رييسپليس كشور در پاسخ به ايسنا درباره مصاديق اجراي طرح گشت اينترنتي ناجا،گفت: در قالب اين طرح علاوه بر شناسايي و برخورد با سايتهاي مستهجن، باانواع سايتهايي كه به قصد كلاهبرداري از مردم فعاليت ميكنند، برخوردخواهيم كرد.
بهگزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار اسماعيلاحمديمقدم در حاشيه گردهمايي افسران رابط مبارزه با مواد مخدر كه در محلسازمان پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي برگزار شد، توضيح داد: رصداينترنتي و آنلاين نيروي انتظامي چند سالي است كه آغاز شده و در قالب آن،شناسايي انواع آگهيهاي غيرمجاز در مواردي از اعم از مسكن، ليزينگ و سايرمصاديق كلاهبرداري از مردم و همچنين شركتهاي هرمي در دستور كار است.
ويافزود: افراد متخلف از بستر اينترنت براي جرم و كلاهبرداريهاي وسيع بهخوبي استفاده ميكنند، زيرا براي مثال روزنامهها در اين زمينه ضوابط سختيدارند، لذا آنها به بستر اينترنت پناه ميبرند چرا كه اساسا در حوزهاينترنت قوانين مشخصي وجود ندارد و كلاهبرداريهايي صورت ميگيرد.

[B]فرماندهنيروي انتظامي ادامه داد: بر اين اساس، نيروي انتظامي در حوزه اينترنت رصدميكند تا اقدامات پيشگيرانه را قبل از به دام افتادن مردم، از طريقشناسايي متخلفان و برخورد با آنها صورت دهد.

[B]وي افزود: البتهشايد اعلام اين موضوع به موقع نبود، زيرا به هوشيار شدن متخلفان خواهدانجاميد، در حالي كه اين طرح در چند سال اخير به صورت مخفيانه انجامميشد.

[B]وي همچنين گفت: البته اين طرح كه شيوهها و مصدايقديگري دارد با شدت ادامه خواهد يافت و در قالب آن، برخورد با سايتهايمستهجن كه فرهنگ مردم را هدف قرار دادهاند، نيز با جديت انجام ميشود،زيرا قطعا فرهنگ جامعه مهمتر از پول و مال جامعه است.

[B]رييسپليس كشور در پاسخ به پرسش ديگر ايسنا در مورد زمان آغاز اجراي طرحجمعآوري معتادان و انتقال خردهفروشان مواد به اردوگاههاي كار اجبارينيز گفت: همين امروز جلسه طرحريزي تشكيل شد و بر اساس آن، طرح جمعآوريپاتوقهاي معتادان از اوايل خرداد ماه در سراسر كشور و كمي زودتر در تهرانآغاز خواهد شد.

[B]وي با بيان اين كه اين طرح در ادامه طرح نجاتانجام ميشود، بيان كرد: در قالب طرح نجات تنها معتادان رها جمعآوريميشدند، اما با توسعه اين طرح ما به كمك خانوادهها خواهيم رفت تاآنهايي كه از نگهداري بيماران معتاد خود عاجز شدهاند را به بخش خصوصيفعال در حوزه درمان اعتياد پيوند دهيم.

[B]وي افزود: تلاش ميكنيم تا پايان سال اين پرونده را به مرحله قابل قبولي برسانيم.

[B]سرداراحمديمقدم در مورد انتقال موادفروشان به اردوگاههاي كار اجباري نيز،گفت: انتقال اين افراد به اردوگاههاي كاردرماني در دستور كار است وآييننامههاي آن در حوزه قوه قضاييه نيز در گذشته تدوين و ظرفيتهايجغرافيايي آن پيشبيني شده است.

[B]وي اعلام كرد: اين طرح نيز در تهران بزرگ قبل از پايان ارديبهشت و در سراسر كشور از اوايل خرداد ماه آغاز ميشود.

[B]بهگزارش ايسنا، رييس پليس كشور همچنين در پاسخ به مصاديق اجراي طرح انضباطترافيكي از 10 ارديبهشت ماه و واكنشهايي كه در اين زمينه از سوي سخنگويقوه قضاييه صورت گرفته است نيز به شوخي گفت: شما خبرنگاران ميان ما دعوارا نياندازيد.

[B]وي افزود: بعيد ميدانم كه قوه قضاييه اين طرحرا غيرقانوني اعلام كند، زيرا اساسا با اجراي قانون كسي مخالفت ندارد والبته در اين زمينه اجراي سختگيرانه قانون دنبال ميشود.

[B]رييسپليس كشور در عين حال گفت: برخي بحثها در زمينه مجاز بودن توقيف خودروهاو قفل زدن آنها مطرح شد كه در اين مورد نيز نيروي انتظامي 13 مورد را اعماز نداشتن مدارك لازم، مظنون بودن به سرقتي بودن خودرو، سد معبر كردن،صلاحيت نداشتن راننده، نداشتن معاينه فني و مدارك مالكيتي، مصرف مواد درحين رانندگي و غيره احصا كرد كه در اين موارد امكان توقيف خودرو وجوددارد.

[B]وي افزود: البته گرچه در اعلام مصاديق اين طرح تاخير افتاده، اما قطعا به صورت كامل اعلام ميشود.

[B]فرماندهنيروي انتظامي خطاب به مردم نيز گفت: اگر پليس در جايي خلاف قانون در قالباين طرح رفتار كرد، حتما در ابتدا به خودمان مراجعه كنند و پس از آن نيزدر صورت نياز ميتوانند شكايت احتمالي خود را در قوه قضاييه مطرح كنند،اما قطعا اجراي طرح انضباط اجتماعي پيامي به جز اجراي قانون نخواهد داشت.

[B]فرماندهنيروي انتظامي همچنين در پاسخ به جزييات حوادث اخير تررويستي پليسراهروانسر كرمانشاه اظهار كرد: برخي از اين پيشبينيها صورت گرفته بود، لذاشهيد شدن تعدادي از ماموران شريف نيروي انتظامي به علت رخ دادن آتشسوزيدر يكي از محلهاي اقامتي آنها اتفاق افتاد و مستقيما از عمليات تروريستيناشي نشد، بلكه بر اثر برخورد يك نارنجك با كانكس محل اقامت نيروها حاصلشد.

[B]وي افزود: اما به هر حال مقابله سخت و جوانمردانه مامورانشريف نيروي انتظامي در آنجا پنج كشته از گروه تروريستها در اين عمليات ازجمله جسد فرمانده آنها به جا ماند و البته 10 شهيد نيز از ماموران شريفنيروي انتظامي و تعدادي مجروح نيز بر جاي ماند.

[B]سردار احمديمقدم قاطعانه تصريح كرد: طبيعتا اين وقايع نميتواند بيربط باشد و آنچهكه در عراق ميافتد يا در اينجا و حتي مواردي كه در مورد دستگيري اين گونهافراد توسط وزارت اطلاعات كشور صورت ميگيرد، قطعا بيربط به هم نيست، چراكه هر زمان دشمنان مايوس ميشوند، اقدام به انجام اموري براي ناامن جلوهدادن فضاي داخل كشور ميكنند.

[B]وي در بيان مصاديق خود اظهار كرد: 70 تا 90 درصد اعضاي گروهك تروريستي پژاك غيرايراني هستند.

[B]فرماندهنيروي انتظامي افزود: شناسايي پنج جنازهاي كه از اقدام تروريستي اين گروهنيز در ايران به جا مانده است، تاييد ميكند كه اغلب اين افراد ايرانينيستند و در بين آنها تعداد كمي ايرانيهاي فريبخورده پيدا ميشود.


[B]

[B]ISNA