[CENTER ALIGN=CENTER]پاسخ استاد علی اکبر دهخدا به دعوت رییس اداره اطلاعات سفارت آمریکا برای مصاحبه با رادیو صدای آمریکا[/CENTER ALIGN][CENTER ALIGN=CENTER] [/CENTER ALIGN][CENTER ALIGN=CENTER] [/CENTER ALIGN][CENTER ALIGN=CENTER][JUSTIFY]19 دیماه 1332 خیابان ایرانشهر، فیشرآباد، تهران [/JUSTIFY][JUSTIFY]

[/JUSTIFY][JUSTIFY]آقایمحترم- صدای آمریکا در نظر دارد برنامه ای از زندگانی دانشمندان و سخنورانایرانی، در بخش فارسی صدای آمریکا از نیویورک پخش نماید. این ادارهجنابعالی را نیز برای معرفی به شنوندگان ایرانی برگزیده است. در صورتی کهموافقت فرمایید، ممکن است کتباً یا شفاهاً نظر خودتان را اطلاع فرمایید تابرای مصاحبه با شما ترتیب لازم اتخاذگردد [/JUSTIFY][JUSTIFY]ضمناً درنظر است که علاوه بر ذکر زندگانی و سوابق ادبی سرکار، قطعه ای نیز ازجدیدترین آثار منظوم یا منثور شما پخش گردد .[/JUSTIFY][JUSTIFY]بدیهیاست صدای آمریکا ترجیح می دهد که قطعه انتخابی سرکار، جدید و قبلاً درمطبوعات ایران درج نگردیده باشد. چنانچه خودتان نیز برای تهیه این برنامهجالب، نظری داشته باشید، از پیشنهاد سرکار حُسن استقبال به عمل خواهدآمد.. [/JUSTIFY][LEFT ALIGN=RIGHT]با تقدیم احترامات فائقه [/LEFT ALIGN][LEFT ALIGN=RIGHT]سی. ادوارد. ولز [/LEFT ALIGN][LEFT ALIGN=RIGHT]رئیس اداره اطلاعات سفارت کبرای آمریکا [/LEFT ALIGN][CENTER ALIGN=CENTER]******[/CENTER ALIGN][CENTER ALIGN=CENTER] [/CENTER ALIGN][JUSTIFY]جناب آقای سی. ادوارد. ولز، [/JUSTIFY][JUSTIFY]رئیس اداره اطلاعات سفارت کبرای آمریکا [/JUSTIFY][JUSTIFY]نامهمورخه 19 دیماه 1332 جنابعالی رسید و از اینکه این ناچیز را لایق شمردهاید که در بخش فارسی صدای آمریکا از نیویورک، شرح حال مرا انتشار بدهیدمتشکرم .[/JUSTIFY][JUSTIFY]شرححال من و امثال مرا در جراید ایران و رادیوهای ایران و بعض از دول خارجه،مکرر گفته اند. اگر به انگلیسی این کار می شد، تا حدٌی مفید بود؛ برایاینکه ممالک متحده آمریکا، عدٌه ای از مردم ایران را بشناسند. ولی بهفارسی، تکرار مکرٌرات خواهد بود، و به عقیده من نتیجه ندارد [/JUSTIFY][JUSTIFY]وچون اجازه داده اید که نظریات خود را دراین باره بگویم واگرخوب بود، حُسناستقبال خواهید کرد، این است که زحمت می دهم: بهتر این است که ادارهاطلاعات سفارت کبرای آمریکا به زبان انگلیسی، اشخاصی را که لایق می داند،معرفی کند و بهتر از آن این است که در صدای آمریکا به زبان انگلیسی برایمردم ممالک متحده شرح داده شود که در آسیا مملکتی به اسم ایران هست کهخانه های قراء و قصبات آنجا، در و صندوقهای آنها قفل ندارد، و در آن خانهها و صندوقها طلا و جواهرات هم هست، و هر صبح مردم قریه، از زن و مرد بهصحرا می روند و مشغول زراعت می شوند، و هیچ وقت نشده است وقتی که به خانهبرگردند، چیزی از اموال آنان به سرقت رفته باشد .[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY]یایک شتردار ایرانی که دو شتر دارد و جای او معلوم نیست که در کدام قسمتمملکت است، به بازار ایران می آید و در ازای «پنج دلار» دو بار زعفران یاابریشم برای صد فرسخ راه حمل می کند و نصف کرایه را در مبداء و نصف دیگرآن را در مقصد دریافت می دارد، و همیشه این نوع مال التجاره ها سالم بهمقصد می رسد .[/JUSTIFY][JUSTIFY]ونیز دو تاجر ایرانی، صبح شفاهاً با یکدیگر معامله می کنند و در حدود چندمیلیون، و عصر خریدار که هنوز نه پول داده است و نه مبیع آن را گرفته است،چند صد هزار تومان ضرر می کند، معهذا هیچ وقت آن معامله را فسخ نمی کند وآن ضرر را متحمٌل می شود [/JUSTIFY][JUSTIFY ALIGN=CENTER]اینهاستکه از این گوشه آسیا شما می تواند به ملت خودتان اطلاعات بدهید، تا آنهابدانند در اینجا به طوری که انگلیسی ها ایران را معرٌفی کرده اند، یک مشتآدمخوار زندگی نمی کنند، و از طرف دیگر به فارسی، به عقیده من خوب است کهدر صدای آمریکا، طرز آزادی ممالک متحده آمریکا را در جنگ های استقلال، بهایرانیان بیاموزید و بگویید که چگونه توانسته اید از دست استعمار خلاصشوید؟ و تشویق کنید که واشنگتن ها و فرانکلن ها در ایران، برای حفظاستقلال از همان طرق بروند .[/JUSTIFY ALIGN][JUSTIFY]در خاتمه با تشکر از لطف شما احترامات خود را تقدیم می دارد[/JUSTIFY]
[/CENTER ALIGN]