از نظر گاندی هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند:
1-ثروت، بدون زحمت
2- لذت، بدون وجدان
3- دانش، بدون شخصیت
4- تجارت، بدون اخلاق
5- علم، بدون انسانیت
6- عبادت، بدون ایثار
7- سیاست، بدون شرافت
اینهفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و بهنوه اش داد. اعتقاد بر این است که وی این موارد را در جست و جوی خود براییافتن ریشه های خشونت شناسایی کرد. در نظر گرفتن این موارد، بهترین راهجلوگیری از بروز خشونت در یک فرد و یا جامعه است.
خشونتی که آن را "خشونت پنهان" می نامند