مردان کروکودیل

مردان کروکودیل

درنقاط مختلف جهان مراسم مذهبیگوناگونی اتفاق می افتد که این مراسم ها شایدبرای مردم دیگر مناطق جهانخشن وحشتناک و حتی بی رحمانه و نشانه تحجر و عقبماندگی باشد . اما نکتهای که نباید فراموش کرد این است که اینگونه مراسم وآئین ها با تمام خشونتهای داخل آن برای مردم سرزمین هایی که به انجام آنمبادرت می ورزند دارایقسمت های معنویی می باشد که برای آن مردم محترم باارزش و مقدس است . یکیاز این مراسم آئین مردان کروکودیل در پاپوا گینهنو است .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، مردانقبیلهای در پاپوا گینه نو رنج و زحمتی را به جان می خرند که فکر آن نیزروح وجسم ما را آزار می دهد . رنجی برای به دست آوردن روح کروکدیل !
این مردان برای آنکه به این درجه بالا از شجاعت و توانایی دست یابد لازم است که طی آئینی مقدس دارای پوستی مانند پوست کروکدیل گردند.
نکتهجالب این است که مردان کروکودیل پس از طی آئین و مراسم سخت و پررنج دارایآنچنان شجاعتی می گردند که در میان مردان قبیله قابل شناساییهستند آنانمردانی هستند که از هیچ چیز نمی ترسند حتی از قدرت ارواح زشتو شیطان هایداخل تاریکی های جنگل .
برای آنکه یک مرد دارای روحکروکودیل گردد بایددارای پوست کروکودیل گردد و برای آنکه بتواند سختی هایاین مراسم را تحملکند در ابتدا شش هفته با بهترین غذاها تغذیه می گردد وسپس در یک روز خاصدر طی سال مراسم مذهبی به دست آوردن روح کروکودیلبرگزار می گردد.
اینمردان در روزی که یک رسم مذهبی است بدنشان نیشترمی خورد و بعد با مالیدنیک کرم خاص و خوابیدن در کنار آتش شب را به صبحمی رسانند. سپس هنگام صبحبدن هایی زخم آلود خود را در اب خنک می شویند وبرای مراسم بعدی آماده میشوند .
مراحل انجام این مراسم به شکل زیر است :
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

دراینروز نوجوانان جوانان و مردانی که داوطلب این مراسم هستند به داخلعبادتگاهو یا معبد مخصوص می شوند . آنان ابتدا با بهترین و قویترینغذاهای موجودتغذیه می گردند .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

سپسسخترینو دردناکترین قسمت این مراسم اجرا می گردد آنان باید ساعت هایمتوالی دردجراحت های متعدد ناشی از تیغ های تیز را تحمل کنند و سخترینبریدگی ها رابر روی بدن خود شاهد باشند تا بعد از بهبود این جراحت هااسکارهای باقیمانده بر روی پوست بدن آنها را شبیه پوست کروکودیل گرداند .
ابتداشیرهگیاهی خاص به بدن آنان مالیده می شود . به نظر می رسد این مایع موجبنرمشدن پوست کاهش درد و همچنین جلوگیری از بروز عفونت می شود .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
آنان شب با بدن آغشته به این شیره در داخل معبد می خوابند و فردا صبح زود جادوگران قبیه مراسم خاص را به جا می آورند .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

سپس مردان داوطلب سر خود را در آغوش مردان بزرگتر قبیله می گذارند و جراح های قیبله وارد عمل می شوند .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
——————-
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
————–
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
دردو رنج این تیغ ها آنقدر زیاد است که در طی مراسم با آنکه مقدارزیادی تخمگیاهان روان گردان و مخدر به این مردان خورانده می شود ولی صدایناله و آهآنان در هر لحظه به گوش می رسد .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

مردروحانیقبیله می گوید آنان این درد را تحمل می کنند تا مرد شوند تا دارایشجاعت یککروکودیل گردند اما نکته ای که به ذهن ما می رسد آن است که چراروحانیقبیله خود دارای روح کروکودیل نمی گردد و چرا این شجاعت و افتخاررا خودشبه دست نمی آورد .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

سپساینمردان شب را در درون معبد به بسر می برند و جهت تسکین دردشاندرمانهایپزشکی با مالیدن انواع پماد بر بدنشان صورت می گیرد . شب هنگامتعدای ازافراد مخصوصا نوجوانان با تمام دردی که دارند آنچنان خسته خوابیدهاند کهگویی در بیهوشی کامل هستند اما تعدادی از افراد تا صبح ناله می کنند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
————————
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

صبح روز بعد ماده ای آجری رنگ بر بدن این مردان مالیده می شود و آنان آماده می شوند که همچون کروکودیل به درون آب بروند .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
—————-
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اینکتنها یک مرحله باقی مانده است و آن هم ورود به آب است. آنان بازخمهای تازهخود به درون آب می روند و در حوض مخصوص بر روی بدن خود آب میپاشند .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
———–
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
——–
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
——–
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
ازنکاتجالب این مراسم یکی این است که هیچکدام از این مردان دچار عفونت پوستنمیگردند و دیگر آنکه پوستشان به سرعت بهبود می یابد و تنها جای اسکارزخم هامی ماند .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
——–
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
آنان اینک دارای پوست و روح کروکودیل هستند اینک آنان شجاعترین مردان قبیله هستند . آنان مردان کروکودیل می باشند .

وبلاگ 1 پزشک