1-موسيقي سنتي:موسيقي اصيل ايران که قديمي ترين موسيقي ايراني مي باشد.ايننوع موسيقي توجه ما را به سمت عواملي چون بوي جوي موليان,عکس رخ يار درآينه و نيز زلف پريشان وي, شراب ظلماني و ساقي رند و حافظ و ... معطوف مينمايد.(از اونجايي که اين موسيقي خيلي اصيل و غني و سنتيه واسه اينکه متهمبه زير سوال بردن ارزش هاي ايراني نشم زياد بش گير نمي دم!)

2-موسيقيلاله زاري:نوعي موسيقي که همراه با قر کمر و حرکات موزون يک انسان به نامرقاصه همراه بوده است.اوج شکوفايي اين موسيقي قبل از دوران انقلاب اسلاميمي باشد!مهوش,پريوش و بند آمدن توپخانه و لاله زار! از مهمترين موضوعاتقابل ذکر در اين نوع موسيقي مي باشند.(از اونجايي که پرداختن به اين نوعموسيقي هم يه کم مسئله داره پس زياد بش کاري نداريم)

3-موسيقيجواتي:نوعي موسيقي که مخصوص نشستن پشت کاميون و وسايط نقليه سنگين مي باشدو خوردن عرق سگي همراه با گوش دادن اين موسيقي خيلي فاز ميدهد.بزرگان ايننوع موسيقي به دليل معروفيت و مشهوريت زياد نياز به معرفي ندارند.مسائلپرداخته شده در اين نوع موسيقي عشق لاتي عرق سگي تا آخر خاطر خاطيم بيابغلم فاطي و ... مي باشد.

4-موسيقي پاپ:
اين نوع موسيقي به چند دسته تقسيم مي شود:

اول:موسيقي پاپ قديم:که خود به چند زير شاخه تقسيم ميشود

الف:موسيقيفرهادي:نوعي موسيقي که قصد آن آگاه نمودن گنجشک اشي مشي از خطر هاي زندگيو اينکه نبايد روي پشت بام خانه آقاي خواننده بشيند و همچنين ياد آوريروزهاي هفته ميباشد.نکته قابل توجه در اين موسيقي چکيدن خون از ابري سياهرنگ مي باشد.

ب-موسيقي داريوشي:نوعي موشيقي ,چيز ببخشيد يعنينوعي موسيقي که خوراک نشستن پاي منقل و وافور(بافور)وکشيدن ترياکميباشد.در اين نوع موسيقي ما متوجه ميشويم که .....بي خيال ولش کن ما چيزيمتوجه نميشويم چون الان وشط حش و حاليم!اون در رو هم ببند شوز و شرما(سوزو سرما) نياد!!!

پ-موسيقي لس آنجلسي قديم(نام ديگر:دامبوليديمبول):نوعي موسيقي که در سال هاي ابتدايي دهه 70 در خارج از کشور اجراميشد و بسيار طرفدار داشت.مهمترين دغدغه خواننده اين نوع موسيقي ديراومدن دوست دخترش سر قرار بود و اين که اگر دوست دخترش بره اون چگونه خاکيرا روي سرش بريزد؟!؟!.آها قرش بده دوست دارم! موضوعات مورد علاقه اين نوعموسيقي عبارتند از:عزيزم نفسم جيگرم خوشگلم جونم عشقم مهربون من و....مثال:تو جون مني همراه مني نفس مني عشقولي من.اگه تو بري من ديگه زندهنمي مونم. ضمناً يکي از ويژگي هاي اين نوع موسيقي رفوزه شدن با نمره 20 ميباشد!(خانم درس چيه حساب چيه هندسه و کتاب چيه؟.....)و البته تنبل بودنمبصر کلاس در درس عاشقي نيز از جمله پيام هاي اخلاقي اين نوع موسيقي ميباشد(وقتي از در تو مياي تنبل کلاس ميشم و توي جمع ******! گيج و بي حواسميشم.خوب دس منو خوندي منو کلي! سوزوندي منو مثل يه برده خونه ننتکشوندي....) يه دختر دارم چشم نداره دماغ و دهن هم نداره!.....

دوم:موسيقيپاپ نيمه جديد:اين موسيقي در داخل ايران به وجود ميامد و خواننده هدف خاصياز بيان ترانه هايش نداشت و تنها هدفش شبيه بودن صدايش به خواننده هاي آنور آبي بود!سردمدار اين نوع موسيقي جناب آقاي مهندس دکتر خشايار اعتماديبود که با صداي داريوش و آهنگ هاي حيدر مريم زاده! و قيافه شرک! قصد تصاحبدل جواتان , ببخشيد نه چيز يعني جوانان ايراني را داشت.در همين دوران و درخارج کشور يک پديده به سرعت داراي مقبوليت عام ميگشت!و اين پديده کسي نبودجز آقا با داود با آهنگ:رنگ چشات عسل!رنگ .....(سانسور) هم زرد! اسمتم کهغضنفر!نشه کله ات کچل!

سوم: موسيقي پاپ جديد:

الف:موسيقي لس انجلسي جديد:ادامه دهنده راه موسيقي لس آنجلسي قديم با اينتفاوت که آهنگ ها داراي ريتم تند تري شده است و باعث حرکت سريعتر غذا داخلمعده ميشوند!در اين نوع موسيقي خواننده ديگر نگران دير آمدن دوست دخترشنيست بلکه مي خواهد به زور به بيينده القا کند که دوست دختر شان امشب بسيخوشگل شده است! موضوعات مورد علاقه در اين نوع موسيقي عبارتند از:هوس !توسرم نميزني چرا پس؟- آي خانوم کجا کجا؟- ديا دياوم ديا دياوم!(صداي فنرپنبه زني)آس آس آسمو پاسم ولي عاشقونه!-ديوونه ديوونه ديوونه اونباباته!-و .... بدون شک پديده اين نوع موسيقي کسي نيست جز جناب اسماعيلخان اسماعيل خان(اشتباه نکنيد!نوشتن دو بار اسم اين عزيز اشتباه تايپينيست.بلکه چون ايشان پايه گذار يه سبک جديد در موسيق ايراني هستند به نامجوات جوات! اسمشان رو دو بار نوشتم که تأ کيدي باشد بر هنر والاي اينبرادر عزيز!) !!مثال هايي از شاهکار هاي هنري آقا اسماعيل: دبي دبي-قبولقبول-ميشکنم ميشکنم و ....ضمناً به طرفداران اسماعيل خان هم وعده مي دهمکه بنا بر اخبار رسيده نام آلبوم بعدي ايشان " خاک تو سرم خاک تو سرم "ميباشد.

ب-موسيقي پاپ جديد ايراني( 6 و 8!): اين نوع موسيقي درداخل ايران بوجود آمد و براي اينکه در اين رشته خواننده شد ابتدا بايد يکخيانت بزرگ از دوست دختر تيريپ لاوتان بخوريد تا بتوانيد آثار موفق بيرونبدهيد.و البته خواننده اين نوع موسيقي همش از بي وفايي يار مي نالد و اخرشهم هر چي فحش بلد است رو سر دوست دختر بنده خدايش سوار ميکند!موضوعات موردعلاقه عبارتند از:تف تو مرامت عوضي کثافت! مادر .... بدم مياد ازت! پدرسگفکر کردي کي هستي و ...مسلماً بزرگان اين نوع موسيقي مثلث حامدهاکان-محسن يگانه و محسن چاووشي هستند با تواناي منحصر به فرد در دادنالبوم هر 8 ساعت يکبار!

نکته:شخصي به نام محمد اصفهاني نيز دراين کشور فعاليت موسيقي انجام ميدهد ولي نگارنده هنوز متوجه نشده است ويدر حيطه موسيقي سنتي کار ميکند يا پاپ! با عرض معذرت از آقاي چارليچاپلين!!!

5-موسيقي بندري!(نام ديگر دوبٌائو دوبٌئو !):نوعيموسيقي که از دير باز جهت تکون دادن قسمت بالا تنه به کار مي رفته و دريايبوشهر و بندر عباس و ماهشهر را در ذهن انسان تداعي مي کند.هدف خواننده دراين نوع موسيقي آشنا نمودن با شنونده با دختر هاي جنوبی !چندي پيش آهنگبسيار جالب توجه سياه نرمه نرمه! انقلابي بزرگ در زمينه اين نوع موسيقيپديد آورد و بعد از آن آهنگ خالو خالو و آفاب لب بومه روز کارش تمومه! دررتبه هاي بعدي قرار دارند.پيام اخلاقي: اگه با مامان بابتون دعوا شد فرداش ميتونيد يه آلبوم بديد بيرون تا معروف شيد...!