در شکست 2-0 پورتسموث مقابل منچستر یونایتد در اولدترافورد، یکی از بازیکنان تیم میهمان فرصت مناسبی برای درخشش پیدا کرد.
"سیلویندیستین " که در ابتدای فصل با انتقادات زیادی مواجه شده بود دراولدترافوردبا سرعت خیره‏کننده‏اش خودنمایی کرد. این مدافع فرانسوی باسرعتش مهاجممنچستر یونایتد را به خوبی متوقف کرد.

به نظر شما سریع‏ترین مدافع لیگ برتر انگلیس چه کسانی هستند؟

1. سیلوین دیستین(پورتسموث)
مدافعسابقمنچستر سیتی در زمان مربیگری تونی آدامز نیمکت‏نشین بود اما بعد ازآمدن پلهارت به فراتون پارک، او هم مسیر خود را پیدا کرد و به روزهایخوبش نزدیکشد. او با چرخش سریع پاهایش و پوشش خوب، به مدافعی سریع تبدیلشده است. اوچهارشنبه شب نشان داد سریع‏تر از مهاجمان منچستر یونایتد است.

2. پاتریس اورا(منچستر یونایتد)
اینبازیکنسریع‏السیر فرانسوی در جناح چپ یونایتد بعد از یک مصدومیت کوتاهدوباره فرمایده‏آل خودش را بدست آورده است. این مدافع کناری در فینالکارلینگ کاپمقابل آرن لنون مهاجم سریع تاتنهام لحظات سختی را پشت سرگذاشت و به نظرمی‏رسید اعتماد به نفس خود را از دست داده است اما بهبهترین فرم خودبازگشت. او با سرعت زیادش یکی از موثرترین بازیکنان منچستریونایتد محسوبمی‏شود.

3. گائل کلیچی(آرسنال)
تیمملیفرانسه باید خیلی خوشبخت باشد که دو مدافع کناری سریع دارد. مدافعسریعسابق باشگاه کان فرانسه جانشین خوبی برای اشلی کول در آرسنال بود وبهپیشرفت خود زیر نظر آرسن ونگر ادامه می‏دهد. بازیکنان کمی در لیگ برتروجوددارند که در جنگ‏های تن به تن و سرعتی برای توپ می‏تواند او را شکستدهند.


منبع:ستانتا اسپورت