نشان امپراتوری ژاپن، به «هاشم رجبزاده»، ادیب و پژوهشگر ایرانی، اهدا می شود.
بهگزارش شبکه خبر ، این پژوهشگر ایرانی، نشان گنجینه مقدس، نماد امپراتوریژاپن را 23 اردیبهشت، از دست امپراتور ژاپن دریافت می کند.
این خبر در همه رسانههای ژاپن به طور گسترده منعكس شده است.

"هاشمرجبزاده" ، استاد پیشین دانشگاه مطالعات خارجی "اوساكا" و استاد كنونیدانشگاه "ریوکوکو" است و به پاس تلاشهای وی برای معرفی تمدن و فرهنگایران به جامعه ژاپن و شناساندن فرهنگ و تاریخ و ادب ژاپن به ایرانیان، ونیز 27 سال تدریس مداوم ایرانشناسی و زبان فارسی در ژاپن، مدال و نشانگنجینه مقدس، نماد امپراتوری ژاپن را دریافت خواهد کرد.
این نماد ، بالاترین نشانی است كه به غیر ژاپنیها داده میشود.

شبکه خبر


________