشان مي دهد.

سومين مصرف كننده بزرگ گاز جهان هستيم!
ميزان مصرفجهاني گاز در سال گذشته ميلادي به بيش از 3198 ميليارد مترمكعب رسيد كهايران در بين 211 كشور جهان از حيث مصرف گاز در رتبه سوم قرار دارد.
سازماناطلاعات مركزي آمريكا طي گزارشي به بررسي وضعيت مصرف گاز در جهان طي سالگذشته ميلادي پرداخته است. بر اساس اين گزارش، ميزان مصرف جهاني گاز بهبيش از 3198 ميليارد مترمكعب رسيد كه ايران در بين 211 كشور جهان از حيثمصرف گاز در رتبه سوم قرار دارد. مصرف گاز در ايران طي سال گذشته به بيشاز 111/8 ميليارد مترمكعب رسيده است.بر اساس اين گزارش، آمريكا با مصرف652/9 ميليارد مترمكعب بزرگترين مصرف كننده گاز جهان شناخته شده است وروسيه نيز با 481 ميليارد مترمكعب در رتبه دوم اين گزارش است.كشورهاي عضواتحاديه اروپا نيز سالانه 497 ميليارد مترمكعب گاز مصرف مي كنند. پس ازايران، ژاپن با 100 ميليارد مترمكعب مصرف گاز در رتبه چهارم قرار گرفته وآلمان و كانادا و انگليس نيز به ترتيب با 97 ميليارد مترمكعب، 92 ميلياردمترمكعب و 91 ميليارد مترمكعب در رتبه هاي بعدي قرار دارند. پس از انگليسنيز كشورهاي ايتاليا، عربستان، چين، مكزيك، اوكراين و ازبكستان قراردارند.ميزان مصرف گاز در چين با جمعيتي بالغ بر يك ميليارد نفر به70ميليارد مترمكعب رسيده است. اين گزارش حاكي است، در بين كشورهايخاورميانه و شمال آفريقا عربستان در جايگاه دهم، امارات هفدهم، هند وتركيه بيست و يكم، مصر بيست و پنجم ، الجزاير سي ام، قطر سي و چهارم وبحرين چهل و پنجم قرار دارند.

بالاترين مصرف نان در جهان داريم!
مجيدپارسانيا، معاون وزير بازرگاني با اعلام اين كه ايران بالاترين مصرف نان را درجهان دارد و سالانه 3ميليون تن گندم در كشور اتلاف مي شود، از برنامه هاياين وزارت خانه براي سامان دهي و بهسازي واحد هاي سنتي نان خبر داد وگفت:سرانه مصرف نان در ايران حدود 160كيلوگرم است كه نسبت به كشورهاي اروپايينظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70كيلوگرم در سال است بيشتر است. ويدر پاسخ به اين سوال كه ميزان آرد مصرفي داخلي و ميزان ضايعات نان چقدراست به فارس گفت : ميزان آرد مصرفي داخلي (آرد خبازي) حدود 5/8 ميليون تندر سال و ميزان ضايعات نان در استان تهران بر طبق آمارهاي موجود 11تا13درصد است.

سرانه شكر 3كيلوگرم بالاتر
سرانه مصرف شكر در ايرانحدود 30كيلوگرم است اين در حالي است كه اين ميزان در نواحي مختلف كشورمتفاوت است اما مصرف سرانه دنيا 27كيلوگرم است.

مصرف سرانه روغن 5/4 كيلوگرم بالاتر
مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران در خصوص سرانه مصرف روغن گفت: سرانه مصرف روغن در كشور حدود 17كيلوگرم است.
مقايسهمصرف سرانه روغن در ايران با ساير كشورها نشان مي دهد مصرف سرانه ما بسياربالاتر از ميانگين جهاني است. مصرف سرانه ايران 17كيلوگرم و مصرف سرانهدنيا 5/12كيلوگرم است و اگر شيوه مصرف روغن را در ايران با ساير كشورهامورد بررسي قرار دهيم اين اختلاف آشكارتر مي شود.


اقدامات انجام شده
1- تعيين استانداردهاي مصرف مواد غذايي
رئيسمركز آمار ايران گفت: اين مركز از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبرديرياست جمهوري مسئول تدوين استانداردهاي مصرف مواد غذايي در كشور شده است.
محمدمدد اظهار داشت: مركز آمار ايران مسئول بررسي نوع كالاهاي خوراكي و غذاييخانوارهاي ايراني، تعيين حداقل و حداكثر استانداردهاي مصرف آن ها و حتيميزان مصرف در دستگا ه هاي درآمدي مختلف شده است.
وي خاطرنشان كرد: براين اساس استانداردهاي مصرف مواد خوراكي و غذايي به صورت علمي تهيه و مشخصخواهد شد كه مصرف مواد غذايي تا چه حد اسراف است و تا چه ميزان سبب بروزمشكل كمبود كالري در افراد مي شود. مدد خاطرنشان كرد: كميته اي در مركزآمار تشكيل شده و در حال بررسي استاندارد كالاهاي غذايي و خوراكي مصرفيخانوارهاست.
2- تشكيل كارگروه اصلاح الگوي مصرف در رياست جمهوري
معاونتبرنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با هدف پيگيري و اجرايي كردناصلاح الگوي مصرف تشكيل كارگروه ويژه اين موضوع را در دستور كار خود قرارداد.
بررسي موضوع اصلاح الگوي مصرف در ستاد برنامه معاونت برنامه ريزيو نظارت راهبردي رئيس جمهور به منظور تعيين راهبردها و سياستهاي اجراييمورد نياز براي عملياتي كردن اين امر مهم و درج احكام مورد نياز در لايحهبرنامه پنجم توسعه حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1388 يكي از مهمتريناقدامها در اين زمينه است.
3- تشكيل كميسيون ويژه اصلاح الگوي مصرف در مجمع تشخيص مصلحت
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از تصويب تشكيل «كميسيون ويژه اصلاح الگوي مصرف» در اين مجمع با حضور 11 نفر از اعضا خبر داد.
قراراست اين كميسيون بحث و بررسي پيرامون اصلاح الگوي مصرف را آغاز كند و اگرضرورتي احساس شد، سياستهايي را در اين رابطه خدمت مقام معظم رهبري برايابلاغ به دستگاه ها ارايه كند.
4- طرح گنجاندن اصلاح الگوي مصرف در تدوين برنامه پنجم توسعه
رئيسمجلس با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري درخصوص اصلاح الگوي مصرف گفت:مهم اين است كه از فرصتي كه رهبري در اين سال بوجود آورده اند، كار راآغاز كنيم و در قانون برنامه پنجم اين موضوع گنجانده شود.
دكتر عليلاريجاني اظهار داشت: كميسيون ويژه بايد طرح هدفمندكردن يارانه ها را بانگاهي وسيعتر بررسي كند كه اين موضوع احتياج به قانونگذاري دارد و بايد درمجلس بررسي شود.

نكته پاياني
در پايان شايان ذكر است كه اگرچهوفور و ارزاني منابع انرژي مواد غذايي در كشور از جمله دلايل مصرفغيربهينه و بي رويه آن شمرده مي شود اما اصلاح قوانين، فرهنگ سازي و دادناطلاعات و آگاهي به مردم مي تواند كمك زيادي به مصرف منطقي داشته باشد. بهاين ترتيب پس از اجراي سهميه بندي بنزين در سال 1386 ، طرح رعايت الگويمصرف گاز و جرايم دهكي كه عملياتي شده، حال طرح تحول اقتصادي براي حذفيارانه انرژي در بخشهاي مختلف خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاهها با هدفهدفمند كردن يارانه ها و در نتيجه كاهش مصرف انرژي مطرح شده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]