خانمها معمولاً به من ميگويند که آقايون هيچوقت متوجه منظور آنها نميـشوند وآنها هم دقيقاً نمي دانند که آقايون دنبال چه هستند و واقعاً چه ميخواهند. در گذشته براي خشنودي آنها تلاش مي کردند اما الان ديگر آن روشمؤثر نيـست، يـا بـه ايــن تلاش خود ادامه مي دهند و يا آنها را تـرک ميکنـند. اينروزها براي خيلي از خانم ها ديگر مهم نيست که آقايون دنبال چههستند، چون از آزادي نسبي که به آنها داده شده احساس رضايت ميـکنند. و تازماني که مردشان آنها را بخواهد همه چيز خوب است.

مهم نيست که اينديدگاه واقعاً درست است يا نه. آنچه صحيح است اين است که مرد در جامعهمدرن براي پيدا کردن جايگاه خود در دنيا در تقلا و کشمکش است. در نيروهايمسلح و برنامه هاي فضايي خانم هاي کاردان بسياري را مي بينيم که مشغولفعاليت هستند و در کليه جوانب صنعت نيز اين مسئله ديده مي شود. آن بُتمذکر گذشته اين روزها شکسته شده و همراه خود عزت نفس و شرافت نفس آقايونهم شکسته شده است و آنها ديگر نمي دانند که چه مي خواهند و چه بايد بکنند.

خيلياز خانم هايي که اين مقاله را مي خوانند ممکن است با خود بگويند، که خوباين مشکل خود آقايون است و خودشان بايد با آن کنار بيايند. حرف آنها راتصديق ميکنم اما نمي توانيم منتظر معجزه بنشينيم. نسل هاي تاريخ که نقش ووظيفه مردان را ديکته مي کند، نمي تواند در بيست سال بدون ايجاد گرد وغبار و خرابي به يکباره تغيير يابد. به ندرت مي توان برعليه هيجان خانم هااز قدرت و اختياري که به دست آورده اند، بحث کرد اما در عين حال، بايدانتظار وقايع بسياري را همراه با اين داشته باشيم. و يکي از اين وقايع،همانطور که قبلاً گفتم، اين مسئله است که آقايون واقعاً به دنبال چه هستند.

آقايونخودشان متوجه شده اند که نقش آنها در جوامع، ديگر مثل گذشته نيست. اما همهجا اينطور نيست، در خيلي از نقاط جهان، آقايون هنوز اصرار دارند که آنهابايد نان آور خانه باشند و خانم ها بايد در منزل بمانند و بچه ها را تربيتکنند. عوض کردن کل دنيا زمان زيادي مي برد. اما در کشورهاي غربي اين تغييربه طور کامل انجام شده است. آقايون مي دانند که اگر بخواهند ازدواج کنند،بايد تلاششان را بيشتر از قبل کنند و از اين مسئله آگاهند که خانم ها نقشيبسيار مؤثرتر در جامعه ايفا مي کنند. اما اين لزوماً تاثيري در آنچه کهآقايون ميخواهند و به دنبال آن هستند نخواهد داشت.

خوب حالا ببينيم آقايون دنبال چه هستند؟

اولاينکه آقايون به دنبال علايق عشقي هستند. ممکن است براي خيلي از خانم هاتعجب برانگيز باشد اما آقايون دوست دارند که عاشق کسي شوند و در مقابل کسيعاشقشان شود. مشکل اينجاست که خيي از خانم ها خيلي سرد و بي احساس برخوردميکنند. پيدا کردن يک زن دوست داشتني و مهربان کار ساده اي نيست و کاملاًپيداست که آقايون تلاش زيادي براي اين منظور ميکنند.

آقايونبه دنبا زني هستند که براي آنها جذابيت داشته باشد. خانم ها از اينکه ميبينند آقايون اينقدر سطحي و ظاهربين هستند دلسرد مي شوند، اما مراقبباشيد. همه ي آقايون به دنبال زني که مثل مانکن ها راه برود و 40 کيلووزنش باشد نيستند. آنها زني را مي خواهند که خودش از ظاهرش احساس غرورکند. همه ي آقايون دوست دارند که دوست دخترشان خوش قيافه و جذاب باشد، منکه مردي را نمي شناسم که اين را نخواهد.

آقايون به دنبال زني هستندکه قابل اطمينان و وفادار باشد، کسي که بتوانند به او اعتماد کنند و هرموقع مشکل داشتند کمکشان کند. شايد ناراحت شويد، اما برخي از زنها قابلاطمينان و وفادار نيستند. آقايون هيچوقت نمي توانند بيوفايي و خيانت زنشانرا ببخشند و شديداً دنبال کسي هستند که بتوانند به او اطمينان کنند.

آقايونمي خواهند که خانه و خانواده تشکيل دهند و دنبال زني هستند که براي شريکشدن با او در زندگي خانوادگي مناسب باشد. زناني که شيوه زندگي اجتماعيخوبي دارند براي اين زمينه مناسبترند چون مي توان براي ادامه روابط درازمدت روي آنها حساب کرد.

آقايون دنبال زناني هستند که ملايم ومهربان باشند چون يکي از مهمترين ويژگي هاي مادر شدن است. منظورم اين نيستکه آقايون نياز به مادري دارند با اينکه خيلي از آنها هم اينطور هستند.منظورم اين است که آنها دنبال کسي هستند که بتواند مادر خوب و مهربانيبراي فرزندانشان در آينده باشد.

آقايون دنبال زني هستند که شوخ طبعباشد. خانم ها معمولاً دربرخورد با شوخي هاي آقايون خيلي جدي هستند ياناراحت مي شوند. تعداد خانم هاي خيلي کمي هستند که مي توانند با اين اخلاقآقايون کنار آمده و به خوبي با آنها ارتباط برقرار کنند. آقايون معمولاًاز چنين زناني خوششان مي آيد.

آقايون به دنبال زناني هستند کهظرافت و زنانگي خود را حفظ کنند و مهربان و دلسوز باشند. اين روزها اکثرخانم ها رفتاري جدي و سرد اتخاذ کرده اند و باورشان اين است که آقايون بهاين شيوه رفتار هم عادت ميکنند، اما واقعيت اين نيست آنها نمي توانند بهاين شيوه رفتاري عادت کنند و به هيچ عنوان سراغ زناني که چنين شخصيتيداشته باشند نمي روند.

آقايون دنبال زني هستند که حامي آنها باشد.اکثر خانم ها هميشه در حال انتقاد از شيوه ر فتار و شخصيت آقايون هستند وهمه ي تلاششان را براي تغيير دادن آنها به کار مي گيرند. اين اصلي تريناشتباه آنها است. آقايون به رابطه شان بعنوان يک رابطه پشتيباني و حمايتکننده نگاه مي کنند. وقتي خانم ها راغب به اين حمايت و پشتيباني نباشند واينقدر سريع طرفشان را زير طوفان انتقادات خود خرد کنند، مطمئناً مردشانرا از دست مي دهند.

آقايون از خانم هاي عصباني که هميشه در حال دادو بيداد هستند اصلاً خوششان نمي آيد. آنها دنبال زني هستند که بتوانند باآنها خيلي راحت حرف بزنند و گفتگو کنند. ممکن است خوي آتشين مزاج شما چندروز اول براي او جالب و دوست داشتني جلوه کند اما مطمئن باشيد که بعد ازگذشت يک سال از آن متنفر خواهند شد.

آقايون معمولاً از همسرشانبراي سکس محتاطانه تر عمل مي کنند. آقايون مي دانند که از سکس چه ميخواهند به همين خاطر به دنبال آن هستند. آقايون در واقعيت خيلي محافظه کارهستند. ماجراهاي جنسي براي آنها به اين معنا نيست که شريک هاي جنسي مختلفداشته باشند و با هر کدام از آنها از يک روش در رابطه جنسي استفاده کنند.تحقيقات نشان مي دهد که اين آقايون هستند که به دنبال آرامش در رابطه يجنسي هستند و اين خانم ها هستند که بعد از يک مدت از سکس با طرفشان خستهمي شوند.

آقايون زني مي خواهند که به آنها متعهد شود. گرچه اينروزها پيدا کردن چنين زني سخت شده اما اين آرزو هنوز در آقايون از بيننرفته است. آقايون زني ميخواهند که بتوانند همه چيزشان را با او شريک شوندو بتوانند به او اعتماد کنند.

آقايون به هيچ وجه دوست ندارند تنها باشند.

مطالبيکه در بالا گفته شد بسيار بحث انگيز است و خيلي از شما ممکن است فکر کنيدکه من کاملاً در اشتباهم اما هر کس نظر خودش را دارد. واقعيت اين است کهآقايوني جامعه مدرن به دنبال زني جذاب، قابل اعتماد و مجرد هستند کهبتوانند با او رابطه اي دراز مدت را آغاز کنند. آنها عاشق تفريح و سرگرمياند و مي خواهند اين تفريح را با همسر مورد علاقه شان داشته باشند. مشکلآقايون اين است که دنيا تغيير کرده است. ممکن است آنها نخواهند کهبلافاصله تشکيل خانواده داده و بچه دار شوند اما به آن فکر ميکنند. آنهابه دنبال عزت نفس از دست رفتاشان هستند، حتي اگر نتوانند به اندازههمسرشان درآمد داشته باشند.

همانطور که خانم ها روز به روز قدرت واختيار بيشتري در جامعه به دست مي آورند، اما خوب است هميشه يادشان بماندکه براي رقص تانگو هميشه دو نفر لازم است نه يک نفر.


منبع : سايت رسمي برنامه هفت تايي ها شبكه جوان