روبات زباله جمع کن با هدف جمع آوری زباله های خانه به خانه در مناطقتاریخی شهرها و در مراکز تجاری به دست دانشمندان ژاپنی و ایتالیایی ساختهشد.


به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران موسسه بین المللیتحقیقات مخابراتی در ژاپن و مدرسه عالی سنت آنا در ایتالیا اولین روباتزباله جمع کن را که با هدف جمع آوری زباله ها ساخته اند از 9 می در پیزاآزمایش می کنند.
این روبات خودمختار که "داست کارت" (DustCart) نامدارد می تواند با سرعت 16 کیلومتر بر ساعت زباله ها را به صورت خودکار تافاصله 24 کیلومتر جمع آوری کند. این روبات به خصوص برای جمع آوری خانه بهخانه زباله ها در مراکز تاریخی شهرهای کوچک و مراکز تجاری بسیار مفید است.
عملکرد این روبات که یک متر و نیم ارتفاع و 77 سانتیمتر عرض داردبسیار ساده است. به طوری که کاربر شماره ای را با تلفن همراه می گیرد واسم خیابان و شماره پلاک خود را وارد کرده و یک قرار ملاقات تعیین می کند.به این ترتیب روبات، خود را به محل ملاقات می رساند. سپس کاربر پاکت زبالهها را وارد این روبات خودمختار می کند. روبات "داست کارت" گنجایش ذخیرهحداکثر 30 کیلو زباله را دارد.
یکی از توانایی های ویژه این روبات،تفکیک زباله ها است. در حقیقت روبات مجهز به یک صفحه نمایشگر حساس به لمساست که می توان از طریق آن نوع زباله ها را در مقوله های شیشه، پلاستیک،کاغذ و زباله های مخلوط انتخاب کرد و این امکان را به روبات داد که زبالههای هر مقوله را در جایگاه مربوط قرار دهد.
قرار است این روبات علاوه بر پیزا در شهرهای "اوربرو" در سوئد و "بیلبائو" در اسپانیا نیز آزمایش شود.
براساسگزارش آنسا، اولین نتایج آزمایشات آزمایشگاهی این روبات مثبت بوده است. ازنظر فنی روبات به خوبی عمل می کند و موانع و آدرسها را به درستی تشخیص میدهد.
در این روبات یک سیستم نوآورانه مافوق صوت طراحی شده است این سیستم نشانگرهایی دارد که باید در مناطق حوزه فعالیت روبات نصب شوند.

مهر