مدیر عامل شرکت کنترل انفجار سوخت با بیان اینکهروزانه حدود 14میلیارد تومان تبخیر بنزین داریم، گفت: محققان کشور بااستفاده از آلیاژ آلومینیم نوعی ماده ضد انفجار و کاهش دهنده تبخیر سوختتولید کرده اند که تاکنون در پنج جایگاه سوخت بکار گرفته شده است.


مهندسمهدی ترقی جاه مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت:این ماده آلیاژ خاصی از آلومینیم است که با قرار دادن آن در مخازن سوختهایفسیلی چون بنزین، گاز و گازوئیل یک بار برای همیشه این مخازن را ضد انفجارمی کند.
وی جلوگیری از تلاطم سوخت در تانکرهای سوخت را از قابلیتهایاین ماده نام برد و افزود: تلاطم سوخت در تانکرهای حمل سوخت یکی از علتهایاصلی واژگونی تانکرها است که با استفاده از این ماده این مسئله برایتانکرها حل خواهد شد.
ترقی جاه جلوگیری از تبخیر بنزین را از دیگرقابلیتهای این ماده نام برد و اظهار داشت: طبق آمار شرکت نفت روزانه حدود14 میلیارد تومان تبخیر بنزین در کشور داریم که این ماده می تواند در حدود60 درصد تبخیر را کاهش دهد.
مجری طرح به نحوه عملکرد این آلیاژ اشارهکرد و با بیان اینکه این ماده در مخازن کار فیزیکی انجام می دهد، اضافهکرد: این ماده، مخزن را تبدیل به میلیونها مخزن کوچک می کند. این عمل باعثمی شود که از رسیدن اکسیژن به مخزن جلوگیری و در نتیجه مانع انفجار مخازنشود.
وی ادامه داد: در بحث تبخیر نیز این ماده مانند لایه ای بر رویسطح فرآورده قرار می گیرد و مانع از حرکت سریع مولکولها می شود ضمن آنکهماده موثری برای انتقال حرارت در مخازن و جلوگیری از تبخیر سوخت است.
مدیرعامل شرکت کنترل انفجار سوخت به مزایای این ماده اشاره کرد و به مهر گفت:در حال حاضر مخازنی که در بخش صنعت به کار می رود زمانی که دچار آسیب میشوند برای ترمیم باید از سوخت تخلیه شوند و پس از گذشت چند روز عملیاتتعمیر را انجام داد ولی با استفاده از این ماده می توان بدون خارج کردنسوخت، مخازن را تعمیر و حتی عملیات جوشکاری بر روی آن انجام داد. به اینترتیب این ماده می تواند زمان عملیات را کاهش دهد.
ترقی جاه با تاکیدبر اینکه ایران تنها کشور در خاورمیانه است که اقدام به تولید این مادهکرده است، افزود: سایر کشوها نیز به تبعیت ایران اقدام به تولید این مادهکرده و حتی در مواردی با هدایت کشور ما موفق به این کار شده اند.
بهگفته وی در حال حاضر پنج جایگاه سوخت در سراسر کشور از این ماده برای کاهشتبخیر بنزین استفاده کرده اند تا تبخیر را تا 60 درصد کاهش داده و متعاقبآن از میزان آلودگیهای زیست محیطی بکاهند
خبرگزاری مهر