F1 در سال 2009 دچار تغییراتی خواهد شد که خیلی ها آن را یکی از هیجان انگیز ترین دوره های برگزاری آن پیش بینی کرده اند.
امسالچه در بخش طراحی(قسمتهای ائروداینامیک مخصوصا) و چه در بخش امتیازشماری(احتمالا ) تغییرات گسترده ای اعمال خواهد شد. تغییرات اصلی در بخشمکانیکی خودرو عبارتند از:
1 - نوع تایرها
2 - شکل جدید بالچه ها
3 - KERS

تایرها:
تایرها در F1 از 10 فصل قبل تا فصل 2008 از نوع شیاردار بودند، که از این فصل از نوع Slick یا سطح صاف خواهند بود.
همانطورکه میدانیم عامی اصلی حرکت خودرو همان اصطکاک است. پس هر چه سطح تماستایرها با جاده بیشتر باشد اصطکاک هم بیشتر است و این یعنی افزایش توانمفید خودرو.
درواقع با استفاده از این نوع تایرها میتوان به سرعتهایبالاتر نیز دست یافت، تا جایی که رنو رسما اعلام کرده که با استفاده ازاین نوع تایرها توانست تا 20 درصد بر عملکرد خودروهایش بافزاید.

شکل جدید بالچه ها:
درماشینهای F1 بالچه ها نقشی بسیار اساسی را ایفا میکنند. پایداری در سرعتسرسام آور خودرو(رکورد بیشترین سرعتها معمولا 315 تا 320 کیلومتر در ساعتمیباشد) تنها بخشی از ارمغان بالچه برای خودرئ است.
همانطور که گفته شدنوع جدید تایرها به رسیدن به شتاب و سرعت نهایی بیشتر کمک میکند، امابالچه ها بگونه ای تغییر داده شده اند که رانندگان در سرعت های بالاپایداری کمتری خواهند داشت. و این یعنی نیاز به توانایی بالا در کنترلمانشین در سرعت های بالا.

KERS :
یاسیستم بازیابی انرژی مکانیکی. در هنگام ترمز گیری بخش زیادی از انرژیجنبشی ماشین تلف میشود ، اماFIA به تیمها این اختیار را داده که سیستمیطراحی کنند که این انرژی مکانیکی را بازیابی کند. همانطور که گفتم در اثرترمز گیری انرژی مکانیکی تلف میشود و این در مورد F1 بارزتر است چرا کهمثلا در یک پیچ تند سرعت ماشین در عرض 2 یا 3 ثانیه از 270 به 100 کیلومتربر ساعت میرسد و این انرژی زیادی را تلف میکند(در ضمن توجه داشته باشید کهاین فشار مضاعف وارده بر رانندگان بگونه ای است که بعد از هر گراند پریتقریبا 2 تا 3 کیلوگرم کم میکنند!) . این سیستم جدید با بازیابی انرژیتلفی 80 اسب بخار (206 که میگن شتاب خوبی داره 75 اسبه!) به 800 اسب بخارماشین اضافه میکنه و میتونه باعث افزایش شتاب و سرعت نهایی خودرو شه.البته این نیروی اضافه تنها کمتر از 7 ثانیه در اختیار راننده است، اماهمین نیرو باعث کاهش چند دهم ثانیه ای رکورد یک دور میشه(توجه کنین کهمعمولا فاصله زمانی بین راننده اول و اخر در ثبت رکورد یک دور بین 2 تا 3ثانیه است!) .
این سیستم میتونه مکانیکی یا الکتریکی طراحی شه ، امامشک اصلی در واقع در اندازه و وزن این سیستم و مشکل جادادن آن در ماشیناست که سیستم الکتریکی کم جاتر ولی پیچیده تر است.

اما بحث اصلی درپیشنهادی است که برنی اکلستون (رئیسس تشکیلات F1 ) در مورد نحوه امتیازشماری داده است. تا فصل قبل امتیازشماری مطابق روال همیشگی بود که در آنهر راننده ای که بیشترین امتیاز را در پایان فصل می آورد نائل به عنوانChampion میشد، اما برنی اکلستون بدلیل کم هیجان تر شدن مسابقه و محافظهکارتر شدن تیمها و راننده ها در چند فصل قبل(مثل استراتژی دوم یا سوم شدنمتوالی ک البته توجه داریم که اول شدن بسیار سخت تر از دوم یا سوم شدن استچون فشار بسیار زیاد روحی و جسمی به راننده اول وارد میشود. و نیز توجهداریم که مایکل شوماخر و حتی خود الونسو قهرمانی هایشان معمولا با بیش از125 امتیاز بود در صورتی که قهرمانان دو فصل قبل با 110 و 98 امتیاز تعیینشدند) پیشنهاد داده که هر راننده ای که در پایان فصل بیشترین تعداد اولشدن را در گراندپریها داشته باشد ،Champion خواهد بود. (توجه میکنیم که درفصل 2008 که لوئیس همیلتون قهرمان شد و تنها با یک امتیاز اختلاف فلیپهماسا را پشت سر گذاشت (98 در برابر 97 امتیاز ) اگر نحوه امتیاز شماریپیشنهادی جدید اعمال میشد انوقت این ماسا ( و نه همیلتون) بود که قهرمانمیشد چراکه همیلتون 5 عنوان اولی و ماسا 6 عنوان اولی را به جیب زدهبودند). البته این پیشنهاد تا کنون عملی نشده ولی خیلی از هواداران اینتصمیم را نا عادلانه خوانده اند. چرا که ممکن است راننده ای که در چندگرند پری اول خوش درخشیده اما در بقیه مسابقات هیچ نتیجه ای نگرفته است برراننده ای که تا پایان فصل امتیاز سکو را میگرفته ولی پون صرفا مقام اولیکمتری داشته برتری دارد. در هر صورت باید این قانون در شورای قانون گذاریF1 به تصویب برسد، و البته برنی اکلستون پرنفوذ ترین رئیس تشکیلات F1 (تاکنون!) در شورای قانون گذاری(و نیز تصمیم گیری) بوده است.
البته خیلیها این تصمیم او را راهی برای التیام گریه های ماسا (بعد از گراند پریبرزیل 2008 که ماسا عنوان قهرمانی را تنها در کمتر از 1 دقیقه مانده بهپایان مسابقه از دست داد و در پایان مسابقه در حالی که می گریست گفت کهقهرمانی حق من بود!!!!!) بوده چرا که او غیرمستقیم بارها حمایت خود را ازفراری نشان داده(از جمله جریمه 100 میلیون دلاری مکلارن- مرسدس در سال2007 به اتهام جاسوسی از اطلاعات فنی تیم فراری و کسر کلیه امتیازات تیمیمکلارن- مرسدس تا پایان فصل که اگر امتیازات کسر نمیشد این مکلارن – مرسدسبود که قهرمانی تیمی را تصاحب میکرد. و نیز پنالتی 25 ثانیه ای که درگراند پری به لوئیس همیلتون بدلیل سبقت غیر مجازی که از رایکونن گرفت،دادند)