1- وقتی از همسرتان می خواهیدکه کاری را انجام دهد بهتر است بگویید: می شه این کار رو انجام بدی؟ نهاین که می تونی این کار رو انجام بدی.
بیشتر زنان در این مواقع از کلمه«می تونی» استفاده می کنند، چرا که به نظر می رسد مودبانه تراست. ولی دراین صورت، شما از همسرتان درباره توانایی او سوال می کنید تا این که به اوبگویید کاری را انجام دهد. مردان ترجیح می دهند که درخواست شما مستقیمباشد. هر چند ممکن است که در ابتدا برای شما سخت باشد ، ولی بهتر استدرخواست هایتان را مستقیماً به انها بگویید. بیشتر مردان صحبت مستقیم رابه ایما و اشاره ترجیح می دهند.
2- رک و مستقیم با آنها صحبت کنید
سعیکنید که دقیقاً آن چه را که مد نظر دارید به آنها بگویید و تنها به سرنخها و نشانه ها نپردازید که بعد هم از آنها انتظار داشته باشید تا منظورشما را دریابند. زنان بیشتر از مردان قادر به این کار هستند . پس ساده وبی پرده مسایل را مطرح کنید.
[JUSTIFY]
3- مختصر و مفید حرفتان را بزنید.
مردانتوجه چندانی به جزییات اطراف خود ندارند. مثلاً برای آنها مهم نیست کهپرده های خانه فلانی چه رنگی بود یا بلوز پشمی فلان خانم دست باف بود یاحاضری؟ پس سعی کنید تا حد امکان از پرداختن به جزییات نزد همسرتان چشمپوشی کنید مگر این که او مرد نکته سنج و ظریفی باشد که این هم بسیار نادراست.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
4- وقتی از او می خواهید که نظرشرا راجع به چیزی بدهد، مطمئن شوید که منظورش را فهمیده اید، در غیر اینصورت دوباره بپرسید تا مطمئن شوید.
مثلاً وقتی می خواهید لباسی رابخرید و از او نظرش را می پرسید شاید بگوید که چندان برایش مهم نیست و هرچه که شما بپسندید او هم می پسندد. ولی وقتی که لباس را خریدید ممکن استرنگش را چندان جالب نداند. بنابراین قبل از خرید بهتر است رنگ لباس را بهاو نشان دهید تا نظرش را دقیقاً بدانید حتی اگر بگوید برایش فرقی ندارد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
5- او را به گوش نکردن به حرف هایتان متهم نکنید.
اینکار شما حس تحقیر و ناپختگی را در او ایجاد می کند و او شما را ، همانندکنترل کننده ای برای خود خواهد دید. مطالب و گفته های خود را کوتاه کنید وفرض کنید که او هم گوش می کند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
6- درک کنید که زنان بیشتر از مردان به گوش کردن بها می دهند.
براییک زن، گوش دادن به صحبت طرف مقابل در حکم راهی برای بیان عشق و علاقه بهاو و حتی منعکس کننده یک ارتباط است. ولی برای یک مرد، نه.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
7- وقتی که به شما گوش می دهد از او تشکر کنید:
مردانبه این نوع تایید و تصدیق از جانب شما نیاز دارند، به خصوص که در حیطهروابط میان شما هم باشد. آنها اغلب احساس می کنند بر لبه پرتگاهی قراردارند و نمی توانند نیازها و خواسته های همسرشان را کاملاً دریابند. بههمسرتان کمک کنید تا اعتماد به نفس بیشتری را حس کند و این کار را باتقدیر و تشکر از تلاش هایش انجام دهید. این برخورد شما اشتیاق او را برایتلاش در جهت بهبود ارتباط با شما بیشتر خواهد کرد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
8- زمانی که با دوستان و نزدیکان تان هستید به آنها بگویید که همسرتان چقدر شما را درک می کند.
با این کار شما، او احساس می کند که یک مرد افسانه ای و اسطوره ای است و به زودی او نیز شنونده خوبی برای شما خواهد بود.
مجله موفقیت[/JUSTIFY]