روزانه پرونده هاى مختلف سرقت و كلاهبردارى در دادگاه و مراكز انتظامىكشور تحت رسيدگى قرار مى گيرد كه در برخى از آنها مواردى وجود دارد كهجالب و خواندنى به نظر مى رسد.

اعتياد به دزدى

برخىسارقان سال هاى زيادى از عمر خود را در پشت ميله هاى زندان گذرانده اند،چرا كه به دليل اعتياد شديد به سرقت، به محض آزادى و پايان دوره زندان بازهم سراغ سرقت مى روند. از جمله اين افراد سارق سابقه دارى به نام كامبيز -62 ساله - است كه از دوران جوانى براى پولدار شدن سرقت از خانه ها، مغازهها و خودروها را مرتكب شده است.

سارق حرفه اى طى ۴۳ سال، ۳۰ بار بهحكم دادگاه هاى مختلف راهى زندان شده است. خودش مى گويد: به سرقت اعتيادپيدا كرده و نمى تواند آن را ترك كند.

او چندى قبل پس از دستگيرىبه قاضى گفت: «خانواده ام از موقعيت مالى خوبى برخوردار بودند، بنابراينقبل از انقلاب وقتى ديپلم گرفتم، پدرم مرا براى ادامه تحصيل به اروپافرستاد و حدود دو سال در دانشگاه درس خواندم، اما به خاطر احساس غربت شديدبه ايران بازگشتم. پس از ترك تحصيل به خريد و فروش خودرو، طلافروشى ومشاغل اين چنينى رو آوردم. افسوس كه در اين كارها هم موفق نبودم. در نتيجهبه توصيه يكى از آشنايان در يك رستوران مشغول كار شدم، اما پس از چندساعت، اين كار را نيز رها كردم.

مدتى بيكار بودم تا اين كه پسانداز اندكم تمام شد و براى تأمين هزينه هاى زندگى مجبور شدم از دوستان وآشنايان پول قرض بگيرم. بدين ترتيب هر روز بدهى ام بيشتر مى شد. در نتيجهچاره اى جز سرقت نديدم.

يك شب كه براى سرقت وارد خانه اى ويلايى درشمال تهران شده بودم، هنگام جمع آورى اشياى با ارزش خانه، ناگهان چراغاتاق پذيرايى روشن شد و يك مأمور پليس را در مقابلم ديدم كه اسلحه كمرى اشرا به طرفم نشانه گرفته بود.

دادگاه مرا به شش ماه زندان محكومكرد. در زندان با خودم عهد كردم كه ديگر دزدى نكنم. اما به محض آزادى بامشاهده يك خانه ويلايى، دوباره به فكر سرقت افتادم.

در مدت ۴۳ سالگذشته، ۳۰ بار با حكم دادگاه به زندان افتادم و هر بار نيز در زندان توبهمى كنم، اما وقتى آزاد مى شوم، مانند يك فرد معتاد با ديدن پول يا اشياىبا ارزش خانه ها و ماشين هاى گرانقيمت بدون اراده دست به سرقت مى زنم!

تخم مرغ دزدى كه شتردزد شد

منصور- 66 ساله - يكى ديگر از سارقان حرفه اى است كه زندان را مكانى امن براىخود مى داند. او از ۱۳ سالگى با جيب برى از مسافران و مردم كارش را شروعكرد. پس از مدتى به خاطر سرقت دوچرخه دستگير و زندانى شد.

وى طى ۵۳سال بيش از ۶۰ سابقه كيفرى و زندان دارد. او پائيز امسال، چند ساعت پس ازآزادى قصد داشت خودروى پرايدى را سرقت كند كه از سوى پليس دستگير شد.

دزدى كه خوابش برد

احتياطشرط عقل است. بخصوص اگر براى دزدى، يك ساختمان شيك ويلايى انتخاب شدهباشد. «كامران» - 26 ساله - كه به خاطر تأمين هزينه اعتيادش به تازگى سرقترا شروع كرده بود، چندى قبل وقتى براى اجراى نقشه اش به يك خانه ويلايى دركرج رفت، پس از ساعت ها تلاش، سرانجام موفق شد در گاوصندوق را باز كند.

دزدحرفه اى وقتى مقدار قابل توجهى پول و طلا ديد، به خيال اين كه يك شبهپولدار شده است، تصميم گرفت در كنار گاوصندوق خانه اشرافى قدرى استراحتكند. غافل از اين كه صبح روز بعد صاحبخانه پس از بازگشت با ديدن ميهمانناخوانده پليس را خبر كرده و او در خواب دستگير شد.

سرمايه بربادرفته

گاهى اوقات بدشانسى دامنگير مالباختگان هم مى شود.

پروندهكلاهبردارى ميلياردى مردى به نام «مهرداد» - 37 ساله - نيز نمونه اى ازاين پرونده هاست. مرد تبهكار به بهانه تجارت نخ به ميان كسبه بازار رفته وپس از جلب اعتمادشان و پرداخت چك هاى بلامحل موفق شد مقدار زيادى نخخريدارى كند. بعد هم در فرصتى مناسب متوارى شد.

مالباختگان در پىاطلاع از موضوع براى پس گرفتن پول ها و اموالشان همگام با پليس به جست وجوها ادامه دادند. تا اين كه او را در مخفيگاهش يافتند. اما هنگام درگيرىمرد كلاهبردار ناگهان نقش بر زمين شد و جان باخت.

گاوصندوق رها شده در خيابان

چندىقبل سارقان ناشناس با طراحى نقشه ماهرانه اى به يك خانه ويلايى در شمالتهران دستبرد زده و گاوصندوق را با تمام موجودى اش دزديدند. صبح روز بعدوقتى صاحبخانه متوجه سرقت گاوصندوق شد، از پليس كمك خواست. هنوز چند روزىاز تحقيقات نگذشته بود كه مأموران هنگام گشت در اطراف تهران، با يكگاوصندوق - پر از پول، طلا و مدارك - روبه رو شدند. در ادامه بررسى ها نيزصاحب گاوصندوق شناسايى شد.

در اين ميان نخستين فرضيه اى كه در ذهنمأموران نقش بست، اين بود: گاوصندوق از پشت وانت بار به داخل خيابانافتاده و دزدان نيز متوجه موضوع نشده اند.

سارقان بدشانس

«فرشيد»- 27 ساله - از سارقان بدشانسى است كه همزمان با دستگيرى وى، ۷ تبهكارديگرنيز دستگير شدند. دزد سابقه دار چندى قبل، پس از سرقت يك دستگاه موتوسيكلتبه دام افتاد. وقتى مأموران او را براى بازجويى به دادسرا انتقال دادند وىدر فرصتى مناسب با دستبند گريخت. مأموران كه متوجه موضوع شده بودند،بلافاصله به جست و جو پرداختند و سرانجام دزد فرارى را در خانه يكى ازدوستانش يافتند. هنگام دستگيرى او، ۷ سارق ديگر كه براى مصرف مواد مخدردور هم جمع شده بودند نيز به دام افتادند.

بدشانس ترين دزد ايران

«منبدشانس ترين دزد ايران هستم.» اين را دزدى به نام احسان مى گويد. او چندىقبل در يكى از محلات خلوت غرب تهران، كيف زن جوانى را دزديد و بدون هيچمشكلى فرار كرد. احسان يك ساعت بعد به فكر افتاد از كارت عابربانك موجوددر كيف پول برداشت كند، چرا كه از خوش شانسى رمز كارت داخل كيف بود.

اوبراى اين كه خيلى سريع به يك شعبه بانك برسد، از يك موتورسوار مسافربر كمكخواست. آن دو وقتى به مقابل دستگاه خودپرداز رسيدند، احسان كه كار كردن بادستگاه را بلد نبود، از مرد موتورسوار كمك خواست. او هم كارت را گرفت و آنرا داخل دستگاه قرار داد، اما يك دفعه با ديدن اسم و مشخصات درج شده همسرشروى كارت، شوكه شد. مرد موتورسوار پس از درگيرى با احسان، او را دستگيركرد. بعد هم در تماس تلفنى با همسرش از ماجراى سرقت باخبر شد و متهم را بهپليس تحويل داد.

سرقت از هزار راننده تاكسى

مرد معتاد كه به بيش از هزار راننده تاكسى دستبرد زده، زمانى كه براى دومين بار، يك راننده را طعمه قرار داده بود، به دام افتاد.

چندىقبل مأموران كلانترى نارمك هنگام گشت متوجه درگيرى يك راننده تاكسى با مردميانسالى شدند و براى بررسى ماجرا هر دو را به كلانترى منتقل كردند.راننده تاكسى به افسرنگهبان گفت: يك هفته قبل اين مرد در حوالى ميدانرسالت سوار ماشينم شد.

او در صندلى جلو نشست، اما بعد از طى مسيركوتاهى پياده شد. چند دقيقه بعد متوجه شدم كيف دستى ام روى داشبورد سرقتشده است. داخل كيف ۷۰ هزار تومان پول نقد، دسته چك و مدارك شناسايى قرارداشت. از آنجا كه مطمئن بودم سرقت كيف كار همان مسافر است، چند روزى در آنمحدوده رفت و آمد كردم تا شايد او را بيابم. سرانجام ساعتى قبل او راديدم. مرد سارق كه مرا نشناخته بود، دوباره سوار شد.

من هم بدوناين كه حرفى بزنم او را تا نزديكى كلانترى آوردم، اما ناگهان متوجه شد وقصد فرار داشت كه با هم درگير شديم. در پى اظهارات اين مرد، متهم چاره اىجز اعتراف نديد. مرد معتاد گفت: براى تأمين هزينه هاى مواد مخدر، چاره اىجز سرقت ندارد.
به گزارش روزنامه ایران، وى پس از انتقال به پايگاهچهارم پليس آگاهى به سرقت هاى متعدد ديگر نيز اقرار كرد. تاكنون وى به بيشاز هزار فقره سرقت اعتراف كرده و گفته به طور متوسط روزى يك يا دو فقرهسرقت انجام مى داده و اكثر طعمه هايش نيز رانندگان تاكسى بوده اند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]