بهراد صاحبقراني كارگردان سري جديد مستند شوك در گفتوگو با فارس گفت: سريجديد مستند شوك «سايتهاي مستهجن و رفتارهاي نابهنجار اينترنتي» شبهاي سهشنبه و چهارشنبه 18 و 19 فروردين از شبكه سوم سيما پخش ميشود.
صاحبقرانيافزود: تلاش همه عوامل سازنده مستند شوك بر اين بوده است كه با پرداختن بهموضوع «رفتارهاي نابهنجار اينترنتي در ايران»، رفتار آن دسته از كاربراناينترنتي در كشور را كه مرتكب اعمال غيرقانوني، ساختار شكن و ضد ارزشهايجامعه ايراني ميشوند، واكاوي كند.
وي اظهار داشت: براي اينكهبينندگان شوك بتوانند با موضوع سري سوم آن، ارتباط نزديك برقرار كنند، باتعدادي از مجرمان اينترنتي كه اقدام به راه اندازي سايتها و وبلاگهايمستهجن كرده و توسط مراكز قضايي دستگير شده بودند در فضايي صريح و بيپردهبه گفتوگو نشستهايم كه «ترويج زناي با محارم»، «تهيه و انتشار تصاوير وداستانهاي مستهجن»، «توهين به ارزشهاي ديني جامعه ايران»، «تجاوز بهحريم خصوصي افراد و انتشار تصاوير محرمانه آنان» و ... برخي از جرمهايارتكابي توسط اين افراد است.
صاحبقراني گفت: يكي از سئوالهاي جدي كهدر اين برنامه بيننده با آن مواجه ميشود اين است كه آيا رعايت اخلاق درفضاي مجازي اينترنت واجب است يا نه؟ پرسش ديگري كه مخاطب با آن دست و پنجهنرم ميكند، اين است كه آيا با رشد جرايم اينترنتي در ايران، وجود پليساينترنتي يك نياز به شمار ميآيد يا نه؟
كارگردان اين سري از مستندشوك با بيان اين مطلب كه مديران شبكه سوم سيما همواره در تلاش هستند تا باتهيه و توليد برنامههاي جذاب در حوزه فيلم مستند، ضمن احترام به ذائقهبيننده به مسائل و معضلات جامعه بپردازند، گفت: جا دارد كه به نوبه خود ازهمراهي و مساعدت صميمانه علياصغر پورمحمدي مدير محترم شبكه سوم وفضلالله شريعت پناهي مدير گروه اجتماعي اين شبكه در تهيه و توليد مستند«شوك» قدرداني كنيم.
صاحبقراني در پايان خاطرنشان كرد: بينندگان ومخاطبان مستندهاي «شوك» ميتوانند براي برقراري ارتباط مستقيم با سازندگاناين برنامه به وبلاگ شوك با آدرس اينترنتي [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مراجعه كنند.
سايرعوامل تهيه و توليد مستند شوك عبارتند از: فرشاد شكيبي(تهيه كننده)، محمدصادق زماني(مدير توليد)، شيما عربنيا(دستيار كارگردان)، بهروز طهماسبي وسروش باقرزاده(تصويربردار).


قاصدك