1-داماد خَچَل : سن بين 15 تا 19 سال ،خام و نپخته ، سرد وگرم نچشيده، جسارتبسيار ، حماقت فراوان ، زود پشيمون ،زود رنج ، قرباني عواطف زودگذر يامبادلات خانوادگي ، بچه اش از خودش بزرگتر !
2-داماد مَچَل : سن بين 19تا25سال ، ژيگولي ، دانشجو ، سرباز ، رفيق باز،وابسته به پول بابائي ، بيکار ، آينده دار، توي هر دامي که براش پهن کننتلپي ميفته ، کيس مناسبي براي تور شدن ،کم ظرفيت ، يکي ميزنه يکي ميخوره !
3-. داماد هَچَل : سن بين 25 تا 29سال ، رسيده ، حاضر آماده ، داراي کار وبار، فارغ التحصيل ،با کارت پايان خدمت ، داراي شکستهاي عشقي فراوان،بسيار با تجربه ، دم به هرتله اي نميده ، عصا قورت داده ، کمي کج و معوج،پراز قرشمه ، به کمتر از زتا جونز و جولي رضايت نميده !
4-داماد کَچَل: سن بين 30 تا 37 سال ، گرفتار ، ، درگير، پرکار ،پرخور،همچنان پرشور، نقل ونبات ، گوله نمک ،فوران احساسات ، راضي به رضاي خدا،دنبال زنان بيوه کم سن وسال ، مسئوليت پذير ، درپي رفاه خانواده ، دارايکار وبار و خانه، قسمت هرکي بشه مبارکه !!!