اين خبر مربوط به 22اسفند 87بوده ولي از انجاييكه به نظر جالب امد خواستم كه دوستان هم اين مطلب را ببينند:


بازدیدکنندگانیک نمایشگاه آثار هنری در هلند امکان می یابند که با تلفن خدا تماسبگیرند؛ البته آنها تنها قادرخواهند بود صدای خود را بر روی یک پیامگیرتلفنی ثبت کنند. هدف از فراهم کردن این امکان در قالب یک اثر هنری به نام"خط خدا"، نشان دادن تفاوت دید مردم هلند نسبت به موضوع دین و تغییراتیاست که در نگرش آنها ایجاد شده است.

رادیو هلند گزارش داد یوهان فندر دانگ، هنرمند هلندی مبدع این اثر از یک شماره تلفن همراه استفاده کردهتا نشان دهد که خدا همیشه و در هرجا در دسترس است. با این حال منتقدان میگویند این طرح مومنان و معتقدان به مسائل دینی را به استهزاء می گیرد. ایننمایشگاه در شهر خرونینگن هلند برپا شده و بازدید کنندگان با گرفتن شماره"تلفن خدا" این پیام را خواهند شنید: "این صدای خدا است. من در حال حاضرقادر نیستم با شما صحبت کنم، اما لطفا پیام خود را بگذارید."

پیام های مخفی
باوجود آنکه این خط تلفنی بطور رسمی از روز شنبه آغاز بکار کرد اما امکانتماس با آن از هفته گذشته میسر بود و تا کنون بیش از هزار پیام بر رویپیامگیر آن گذاشته شده است. اما قرار است محتویات پیام ها مخفی بماند و بهعنوان بخشی از اثر هنری تلقی نمی شود. آقای فن در دانگ به رادیو هلند گفت:"من روحانی نیستم، من یک هنرمندم و به پیام ها گوش نخواهم داد." او افزود:"این پیام ها رازی است بین خدا و مردمی که [با او] تماس گرفته اند."سوزانا خروت سخنگوی این نمایشگاه گفت با نمایش و ارائه این اثر قصد آزردنهیچکسی وجود ندارد. او توضیح داد: "در گذشته شما برای دعا کردن به کلیسامی رفتید، و اکنون موقعیتی وجود دارد که تنها از طریق تلفن تماس بگیرید وبه شیوه ای مدرن صحبت هایتان را با خدا درمیان بگذارید." هدف از ارائه ایناثر تشویق و تحریک به گفتگو درباره اولویت ها در زندگی مدرن است. این خطتلفن به مدت شش ماه فعال باقی خواهد ماند و پیام متقاضیان و علاقمندان رادریافت خواهد کرد.

BBC