كامن دريمز:
كمدين فرانسوي به دليل انتقاد از صهيونيستها امروز محاكمه ميشود
خبرگزاريفارس: يك پايگاه اينترنتي خبر از محاكمه "ديودونه " كمدين معروف فرانسويداد كه به دليل انتقاد از رژيم صهيونيستي امروز در فرانسه به دادگاه خواهدرفت.
[JUSTIFY]بهگزارش فارس، پايگاه اينترنتي "كامن دريمز " در گزارشي نوشت: اين بازيگركمدي سياه پوست كه نام كاملش "ديودونه امبالا امبالا " است امروز پنجم ماهمي 2009 (15 ارديبهشت)، به اتهام "يهودستيزي " مورد محاكمه قرار خواهدگرفت، به اين دليل كه او در جريان نمايشي كمدي در 29 دسامبر 2008، درزنيت، يكي از بزرگترين سالنهاي كنسرت پاريس، به يك "منكر هولوكاست "جايزهاي اعطا كرده است.

ديودونه لباس تبعيديهاي يهودي را بههنرپيشهاي پوشانده و او جايزهاي بخاطر "بدنامي و توهين " به دكتر "روبرتفوريسون " اعطا كرد؛ فوريسون دانشمندي است كه عدم وجود اتاقهاي گاز دراردوگاههاي كار اجباري آلمان در جنگ جهاني دوم را ثابت كرده است، اين كارديودونه باعث شد تا با زرسالان يهود بين الملل روبرو شود.

يهودبين الملل، دكتر فوريسون را يك "منكر هولوكاست " دانسته است، اين كار[انكار هولوكاست] با اجبار صهيونيست ها جرم تلقي شده است و در رسانههاييكه تحت تصرف يهوديان است به عنوان واژهاي ادا ميشود كه از نسل كشي دههاهزار فلسطيني بي گناه توسط اسرائيل، فجيع تر است.

بر اساس اينگزارش، اگر ديودونه 42 ساله كه امروز پنجم ماه مي 2009، به دادگاه جناييپاريس احضار خواهد شد، مجرم شناخته شود به 6 ما حبس و حداكثر 22 هزار و500 يورو (29 هزار و 800 دلار) جريمه محكوم خواهد شد. ديودونه بايد براساس منشور بيگانه هراسي پارلمان اتحاديه اروپا كه تحت كنترل يهوديان است،به اين اتهام پاسخ دهد كه "به گروهي از مردم بر اساس اصالت، پيشينه يقومي، نژاد يا مذهب اهانت كرده است ".

كريستين آلبانل، وزيرفرهنگ فرانسه (كه به احتمال قوي توسط جامعهي يهودي قدرتمند فرانسه تطميعشده است)، نمايش ديودونه را يك "تحريك " خواند كه "زيان بار و اهانت آميز" است.

شوراهاي چندين شهر، تحت فشار گروههاي يهودي فرانسوي مثلانجمن حمايت از جوامع يهود (Service de Protection de la CommunauteJuive) و كميتهي نماينده موسسات يهودي در فرانسه و همچنين كنگرهي جهانييهود و كنگره يهوديان اروپا (كه از آزادي ما متنفر هستند)، سالنهاي نمايشسراسر فرانسه را مجبور كردهاند كه نمايشهاي اين كمدين را از زمان آغازشدر دسامبر 2008، تعطيل كنند.

نويسنده اين گزارش ميافزايد:ديودونه، اين كمدين سياه پوست، در سال 2005 پس از اينكه در يك كنفرانسمطبوعاتي در الجزايريهوديان را بخاطر يادمان هولوكاست به "پورنوگرافيخاطرهاي " متهم نمود، هفت هزار يورو جريمه شد.

در همان كنفرانسديودونه اين سخنان درست را بيان نمود: "يهوديان تمامي مقام هاي استراتژيكدر دولت ملي را تسخير كردهاند و بنابراين دستور كار ملي را تحت كنترلدارند. به همين دليل آنها نوعي مصونيت دارند كه هر گونه انتقادي رايهودستيزي توصيف كنند. دسيسه هاي قدرت يهود باعث شده اند كه دولت فرانسهطرفدار اسرائيل شود حال آنكه اكثريت جامعه طرفدار فلسطين هستند. ويهودياني كه به من انتقاد مي كنند همگي تاجران برده اي هستند كه اكنونكنترل رسانه و بانك ها را به دست گرفته اند. "

در مارس 2009،ديودونه پس از اينكه اعلام كرد كه قصد دارد به عنوان يك نامزد "ضدصهيونيست " در انتخابات ژوئن 2009 پارلمان اروپا شركت كند، به يك پدركامروني متمايل شد كه او نيز [كاري كرده بود كه] با زرسالان يهود روبروشده بود.

كامن دريمز تاكيد ميكند: علاوه بر اين يكي ديگر ازهزاران سازمان يهودي اي كه بودجه آنها از ثروت يهود بين الملل تأمين ميشود، ديودونه، اين كمدين سياه پوست را بخاطر تقبيح كنترل يهودي-صهيونيستيبر فرانسه مورد هدف قرار داده است.

موسسه ي مطالعه ي يهودستيزي ونژادپرستي معاصر استفان روث، كه در تل آويو قرار دارد و يك هيئت 30 نفرهاز "ناظران يهودي " دارد، اخيران گزارشي با اين عنوان "تعصب ضد يهودي درميان جامعه سياهپوستان اروپا " منتشر كرده است. در اين گزارش ديودمونامبالا امبالا، بطور خاص براي جاروجنجال تبليغاتي و عداوت صهيونيستي-يهوديانتخاب شده است:

"ديودونه از نظريه اي دفاع مي كند كه بر اساس آنخريد و فروش برده هاي آفريقايي يك تجارت يهودي بوده است و فرانسه توسطيهوديان و نوصهيونيست ها اداره مي شود.

ديودونه داوطلب رياستجمهوري فرانسه بود، اما حمايت لازم مقامات منتخب را كه يكي از شرايطكانديداتوري است بدست نياورد، و از رقابت كناره گيري كرد. با اين حال موفقبه ايجاد يك ائتلاف پشتيبان شد كه محدوده ي آن از افراطي هاي ضد صهيونيستتا راست افراطي است.

ديودونه در سپتامبر 2006 از لبنان و سوريهبازديد كرد و با مقامات حزب الله ملاقات كرد. در نوامبر 2007، ديودونه درجلسه رؤساي جبهه ملي، كه يك گروه سياسي راست گراي افراطي هستند در پاريسشركت كرد و در آنجا با لي پن، كه يك نژادپرست نئونازي است ديدار كرد و ازاو حمايت كرد.

ديودونه پيام خود را از طريق وب سايت LesOgres.org منتشر مي كند كه اخيراً از خصمانه ترين وب سايت هاي ضد يهود در اروپا است. "

اينپايگاه اينترنتي در ادامه نوشت: تعداد جمعيت جامعه يهودي فرانسه، كهبزرگترين جامعه يهودي اروپا است، از كل 58/5ميليون نفر جمعيت، تنها بالغبر 275 هزار نفر است. چرا جامعه ي يهوديان فرانسه بايد آنقدر قدرت داشتهباشد كه يك كمدين سياهپوست مشهور را فقط بخاطر يك كمدي عادي [كه به هرميزان هم] ضد صهيونيستي و ضد هولوكاستي و جنجالي [باشد]، به محاكمهبكشاند؟

اين گزارش اينگونه پايان مييابد كه پاسخ اين سؤالاحتمالاً زماني پيدا ميشود كه هر كشوري كه به يهوديان آن از سوي ملتميزبان آزاديهايي داده شده است را مورد بررسي قرار دهيم. يهوديان ثروتفراواني دارند. و با اين ثروت فراوانِ يهودي، سياستمداران خريده مي شوند وآزادي سخن عليه اقدامات شريرانه ي يهوديان صهيونيست بوسيله ناظران يهودي وحاميان هولوكاست خفه خواهد شد. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]