معاون دادستان تهران با تشریح ابعاد ناگفتهای از بازداشت عوامل دههاسایت پورنو و مستهجن ایرانی توسط سپاه پاسداران تاکید کرد که مجازات عواملاصلی این سایتها که هماکنون در بازداشت به سر میبرند به اتهام «افسادفیالارض» اعدام است.
روزهای پایانی سال گذشته خبری مبنی بر انهدامچندین سایت مستهجن، ضد اخلاقی و ضد دینی و بازداشت عوامل این سایتها درقالب اطلاعیهای از سوی معاونت اطلاعات سپاه پاسداران (مركز بررسی جرایمسازمانیافته سایبری سپاه) منتشر شد و به سرعت در صدر اخبار قرار گرفت.

پساز انتشار این خبر و چندین اطلاعیه از سوی سپاه پاسداران كه مشخصاتسایتها، مدیران و كاركنان آنها را افشا میكرد، صدا و سیما نیز با پخشبرنامهای تحت عنوان «شوك» وارد میدان شد و به این ترتیب اطلاعرسانیگستردهای در این زمینه آغاز گشت.

در این میان؛ «رضا جعفری» معاوندادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای روزیکشنبه در گفتگویی مفصل با یک خبرگزاری داخلی (ایسنا) ابعاد تازهای رااز ماجرای بازداشت این افراد افشا کرد و از صدور حکم اعدام برای متهمیناصلی این پرونده به اتهام «افساد فی الارض» خبر داد.

جعفری در بخشیاز این گفتگوی طولانی درباره دلایل ورود سپاه پاسداران به عرصه برخورد باسایتهای مستهجن و بازداشت عوامل آنها گفت: پیش از این، مبارزه با چنینمسالهای در كشور ما وجود داشت اما این جریان، ابزار كار مناسب و متولیمشخصی نداشت. در همین راستا پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزهجدی با ناتوی فرهنگی، مسوولان و كارشناسان امر با برگزاری نشستهایی تخصصیبه این نتیجه رسیدند كه این مساله به عهده یك متولی مشخص گذاشته شود. لذاسپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه بازوی اجرایی نظام و رهبری است و وظیفهحفظ دستاوردهای انقلاب و صیانت از كیان نظام و خون شهدا را به عهده دارد،فعالیت خود را برای برخورد جدی با این مقوله آغاز كرد. در كنار آن پس ازسپردن مسوولیت قضایی كار به دادسرای تهران و تشكیل دادسرای ویژه در اینزمینه، كار كارشناسی زیادی انجام شد و شناسایی افرادی كه به صورتسازمانیافته اقدام به مدیریت و گرداندن سایتهای مستهجن ایرانی میكردنددر دستور كار قرار گرفت.

جعفری ادامه داد: پس از شناسایی سایتها وافرادی كه به صورت سازمانیافته به نحوی در اداره كردن این سایتها دخیلبودند، موضوع به مقام قضایی (دادستان تهران) گزارش شد و پس از صدور دستورتحقیقات و دستگیری، اولین متهم در تاریخ 20 اردیبهشت سال گذشته در تهرانبازداشت شد.

معاون دادستان تهران با بیان اینكه این متهم تعداد 40سایت ضداخلاقی، ضددینی و ضدامنیتی را مدیریت میكرد، افزود: پس از بازداشتاین فرد و با توجه به آنكه مطمئن بودیم یك نفر به تنهایی نمیتواند اینسایتها را اداره كند، افراد مرتبط با وی نیز كه در گرداندن سایتهای تحتمدیریت او فعالیت میكردند بازداشت شدند و پرونده آنها هم در دادسرا بهجریان افتاد.

سرپرست دادسرای جرایم رایانهای با بیان اینكهردیابی، شناسایی و بازداشت متهمان كاری بسیار پیچیده و فنی بود كه به همتافرادی مخلص و تنها با اتكا به خدا صورت گرفت، خاطرنشان كرد: حدود 50 نفراز این افراد در قالب 30 پرونده مختلف با موضوع اشاعه فساد و فحشا، افسادفیالارض و مدیریت سایتهای مبتذل ضداخلاقی، ضددینی و ضدامنیتی بازداشتشدند كه حدود 25 نفر از آنها در بازداشت موقت به سر میبرند و مابقی اینافراد با وثیقههای سنگین تا تكمیل تحقیقات آزاد شدهاند، البته آزادیآنها به معنای منع تعقیب نیست بلكه فعلا تا زمانی كه پرونده تكمیل شده وجهت صدور مجازات به دادگاه ارسال شود، آزاد هستند.

جعفری در ادامهاین گفتگوی مهم گفت: بر اساس برآوردهایی كه صورت گرفته، این سایتها بیشاز 3 میلیون كاربر داشتهاند. البته این به معنای آن نیست كه استفاده ازچنین سایتهایی در كشور ما گسترده است بلكه معتقدیم در كشوری اسلامی مانندایران با پیشینه فرهنگی و تاریخی قوی، وجود یك كاربر هم برای چنینسایتهایی زیاد است.

معاون دادستان تهران با اشاره به محتوایسایتهای منهدم شده، اظهار كرد: محتوای این سایتها را برای بررسیهایقضایی به چهار بخش ضداخلاقی، ضددینی، ضدانقلابی و ضدامنیتی تقسیم كردیم كههریك از این بخشها خود شامل زیرشاخههای متعددی میشدند. به عنوان مثالدر بخش ضداخلاقی این قبیل سایتها، مسائلی مانند پورنوگرافی كودكان،همجنسگرایی، داستانهای پورنو و ... وجود داشت كه مستندات تمام مطالبمنتشر شده در قالب هزاران صفحه پرینت، صدها CD و دهها DVD جمعآوری شده ودر پرونده متهمان موجود است.

وی خاطرنشان كرد: در حال حاضر علاوهبر 90 سایتی كه در تاریخ 27 اسفندماه سال گذشته منهدم شد، تعداد دیگری ازسایتهای مستهجن و متهمان آنها نیز شناسایی شدهاند كه طی روزهای آیندهعملیاتهایی جهت دستگیری این افراد صورت خواهد گرفت.

معاون دادستانتهران با بیان اینكه اغلب متهمان بازداشتشده برای كسب منافع اقتصادی وفرهنگی اقدام به فعالیت در سایتهای مستهجن میكردهاند، یادآور شد: تماممتهمان به ارتباط با عوامل بیگانه اعتراف كردهاند و حتی چكها و پولهاییكه این افراد از عوامل خارجی دریافت كردهاند، به صورت مستند درپروندههای آنها موجود است. علاوه بر این، مكالمات و مكاتباتی هم كه ازطریق اینترنت با عوامل بیگانه داشتهاند، به عنوان مدرك در پروندههایشانوجود دارد و قطعا پرونده همه متهمان را با دلایل و مستندات كافی به دادگاهارسال خواهیم كرد.

جعفری با تاكید بر اینكه همه متهمان تبعه ایرانهستند و در داخل كشور دستگیر شدهاند، گفت: تعدادی از متهمان كه در خارجاز كشور بودند، هنگام حضور در ایران با شگردهای فنی و پلیسی بازداشت شدندو در مسیر شناسایی، بازداشت و تحقیقات، نیروهای متعهد معاونت اطلاعات سپاهپاسداران انقلاب اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنینسربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات زحمات زیادی را متحمل شدندو تلاش فراوانی در به نتیجه رسیدن اقدامات قضایی، صورت دادند.

ویدرخصوص مجازات مورد درخواست متناسب با اتهامات متهمان با بیان اینكه سعیخواهیم كرد دادگاههای مربوط به پرونده این افراد جهت آشكار شدن عمقجنایاتشان به صورت علنی برگزار شود، خاطرنشان كرد: با توجه به مجموعتحقیقات صورت گرفته، گزارشات موجود در پرونده، اعترافات متهمان و مدارك ومستنداتی كه جمعآوری شده، به نظر میرسد برای فردی كه تعداد زیادی سایتضداخلاقی، ضددینی، ضدانقلابی و ضدامنیتی را مدیریت میكند و با 250 سایتمستهجن دنیا در ارتباط است، روابط نامشروع با محارم، انجام عمل خلاف باكودكان و وطی با بهائم (سكس با حیوانات) را ترویج میكند و با زیر سوالبردن تمام عقاید دینی مسلمانان بهویژه شیعیان مانند تخریب جایگاه و وجههدستهجات عزاداری امام حسین (ع) به مقدسات دینی اهانت میكند، اگر نتوانعنوان افساد فیالارض را در نظر گرفت، هیچ عملی به عنوان افساد فیالارضدر دنیا وجود ندارد. مجازات افساد فیالارض نیز طبق قانون، اعدام است.

معاوندادستان تهران با بیان اینكه بحث فروش كودكان نیز در این سایتها مطرحبوده، اضافه كرد: متهمان این پروندهها، یك اتهام ندارند بلكه مجموعهایاز چندین اتهام متوجه برخی از آنهاست. لذا برای هریك از آنها بالاترینمجازاتی را كه قانون تجویز كرده تقاضا خواهیم كرد و امیدواریم با صدور رایمقتضی از سوی دادگاه نیز هم مرتكبان و هم افراد دیگر بفهمند با اعتقادات،فرهنگ، دین و ملیت مردم نمیتوان مبارزه كرد.

جعفری گفت: به نظرنمیرسد هیچ وجدان آگاه و عقل سلیمی اقدامات چنین متهمانی را تایید كند یاذرهای ترحم بر آنها را روا بداند؛ زیرا این افراد هیچ ترحمی نسبت بهاعتقادات و باورهای مردم و حریم جامعه و خانواده نداشتند؛ لذا ما هم باپیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری و در اجرای دستورات رییس محترم قوهقضاییه و دادستان محترم تهران، بدون هیچ ترحمی با این افراد كه موجباتحریمشكنی و افساد فیالارض را در جامعه فراهم كردهاند، برخورد میكنیم.

كاربران سایتهای مستهجن نیز هشیار باشند
ویدر بخش دیگری از اظهارات خود گفت: كاربران چنین سایتهایی نیز باید هوشیارباشند؛ زیرا در صورتی كه اقدامات گردانندگان این سایتها به اندازهایگسترده شد كه كاربران نیز در پیشبرد اهداف آنها عهدهدار نقشی شدند، قطعابا آنها نیز برخورد میشود و به راحتی با استفاده از ابزار لازم جهتشناسایی IP كاربران میتوان این افراد را نیز شناسایی و تحت پیگرد قرارداد.

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای، یكی از ثمراتبرخورد با گردانندگان سایتهای مستهجن را نواخته شدن زنگ خطر برای افرادیدانست كه سودای راهاندازی چنین سایتهایی را در سر میپرورانند و اظهاركرد: تمام متهمان بازداشتشده صراحتا اقرار میكنند كه هیچگاه تصورنمیكردند روزی دستگیر شوند. لذا در حال حاضر با دستگیری این افراد، حجتبرای كسانی كه چنین اقداماتی را مدنظر داشتهاند تمام شده و متوجه شدهاندكه ابزار و اراده لازم برای برخورد با آنها وجود دارد.


کد:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
]

آویزونی ها آویزون شدن...