شورای روابط خارجی آمریکا با اشاره به بی اعتمادیهسته ای بین واشنگتن و پکن در گزارشی اعلام کرد که جهان آمادگی خلع سلاحاتمی را ندارد.


به گزارش خبرگزاری مهر، شورای روابط خارجیآمریکا در گزارشی بر روی تارنمای اینترنتی خود نوشت : هنوز امکان خلاصی ازتسلیحات هسته ای که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آن را به عنوان یکراهبرد مطرح کرده، وجود ندارد.
در این گزارش که از سوی گروهی بهسرپرستی "برنت اسکوکرافت" و "ویلیام پری" مشاور سابق امنیت ملی و معاونوزیر دفاع سابق آمریکا ارائه شده آمده است: "هنوز شرایط ژئوپلیتیکی درجهان اجازه از بین بردن تسلیحات هسته ای را نمی دهد.
در ادامه همچنیناز حرکات آمریکا و روسیه برای کاهش زرادخانه های اتمی و عقد قراردادی بهجای توافقنامه رو به پایان "استارت" قدردانی شده، اما هشدار می دهد کهواشنگتن و پکن به دلیل ناهمگونیهای زیاد بین زرادخانه هایشان هنوز آمادهایجاد یک توافقنامه کنترل تسلیحات هسته ای رسمی نیستند.
در این گزارشهمچنین بدون توجه به ماهیت کاملا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و فقط برمبنای ادعای غربی ها، موضوع هسته ای ایران چالشی برای رژیم منع اشاعه وممانعت از یک مسابقه تسلیحاتی هسته ای در خاورمیانه خوانده شده، و آمدهاست:" آمریکا نمی تواند به تنهایی یک سیستم امنیت هسته ای مؤثرتری رابرقرار کند و این کشور باید با همکاری دیگر کشورهای همپیمان در جهان دستبه این اقدام بزند.
در بخش دیگری از گزارش شورای روابط خارجی آمریکاآمده است: تمامی کشورها در راستای تضمین اینکه تسلیحات هسته ای دیگر هرگزمورد استفاده قرار نگیرند مسئولیتی مشترک دارند تا به این وسیله ازدستیابی دیگر کشورها به تسلیحات اتمی ممانعت بعمل آورند.

مهر