درزمان پادشاهی انوشیروان خسرو پسر قباد، پادشاه هند «دیورسام بزرگ» برایسنجش خرد و دانایی ایرانیان و اثبات برتری خود شطرنجی را که مهره های آناز زمرد و یاقوت سرخ بود، به همراه هدایایی نفیس به دربار ایران فرستاد و«تخت ریتوس» دانا را نیز گماردهء انجام این کار ساخت.

اودر نامهای به پادشاه ایران نوشت: «از آنجا که شما شاهنشاه ما هستید،دانایان شما نیز باید از دانایان ما برتر باشند. پس یا روش و شیوهء آنچهرا که به نزد شما فرستادهایم (شطرنج) بازگویید و یا پس از این ساو و باجبرای ما بفرستید».

شاهایران پس از خواندن نامه چهل روز زمان خواست و هیچ یک از دانایان در اینچند روز چاره و روش آن را نیافت، تا اینکه روز چهلم بزرگمهر كه جوانترینوزیر انوشیروان بود به پا خاست و گفت: «این شطرنج را چون میدان جنگساختهاند كه دو طرف با مهره های خود با هم میجنگند و هر كدام خرد ودوراندیشی بیشتری داشته باشد، پیروز میشود.»

و رازهای کامل بازی شطرنج و روش چیدن مهره ها را گفت. شاهنشاه سه بار بر او درود فرستاد و دوازده هزار سکه به او پاداش داد.

پساز آن «تخت ریتوس» با بزرگمهر به بازی پرداخت. بزرگمهر سه بار بر تختریتوس پیروز شد. روز بعد بزرگمهر تخت ریتوس را به نزد خود خواند و وسیلهءبازی دیگری را نشان داد و گفت: اگر شما این را پاسخ دادید ما باجگزار شمامی شویم و اگر نتوانستید باید باجگزار ما باشید.»

دیورسامچهل روز زمان خواست، اما هیچ یک از دانایان آن سرزمین نتوانستند «ویناردشیر» را چاره گشایی کنند و به این ترتیب شاه هندوستان پذیرفت كهباجگزار ایران باشد.

[CENTER ALIGN=CENTER]
فلسفه <FONTCOLOR="#FF0000">پیدایش
<F ont color="#ff0000">

[/CENTER ALIGN]
[CENTER ALIGN=CENTER]

[/CENTER ALIGN]


30 مهره : نشان گر 30 شبانه روز یک ماه


24 خانه : نشان گر 24 ساعت شبانه روز

4 قسمت زمین : 4 فصل سال

5 دست بازی

: 5 وقت یک شبانه روز

2 رنگ سیاه و سپید : شب و روز

هر طرف زمین 12 خانه دارد :

12 ماه سال
تخته مرد : کره زمین


زمین بازی : اسمان

تاس : ستاره بخت و اقبال

گردش تاس ها

: گردش ایام

مهره ها: انسان ها

گردش مهره در زمین: حرکت انسان ها (زندگی )

برداشتن مهره در پایان هر بازی : مرگ انسان ها

اعداد تاس

:
1 : یکتایی و خداپرستی


2 : اسمان و زمین

3 : پندار نیک ؛ گفتار نیک ، کردار نیک

4 : شمال ، جنوب، شرق، غرب

5: خورشید ؛ ماه ، ستاره ، اتش ، رعد

6 : شش روز افرینش