فرض کنید امروز عصر که در وبلاگستان مشغول گشت و گذار هستید، متوجه شویدکه برنامه اشتراک فایل شما دیگر کار نمیکند. به شرکت سرویس دهنده تلفنمیزنید و جواب میشنوید که ترافیک دریافت فایل از طریق برنامههایی همچونتورنت که به کاربران اجازه اشتراک نقطه به نقطه فایل را میدهند، بسیارزیاده بوده و در نتیجه مسوولین شرکت تصمیم گرفتهاند آن را قطع کنند. اینحرف در دیدگاه تجاری و در دنیای فروشندگان سرویس، قابل دفاع است اما آیادر دنیای دیجیتال، کسی حق دارد در این مورد که شما چه چیزی مصرف میکنید،تصمیم بگیرد؟ طرفداران مفهومی به نام «بیطرفی شبکه» جواب میدهند نه.

بنابه تعریف پذیرفته شده، شبکه بیطرف به شبکه پر سرعتی میگویند که در موردمحتویات بستهها و سایتها محدودیتی قایل نشود و نسبت به نوع ابزاری کهبرای استفاده از شبکه به آن متصل میکنیم یا نوع ارتباط بیتفاوت باشد وبدون دلیل فنی، نوعی از ارتباط را مهمتر از نوعی دیگر تلقی نکند.

اینعبارت از سال ۲۰۰۰ وارد واژهنامه حقوق دیجیتال شد و هر سال برد بیشتریپیدا کرد تا جایی که در انتخابات اخیر آمریکا به یکی از مباحث مورد جدالدر بحثهای اوباما و مک کین تبدیل شده بود و با انتخاب اوباما، انتظارمیرود آمریکا هم مثل اروپا، امسال قوانینی را در دفاع از بیطرفیشبکههای کامپیوتری، تصویب کند.

بدون شک از نظر فنی در یک شبکهکامپیوتری بعضی از اطلاعات باید نسبت به دیگر اطلاعات اولویت داشته باشند.مثلا دیر رسیدن یک ثانیه از صدا، ناراحتکنندهتر از دیر رسیدن یک نامهالکترونیکی است. در اینجا اولویت دادن به یک نوع از ارتباط، تنها و تنهابه ارتقاء کیفیت سرویسدهی مربوط میشود. در مقابل چیزی که در یک شبکهبیطرف تبلیغ میشود و دفاع از آن جزو برنامههای سال ۲۰۰۹ آمریکا واتحادیه اروپا است، نجات اینترنت از دست سودانگاری بیش از حد شرکتهایتجاری است. شرکتهایی که در صورت باز بودن دستشان، برای سود بیشتر،بستههای اطلاعاتی را دستکاری خواهند کرد و بنا به منبع بسته، محتوای آن ومقصد نهایی، اولویتهای متفاوتی برای آن قایل خواهند شد.

طرفدارانبیطرفی شبکه به دنبال تصویب قانونهایی هستند که تضمین کند شرکتهای بزرگبدون مجوز دولتی در نقش دروازهبانان اینترنت ظاهر نمیشوند و سر خود هیچدادهای را بازرسی، کند، یا فیلتر نمیکنند. آنها معتقد هستند که بدونچنین قوانینی، دموکرسی موجود در اینترنت از بین خواهد رفت. به گفته وینسرف - پدر پروتکل اینترنت و معاون ارشد گوگل در بررسیهای آیندهنگر،«اینترنت بدون دروازهبان طراحی شده و اجازه دادن به شرکتهای ارائه کنندهپهنای باند برای کنترل آنچه مردم میبینند یا در دنیای دیجیتال انجاممیدهند، به شکلی ریشهای مفاهیم بنیادینی که باعث موفقیت آن شدهاند رااز بین خواهد برد.»

کیبرد آزاد