فروش فیلم سینمایی «اخراجیها2» به کارگردانی «مسعود دهنمکی» از مرز 4 میلیارد تومان عبور کرد.

بهگزارش شبکه ایران، «مرتضی شایسته» یکی از مدیران شرکت سینمایی هدایت فیلم- پخش کننده «اخراجیها 2»- اعلام کرد: فروش کل فیلم سینمایی «اخراجیها2»تا روز چهارشنبه 19 فروردینماه بیش از سه میلیارد و 700 میلیون تومانبوده است که با احتساب رقم فروش امروز از مرز 4 میلیارد تومان گذر کرد.

ویادامه داد:تا پایان روز چهارشنبه 19 فروردین ماه فیلم سینمایی«اخراجیها2» به کارگردانی «مسعود دهنمکی» توانسته در تهران بیش از یکمیلیارد و 900 میلیون تومان و در شهرستانها بیش از یک میلیارد و 800میلیون تومان فروش داشته باشد که با احتساب رقم فروش 20 فروردین توانست بهرکود افسانهای بیش از 4 میلیارد تومان در مجموع دست یابد.

پخشکننده «اخراجیها 2» تصریح کرد: همانطور که پیش از این پیش بینی کرده بودم«اخراجیها 2» به زودی مرز 6 میلیارد تومان را هم خواهد شکست.

بهگزارش خبرنگار سینمایی فارس، «اخراجیها2» در حالی توانسته است به فروشیمعادل سه میلیارد تومان دست یابد که فروش روزانه این فیلم به طور متوسط درتهران و شهرستانها، 250 میلیون تومان است تا از این نظر نیز رکوردی جدیدبرجای گذاشته باشد.