دیرینه شناسان موفق شدند در فسیلهای یک دایناسور 80 میلیون ساله قدیمیترین پروتئینی را که در بافتهای نرم چون رگهای خونی و دیگر بافتهای اتصالیبه کار می رود استخراج کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر،محققان دانشگاه کارولینای شمالی و مدرسه پزشکی هاروارد پروتئینی را ازفسیلهای یک دایناسور منقار اردکی استخراج کردند که پس از 80 میلیون سالکاملا سالم باقی مانده بود.
این دیرینه شناسان فسیل استخوان پسین راناین دایناسور منقار اردکی را پیدا کردند و با کمک میکروسکوپ الکترونیکیاجزایی را کشف کردند که شباهت بسیاری به کلاژن داشت. کلاژن، پروتئینی استکه در بافتهای اتصالی وجود دارد.
این محققان با کمک یک تکنیک ویژه طیف سنجی موفق شدند اسیدهای آمینه پروتئین را با وضوح تصویر بسیار بالا نشان دهند.
تجزیههای این ساختار پروتئینی، 8 زنجیره اسید آمینه را شناسایی کرد که در یکزنجیره کلاژنی وجود داشتند. بافتهای نرم و پروتئینها می توانند به مدتمیلیونها سال حفظ شوند.
پیش از این در سال 2007 دو دیرینه شناس،پروتئین فسیلی را از استخوان یک دایناسور "تیرانوساروس رکس" با 65 میلیونسال قدمت استخراج کردند اما نتایج بررسیهای آنها در جامعه علمی باتردیدهایی در خصوص امکان سالم ماندن پروتئین در یک دوره زمانی بسیارطولانی مواجه شد.
اکنون این پژوهشگران موفق شدند دو اسید آمینه را دراین فسیل 80 میلیون ساله شناسایی کنند و به همین علت امیدوارند که بتوانندتحقیقات قبلی را نیز تائید کنند.

مهر