محققان دانشگاه کالیفرنیا با انجام آزمایشهایمتفاوت دریافتند که دلفینها به دلیل توانایی خوابیدن با استفاده از یکنیمکره مغز می توانند هوشیاری خود را تا پنج روز متوالی بدون هیچ استراحتیحفظ کنند.


به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیار باقی ماندن برای پنجشب و روز متوالی و بدون کوچکترین استراحتی می تواند هر انسانی را از پادرآورد اما دلفینها می توانند این مدت را بدون کوچکترین اختلالی پشت سربگذارند.
محققان دانشگاه کالیفرنیا برای آزمایش چگونگی توانایی تحمل بیخوابی در دلفینها این جانداران را در معرض امواج صوتی قرار دادند که بافاصله های 30 ثانیه ای و برخی اوقات بیش از 30 ثانیه پخش می شد.
ایندانشمندان طی آزمایشهای گذشته خود نشان داده بودند که دلفینها تواناییانجام این آزمایش را برای 120 ساعت متوالی و بدون بروز هیچ مشکلی درهوشیاری خواهند داشت.
دانشمندان برای مشاهده توانایی دلفینها در انجاماعمال پیچیده تر در هنگام بیخوابی آزمایشی پیچیده تر را انجام دادند که طیآن دلفینها باید در پاسخ به چند صوت متفاوت اصوات مختلفی را از خود بهوجود می آورند. نتایج نشان داد که این جانداران طی دوره آزمایش کوچکتریناثری از خستگی از خود نشان نداده و در تمام مدت آزمایش هوشیار باقی ماندند.
براساس گزارش نیوساینتیست، دانشمندان بر این باورند که هوشیاری خیره کنندهدلفینها می تواند به این دلیل باشد که این جانداران می توانند با استفادهاز نیمی از مغز خود به خواب روند و درعین حال در حالت هوشیاری باقی بمانند.
اینخصوصیت خواب تک نیمکره ای به دلفینها و دیگر ماهی ها از این خانواده اجازهمی دهد که در حالت خواب از اطراف خود آگاه بوده و نسبت به نزدیکی مهاجمانهوشیار باقی بمانند

جلوه ای از قدرت خداوند بزرگ و مهربان

منبع مهر