مایکروسافت اعلام کرده برای جلوگیری از بهرهبرداریحملات مخرب از اجرای خودکار یا AutoPlay، این ویژگی را در ویندوز ۷غیرفعال میکند.


طبق اعلام مایکروسافت، این شرکت ویژگیAutoPlay را در ویندوز ۷ تغییر میدهد تا از اجرای خودکار کدهای مخرب بههنگام اتصال دستگاههای جانبی مانند درایوهای USB به رایانه جلوگیری کند.


سیستمعامل جدید مایکروسافت دیگر گزینه برای نصب یا اجرای برنامههای نصب شده دردرایو را نشان نمیدهد و در عوض به کاربر امکان میدهد آنها را در پنجرهاکسپلورر باز کنند.


تصمیم مایکروسافت برای تغییر ویژگیAutoPlay بهدنبال بهرهبرداری مجموعهای از برنامههای مخرب برای نصبخودکار نرمافزار مخرب در دستگاه رایانه صورت میگیرد.


نرمافزارهایمخرب در پوشش نام معمولی و گزینه آیکون مانند«این فایل را برای مشاهده بازکنید»، با انتخاب کاربر برای اجرای AutoPlay، دست به حمله میزنند.


بنابر اعلام این شرکت نرمافزاری، برنامههای مخرب متعددی از جمله کرمکانفیکر از این ویژگی بهره برداری کردهاند. این حملات از تکنیکهایمشابهی الهام گرفتهاند که ویروسهای رایانهیی قدیمیتر برای آلوده کردندیسکهای فلاپی انجام میدادند.


ویژگی AutoPlay تنها در مورددرایوهای قابل حمل اجرا نمیشود و CDها و DVDها نیز میتوانند برای اعمالیمانند اجرای فایلهای بازی به ویژگی AutoPlay دسترسی داشته باشند.
وینبتا