پیشینه

این ورزش در بسیاری از نقاط دنیاقرنها بازی میشدهاست، چه به منظور تفریح و چه به شکل مسابقه. هم اکنوننهاد نمایندگی کننده این ورزش کمیته کانوپولو فدراسیون بین المللیقایقرانی است که هر دو سال مسابقات جهانی این رشته را برگزار میکند.کانوپولو ترکیبی از واترپولو و قایقرانی است، از نظر تاکتیکی به بسکتبال وواترپولو شباهت دارد. ورزشکاران این رشته باید مهارت زیادی در قایقرانی وکنترل قایق داشته و از سرعت عمل و قدرت بدنی بالایی ( به ویژه دستها)برخوردار باشند.
قوانین
از توپ واترپولو برای مسابقه استفاده میشودو هربازیکنی تنها تا 5ثانیه پس از تصاحب توپ حق مالکیت آن را دارد. دریبلزدن با انداختن توپ به سمتی دیگر وپشت سر گذاشتن بازیکن مدافع امکان پذیراست. تکل زدن بازیکن صاحب توپ با تنه زدن به شانهها و پشت او انجاممیشود. داور برای جریمه شخصی بازیکنان خطا کار از سه کارت سبز، زرد، وسرخ استفاده میکند. تعداد تعویضها محدودیتی ندارد و اطلاع داور نیز لازمنیست، اما باید ابتدا بازیکن تعویض شده از محوطه خارج شود سپس یار جایگزینوارد بازی شود.
محوطه بازی 35متر در 23 متر مساحت دارد و محدوده آن بهمعمولا به وسیله طنابهای معلق مشخص میشود ( مانند مسابقات شنا) . هرمسابقه دو داور دارد که هر کدام یک نیمه را کنترل میکنند و دوخط نگهدارهم دروازه را زیر نظر دارند. دروازه 1 متر عرض و 5/1 مترطول دارد و درارتفاع دو متری معلق است. دروازه بان با نگهداشتن پاروی خود به شکل عمودیاز دروازه دفاع میکند.
زمان بازی دو نیمه 10 دقیقهای است و آغاز هرنیمه همانند واترپولو با قرار گرفتن همه بازیکنان رو به روی دروازه خودی وانداختن توپ به مرکز زمین توسط داور آغاز میشود.