مصرف سوخت(بنزين و گازوئيل)
دولت با وضع عوارضگمركي سنگين تقريبا با ورود اسان خودروهاي كم مصرف خارجي و بروز جلوگيريميكند اين در حالي است كه شركت هاي خودرو سازي داخلي خودروهاي بي كيفيت وپر مصرف خود رو با قيمتي گذاف بر مردم تحميل مينمايند تا اينجاي كار هيچحقي براي شهروند و ساكنين بغيير از قشري از جامعه كه به قول معروف دستشانبه دهانشان ميرسد دولت و قانون قائل نشده است!
به سخنراني هاي ستاد سوخت و وزير نفت كه گوش ميدهيم صحبت از ارزاني بنزين و مصرف بالا در ايران است در حالي كه:
هيچكس حتي شخص ريس جمهور محترم از پر مصرف بودن خوردوها و فرسوده بودن خودروهاي داخلي حرفي به ميان نمي اورد و فشاري بر خودروسازان داخلي براي از ردهخارج كردن خودروهاي فرسوده تحميل نميشود!
در مورد كيفيت بنزين و گازوئيل و .... خود مقاله اي جدا طلب ميكند!
در مورد سيستم حمل و نقل ماشيني نيز همين مثال صادق است...
راه حل ها:
1-جلوگيري از توليد هرگونه خودرو 4 سيلندر با مصرف بالاي 7 ليتر در 100 كيلومتر.
2-ملزم سازيه شركت هاي خودرو سازي داخلي به خروج خودروهاي فرسوده به تعداد خودروهاي توليدي.
3-ارايه ي بنزين با بالاترين كيفيت جهت جلوگيري از الودگي هوا و مصرف بي رويه.
4-طبقمحاسبات ساده سوخت LPG مناسب ترين گاز براي سوزاندن در اتوميبل هاي امروزاست. اتومبيل پيكان با يك مخزن كامل سوخت LPG مسافتي حدود 500 كيلومتر راطي ميكند در حاليكه اين خودرو از پر مصرف ترين اتومبيل هاي كشور است.باحسابي سر انگشتي يك دستگاه 206 اس دي با يك مخزن LPG چه مسافتي را ميتواندطي كند؟؟؟
جواب ساده است تقريبا 1000 كيلومتر و يا بيشتر در اين صورت دليلي براي خريد بنزين از وزارت نفت به قيمت گذاف وجود ندارد!!!

مصرف گاز شهري و اب
در اين مورد هم شهروندان كمترين تقصير را دارا هستند!
چرا؟ باز به نكات زير توجه كنيد:
توليدو استفاده از سيستم هاي گرمايشي فاقد كيفيت و پر مصرف مانند بخاري هايگازي كه بيشترين اتلاف انرژي را دارا هستند و كمتر بخاري گازي وجود داردكه از رتبه هاي بالاي رده بندي مصرف سوخت نظير A,B,C بهره ببرد.
درمورد سيستم هاي سرمايشي نيز اوضاع به همين منوال است استفاده از كولرهايابي با مصرف فوق العاده اب و بازدهي تقريبا 20% كه به هيچ عنوان توجيه وصرفه اقتصادي ندارد و هزاران مثال ديگر...
موضوع ديگر سيستم فرسوده يلوله كشي اب در تهران و ديگر نقاط كشور كه سهم 30% از مصرف اب را بدوشميكشد و همچنين عدم الزام مقررات ساختمان به نصب سيستم گرمايشي و سرمايشيمناسب نظير شوفاز چيلر و ... و نصب عايق هاي حرارتي و شيشه هاي دوجداره...
البته در اين مورد قوانيني وجود دارد كه متاسفانه بهيچ عنوان اجرا نميشود!

راه حل:
1-الزام استانداردهاي ويژه براي توليد وسايل و سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي با حداقل مصرف و كمترين مصرف انرژي
2-اصلاح سريع سيستم هاي ابرساني جهت مصرف بهينه
3-ارايه ي اموزش هاي تلوزيوني براي اموختن مصرف صحيح

سيستم اداري

دراين مورد ميزان اتلاف وقت و هزينه هاي جانبي مانند هزينه ي جابجايي كاغذقلم و ... بسيار سرسام اور است در حاليكه كمترين كاري براي ايجاد دولت وسيستم الكترونيكي ان انجام شده است. در قوه ي قضائيه و ديگر نهاد ها نيزوضع به همين منوال است.
بروكراسي اداري و كاغذ بازي هاي بي مورد علاوهبر اتلاف منبع مالي شركت ها و نهاد ها وقت ارباب رجوع را نيز به هدرميدهدو اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته با الكترونيكي بودن و دردسترس بودن اينترنت پرسرعت تمامي كارها در كمترين وقت و كمترين هزينهانجام ميشود.

البته اينها گوشه اي از هدر روفت وقت سرمايه واستفاده ي ناصحيح از منابع كشور است كه در سخنان هيچ كدام از مسئولين عزيزكشور كوچكترين اشاره اي به انها نميشود!