[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[JUSTIFY]دردهه پس از مرگ ماس اوياما ، سازمان بين المللي کيوکوشين کاي کان کاراته بادوازده ميليون عضو که وي بنيانگذار آن بود چندين بار به سازمان هايکوچکتري تقسيم شده است. در سال 2002 هاتسو روياما ، يکي از اولين شاگردانسوساي اوياما به همراه بسياري از دوستان و طرفدارانش از بزرگترين گروهطرفداران سوساي در آن زمان ، يعني کيوکوشين کاي کان ،جدا شده و تشکيلاتجديدي به نام کيوکوشين کان را بنيانگذاري نمودند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]هاتسوروياما حدود يک دهه سعي داشت از رهبر جوان کيوکوشين کاي کان (شوکيماتسويي) که پانزده سال کمتر از وي سابقه فعاليت داشت حمايت کند اما درنهايت مجبور شد اين حقيقت را بپذيرد که اين تشکيلات آنطور که ماس اوياماپس از مرگش مي خواسته هدايت نشده است. ماس اوياما ، قهرمان افسانه ايکاراته بارها گفته بودکه مهمترين عنصر کيوکوشين کاراته رفتار صحيح ، نزاکت،اوس و حسن نيت در کنار روحيه جنگجويي است. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]در زمان حيات ماس اوياما هيچ شکي در اذهان و دل هاي مردم ژاپن وجود نداشتکه کيوکوشين قدرتمندترين سبک کاراته در جهان است. روياما و ديگران ميدانستند دليل اين امر آن است که سوساي اوياما بر اجراي واقعي تکنيک هايکاراته تأکيد مي ورزيد. ماس اوياما يک سبک فول کنتاکت را در رقابت ها پايهگذاري کرد تا روح واقعي کاراته را به همه بشناساند اما موفق نشد کاملاًاين کار را انجام دهد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]رقابتهايبه سبک کيوکوشين براي تقويت روحيه «پيروزي به هر قيمت» محل مناسبي است امابهاي اين پيروزي هنوز از نبرد واقعي مرگ و زندگي براي دفاع از خود فاصلهدارد. براي مثال جهتمحبوبکردن سبک ماس اوياما ، ضربات مشت به سر از رقابتهاي کيوکوشين حذفشدند. دليل اين که مبارزين کيوکوشين که توسط ماس اوياما تعليم مي ديدندقويترين مبارزين بودند. اين بود که آنها براي دفاع شخصي در شرايط واقعيآموزش مي ديدند و سپس آموخته هاي خود را درمحيطي کم خطرتر يعني ميدانمسابقات به نمايش مي گذاشتند. اما تا سال 2002 شيهان روياما و ديگراندريافته بودند تاکيد سوساي بر واقعي بودن آموخته هاي هنرجويان را فراموش شده وتنها به برگزاري مسابقات معطوف شده است.
[JUSTIFY]در نتيجه ؛ هاتسو روياما و ديگر مربيان ارشد و عاقلتر کيوکوشين کاراته مانند شيهان تسويوشي هيروشيگه (که رکورد تعليم بيشترين قهرمانان جهان در مقايسه با ديگر مربيان را داراست)متوجه شدند که تحت مديريت فعلي کيوکوشين ، اين سبک در حال از دست دادنقدرت خود است. با گذشت ده سال از مرگ سوساي اوياما و افول کيوکوشين ، اينسبک ديگر قدرتمندترين سبک کاراته نبود. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]بدينترتيبت شي هان روياما و شيهان هيروشيگه و بسياري ديگر از طرفداران آنها ازبزرگترين تشکيلات باقي مانده ازماس اوياما يعني کيوکوشين کاي کان جدا شدهوکيوکوشين کان را با هدف بازگردانيدن کيوکوشين کاراته به همان سطح بالايخود در دوران ماس اوياما تأسيس کردند. آنها با اين هدف سازمان جديد راتاسيس نمودند که تاکيد همچنان برآنچه که سوساي بر آن تاکيد مي ورزيد يعنيروحيه دوستي ، اوس و حسن نيت باقي مانده واز طرف ديگر آنچه که مدنظر سوساياوياما بود يعني به کارگيري آموزههاي کاراته در شرايط واقعي و دوري جستناز انگيزه هاي مالي از برگزاري مسابقات محقق شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]يکي از گامهاي نخستين هاتسوروياما در بدو تشکيل کيوکوشين کان ، بنيانگذاري مجدد بنياد کيوکوشين شوگاکوکايماس اوياما بود که در وصيت وي نيز ذکر شده بود. ماس اوياما اين بنيادغيرانتفاعي را سالها پيش در ژاپن تأسيس نمود تا جسم ، ذهن و روح جوانانژاپني را تقويت کرده و در عين حال آرمانهايي که در جهت ايجاد صلح جهانيموثر بودند را به پيش ببرد. در واقع هدف از تأسيس اين سازمان غيرانتفاعي ومورد تأييد دولت ژاپن اين بود که نگذارد پول وماديات حقيقت غائيوآرمانهاي والاي طريق کيوکوشين را خدشهدار کند. ماس اوياما هنگام مرگشوصيت کرد که پيروانش بايد بنياد وي را دوباره پايه ريزي کنند و عدم انجاماين کار دليل ديگري بود که روياما و ديگران تصميم به جداشدن از تشکيلاتوپيروي از طريقي که اوياما ميخواست گرفتند. اعضاي هيئت مديره بنيادکيوکوشين شوگاکوکاي که همگي از مشاوران مورد اعتماد ماس اوياما در زمانحياتش هستند از کيوکوشين کان روياما حمايت مي کنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]درطول پنج سالي که کيوکوشين کان تأسيس شده ، بيش از شش هزار کاراته کايژاپني به حمايت از آن که پنجاه شعبه و باشگاه هاي زيادي درسراسر ژاپن داردپرداختهاند. به علاوه ، بيست و پنج شعبه آن نيز رسماٌ در خارج از ژاپن ازجمله ايران ، روسيه ، آفريقاي جنوبي ،کره ، قزاقستان و ايالات متحدهآمريکا به فعاليت مشغولند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]درطول اين پنج سال کيوکوشين کان حامي مالي مسابقات وزني سراسر ژاپن که درسايتاما در شمال توکيو برگزار شده بوده است . همچنين تمام اعضاي کيوکوشينکان اولين دوره مسابقات کاراته آزاد جهاني کيوکوشين کان را که در ماهسپتامبر 2005 در مسکو برگزار شد جشن گرفتند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]برگرفته از سايت کیوکوشین کان[/JUSTIFY]
[/JUSTIFY]<BLOGEXTENDEDPOST>