بچه مثبت قد متوسطي دارد با چشم هاي قهوه اي ( در مواردي چشم روشن هم ديديه شده است )
بچهمثبت فرق باز نمي کند ، ژل نمي زند ، هيچ وقت مدل تيفوسي و تن تني و ...را روي کله اش امتحان نکرده است . موهايش را به يک طرف سرش شانه مي کند ومي خواباند .
بچه مثبت اگر کوسه نباشد ريش دارد ، اگر اهل ريش زدن باشد عمرآ ريش تنها يا خط ريش باريک يا پازلقي بلند را امتحان نکرده است .
بچه مثبت پيراهن پارچه اي ساده مي پوشد ، گاهي چهارخانه و راه راه ، گاهيوقتها که غلظت آلاينده خلافش بالا بزند آستين کوتاه هم مي پوشد .
دربيشتر موارد شلوار پارچه اي راسته مي پوشد ، گاهي کتان و در موارد بسيارمعدودي شلوار جين . او تا حالا شلوار هفت هشت جيب نپوشيده .
کفش هاي بچه مثبت از همين کفش هاي چرمي مردانه است ، گاهي هم کفش ورزشي مي پوشد ، اما نه در رنگ هاي اجق وجق .
کمربند مي بندد و ساعت بند چرمي .
بچه مثبت کتاب مي خواند . هفته اي يکي دوتا هم نشريه مي خرد . گاهي وقتها شعر مي گويد يا داستان مي نويسد
بچهمثبت خلاف نيست . پايش را از محله بيرون نمي گذارد . پاتوقش نه زير چراغبرق است ، نه سالن بدن سازي ، نه کافي نت . خيلي که دست از پا خطا کند ميرود کتابخانه يا ويدئو کلوپ .
کسي به بچه مثبت سيگار تعارف نمي کند ، پيشنهادهاي اين چنيني را هم رد مي کند . علي الاصول اهل خلاف ملاف نيست .
بچهمثبت گاهي عاشق مي شود . عاشق دختر دايي يا دختر خاله اش . از همان اول همبه ازدواج فکر مي کند . بلد نيست نامه عاشقانه بنويسد ، بنابراين از شعرزياد استفاده مي کند .
معدل بچهمثبت الف است . جزوه هايش مرتب و هميشه توي کلاس رديف اول مي نشيند . بچهمثبت فکر مي کند دودره يعني اتاقي که دو تا در داشته باشد.