زماني كه سال 1387 روزهاي پاياني خود را سپريميكرد و مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در تكاپوي آماده كردنامكانات لازم براي مسافران نوروزي بودند، خبري منتشر شد مبني بر اينكهتكهسنگي از تخت جمشيد (پارسه) سرقت شده است؛ تخت جمشيدي كه در مقايسه باديگر يادمانهاي ايران، طبعا ايمنترين نوع حفاظت را بايد داشته باشد.

بهگزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يكي ازنكات جالب توجه در اين رخداد، فردي است كه اين تختهسنگ را از تخت جمشيد(پارسه) خارج كرده است. او يكي از اعضاي سفارت كرهي جنوبي است كه بهدليلداشتن مصونيت سياسي، با وجود اينكه مسؤولان فرودگاه شيراز، قطعهسنگ راهمراه با وسايل او پيدا كردند، بازداشت نشد.

البته اطلاعات كامليدربارهي اينكه تاكنون به اين مسأله چگونه رسيدگي شده و آيا با فرد سارقبرخوردي صورت گرفته است يا خير، در اختيار رسانهها قرار نگرفته و سازمانميراث فرهنگي و گردشگري با وجود اينكه متولي اصلي حفاظت از مواريث فرهنگيكشور است، در اينباره اطلاعرساني لازم را انجام نداده و چند خبرمنتشرشده نيز از سوي بخش قضايي بوده است.

در واقع، مسؤولانسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان فارس با وجود اينكه شيء سرقتشده رااز فرودگاه تحويل گرفتهاند، دربارهي ابعاد و ويژگيهاي آن، محل نگهدارياثر پس از كشف، نحوهي سرقت از مجموعهي تخت جمشيد (پارسه) در شرايطي كهنگهبانان بايد همواره در محوطه باشند و دهها پرسش ديگر هنوز هيچ اطلاعاتيرا ندادهاند. همچنين ممكن است، در جريان اين سرقت به بخشي از آثار موجوددر محوطه آسيب وارد شده باشد، همانگونه كه در گذشته، افرادي با اشياييبه جان سنگهاي تاريخي افتاده بودند.

درحال حاضر، طبق آخرين خبركه باز هم از سوي دادستان شيراز منتشر شده، اعلام شده است كه وزارت امورخارجه اين قضيه را پيگيري ميكند؛ اما منابع غيررسمي ميگويند كه وزارتامور خارجه معتقد است، پيگيري اين خبر به روابط ديپلماتيك ايران و كرهجنوبي آسيب ميزند!

نكتهي جالب توجه ديگري كه به آن ميتواناشاره كرد، اين است كه چرا و چگونه در مهمترين سايت تاريخي كشور چنينسرقتي انجام شده است. هنوز فراموش نكردهايم كه چندماه پيش، در جريان يككاوش باستانشناسي در پاي تختگاه تخت جمشيد (پارسه) و در حدود 100 مترييگان حفاظت، سرقتي از يك گور تازه كشفشده رخ داد.

در آن زمان،يگان حفاظت تخت جمشيد (پارسه) پيشقدم شد و اعضاي گروه كاوش را به ايندليل كه كشف گور را اطلاع ندادهاند، مقصر دانست و اين موضوع حتا بهبازداشت اعضاي گروه كاوش منجر شد. البته دربارهي سرقت اخير، نيروهاي يگانحفاظت حاضر به گفتوگو نيستند تا مشخص شود، در اين اتفاق چه كسي از نظرآنها متهم است؟

و اين پرسش همچنان باقي ميماند كه فارغ ازفرافكنيهاي مرسوم، آيا نبايد شرايط حفاظتي و امنيتي تخت جمشيد (پارسه)بهعنوان بارزترين و مشهورترين اثر تاريخي ـ ملي ما بهگونهاي باشد كهبهآساني و بهتكرار مورد سرقت قرار نگيرد؟!

منبع خبر : ایسنا ( کد خبر 23955 )