پکن - " يانگ هيونگ سوپ " معاون رييس پرزيديوم مجمععالي خلق کره شمالي ( معاون رييس جمهور ) روابط ايران و کره شمالي را خوبو رو به رشد خواند و گفت : "ملت ايران تحت رهبري خردمندانه آيت الله خامنهاي رهبر انقلاب اسلامي و محمود احمدي نژاد رييس جمهوري بر کليه چالش هافائق خواهد آمد." به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از سفارت ايران درپيونگ يانگ ، اين مقام بلند پايه کره شمالي که در مراسمي در سفارت ايراندر پيونگ يانگ سخن مي گفت ؛ اظهار داشت : بدون شک ملت ايران بر همه چالشها و موانع فائق خواهد آمد و به تلاش هاي خود در جهت تقويت و پيشرفتاقتصادي کشور و تامين صلح و امنيت منطقه ادامه خواهد داد. معاون رييسپرزيديوم مجمع عالي خلق کره شمالي همچنين به عزم و اراده رهبران دوکشوردرخصوص توسعه و گسترش مناسبات فيمابين اشاره کرد و گفت : "پيونگ يانگ بهدوستي و همکاري خود با ايران ادامه خواهد داد ."
وي گفت : " ما همکاري هاي خود با ايران را تقويت خواهيم کرد."
دراين مراسم که شماري از مقامات کره اي از جمله وزير کار ، رييس انجمن دوستيکره و ايران ، معاونين وزراي نفت و امور خارجه کره شمالي حضور داشتند ، "مرتضي مراديان " سفير ايران در کره شمالي گفت : روابط ايران و کره شماليتوسط رهبران دوکشور پايه ريزي شده و طي ساليان اخير در همه زمينه هايسياسي ، اقتصادي و فرهنگي توسعه يافته است.
مراديان روند همکاري هاي دو کشور را رو به رشد خواند و اظهار داشت : مراودت هاي مختلف نشان از عمق روابط فيمابين دارد .
ويگفت : جمهوري اسلامي ايران از وحدت دوکره در راستاي منافع ملي کره حمايتکرده و معتقد است همه کشورها مي بايست در منطقه حساس شرق آسيا در راستايبرقراري صلح و ثبات تلاش کنند. منبع ایرنا