كشف يك اسكلت عجيب در مازندران تعجب كارشناسان را برانگيخت


خبرگزاري فارس: اسكلت جانداري در شهرستان گلوگاه مازندران كه تازگي آن به خوبي مشخص است، تعجب كارشناسان را برانگيخت.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

به گزارش خبرگزاري فارساز گلوگاه، اسكلت جانداري كه توسط يكي از شهروندان گلوگاهي در جنگلهاياين شهرستان بهدست آمده است، چند روزي است كه فكر كارشناسان را به خودمشغول كرده است.
حسن خاج، يابنده اسكلت در گفتگو با فارس در اينشهرستان اظهار داشت: اين اسكلت را از منطقه جنگلي صعبالعبوري در گلوگاهبه طور اتفاقي مشاهده كرده و از آنجا كه برجستگيهاي روي اسكلت برايم جايسوال داشت، آن را به شاخهاي آويزان كرده تا هم از گزند احتمالي درامانباشد و هم از ديگران درباره آن جويا شوم.
وي اين موضوع را به محيطبانان محيط زيست و منابع طبيعي منطقه گزارش داد و پس از مشاهده كارشناسانمحيط زيست منطقه از جمله زيستشناساني از استانهاي مازندران و گلستانسرانجام كسي از ساختار اسكلت به هويت آن پي نبرد و به نوعي هنوز مشخص نيستكه اين اسكلت مربوط به پرنده است يا جانور زيرا به هردوي آنها شبيه است.
بهگفته يكي از محيطبانان منطقه، اين اسكلت مربوط به جانداران بومي منطقهنيست و تاكنون چنين ساختاري از يك موجود در حوالي مازندران نديده است.
عصرسهشنبه نيز دو زيستشناس و جانورشناس از تهران براي بررسي موضوع بهگلوگاه آمدند، آنها نيز تاكنون متوجه هويت واقعي اسكلت نشدند و پس ازعكسبرداري و اندازهگيري قسمتهايي از اين شكل ناشناس، تصاوير و مشخصات رابه كمك رايانه به مركز تحقيقاتي مورد نظر ارسال كردند و قرار است ظرفامروز و فردا نظريات اوليه خود را گزارش كنند تا بالاخره راز اين اسكلتكشف و درباره چگونگي انتقال آن به مراكز ذيربط تصميمگيري شود.
ازمشخصات اسكلت در نگاه اول ميتوان به دم بلند، سر كوچك، عاجهاي روي پشت،ارتفاع بيش از 30 سانتيمتري و طول حداكثر يك متر و 30 سانتيمتري وساختار منحني آن اشاره كرد و البته تازگي اسكلت از رنگ صورت استخوان وگوشتهاي باقيمانده بر آن كاملا مشخص است.
اين اسكلت هماكنون در منزل يابنده و در محلول آبنمك نگهداري ميشود.
از:خبرگزاری فارس