یک مرد میتواند اشک سه زن را با هم سرازیر کند. یک مرد میتواند، اشکهایدختر 9 سالهاش را تحمل کند و در مقابل نگاه التماسگونهی این دختر بهخاطر اینکه زن سابقاش را از پا در بیاورد، خم به ابرو نیاورد.
یک زن8 سال زندهگی نکبتبار را تحمل میکند. یک زن به خاطر زن بودنش، هشت سالاز بهترین روزهای جوانیاش را به پای یک مرد میگذارد؛ تنها و تنها بهخاطر دختر کوچکاش. یک زن تمام نامرادیها را تحمل میکند، تا فرزندخردسالاش طعم داشتن مادر و پدر را از دست ندهد.
یک زن روزی خفقان بهگلویاش میرسد. هشت سال آزگار را کشیده، دیگر نمیتواند. باید برود. باتمام ناملایماتی که تحمل خواهد کرد. یک زن باید تمام سختیهای را که درهشت سال گذشته کشیده است؛ دوباره به نوع و شکل دیگر تحمل کند.
یک زن سهسال است که بعد از هشت سال از همسرش جدا شده است، اما روی هم رفته 11 سالاست که دارد زجر میکشد. در هشت سال زندهگی مشترک و سه سال جدایی. این زنکی روی خوشی را خواهد دید؟
دادگاه صلاحیت اخلاقی مرد را برای نگهداریفرزند تایید نکرده است. شاهدان بسیاری این عدم داشتن صلاحیت اخلاقی راتایید کردهاند. حق نگهداری فرزند به مادر داده شده است. اما هنوز دراساسیترین مسائل این مرد است که تصمیم میگیرد. همین مردی که دادگاهصلاحیت اخلاقیاش را تایید نکرده است. همین مردی که صلاحیت اخلاقیاشتایید نشده و برادرش به علت تجاوز به کودکان شهرهي عام است و خواهرش بهدختر کوچکاش میگوید: "عروسک باربی دستات نگیر، معصیت دارد" میتواندهفتهیی یک روز دخترش را همراه خود به خانه ببرد! مردی که پزشک است و درمطباش بارها و بارها از دختران و زنان در برابر چشم همه سیلی خورده است،بنابر دستورهای قانون هنوز در اساسیترین مسائل میتواند برای دخترش تصمیمبگیرد.
این مرد، که بارها و بارها در تخت مطب و در اتاق خواب خانههمراه زنان دیگر توسط همسرش دیده شده است، میتواند امروز تعیین کند کهدختر 9 ساله میتواند از کشور خارج شود یا خیر.
این مرد با این شرف اخلاقی هنوز میتواند اشک یک دختر 9 ساله و سه زن را در بیاورد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]