همه چيز از رستوران هتل Intercontinental دوبي آغازشد؛ جايي که هديه تهراني براي صرف ناهار و البته صحبتهاي مهم تجاريروبهروي «راجيو ناير» دلال معروف آسيايي نشست. البته گفتوگوي اين دو نفردر مورد پروژه فيلمسازي نبود و هيچ پيشنهادي هم مبني بر بازيگري در يکفيلم خارجي به هديه تهراني داده نشد. آنچه محور مذاکرات تهراني و نايرقرار گرفت ساخت يک عطر جديد فرانسوي با نام ستاره ايراني بود و البتهنتيجه مذاکرات، چندي بعد در ميان ساير عطرهاي خوش بوي دنيا قابل استشمامبود.

به گزارش «شفاف» و به نقل از ایران دخت، پس از دو سالمذاکرات پشت سر هم،کمپاني فرانسوي سرانجام موفق شد رضايت هديه تهراني رادر مورد بو و رايحه عطر پيشنهادي جلب کند .به اين ترتيب مفاد قرارداد برايتوليد عطر هديه تهراني در فرانسه و فروش آن در آسيا تکميل شد. اين مدتزمان البته بيش از همه نشان از سختگيري هميشگي تهراني در مورد کارهايشداشت که کمپاني فرانسوي را مجبور کرد تا چندين بار اسانس و مواد عطر راتغيير دهد تا سرانجام عطر صورتي رنگ زنانه Love Forever هديه تهراني بهبازار عرضه شود.

اين عطر بيش از پيش بايد نشان دهنده ويژگيهايهديه تهراني ميبود. همان خصوصيات ويژهاي که وي را به عنوان بازيگريمنحصربه فرد به همه شناساند و در سطح بينالمللي هم مطرح کرد.عطر «هميشهعشق» با نام هديه تهراني عطري است زنانه با رايحهاي قوي، اغواکننده وصميمي، مطبوع و دلپذير ولي حقيقي و ملموس. توليدکننده اين عطر، کمپانيRobertet در فرانسه است که از سال 1850 فعاليت خود را آغاز کرد. در سال1875 اين کمپاني تحت اختيار آقاي Paul Rabertet قرار گرفت و او با تغييرنام کمپاني و فراگير کردن فعاليتهاي آن توانست تا 25 سال بعد نام اينشرکت را به عنوان برنده مسابقات جهاني عطرسازي در پاريس فراگير کند و بهعنوان رقيبي مطرح و قابل اعتنا در بازار خوش بوي جهاني عطر بر سر زبانهابيندازد و براي خود مشتريان زيادي در سراسر جهان براي خود دست و پا کند.اين کمپاني در مسير توسعه خود با شانل و گوچي نيز همکاري داشته است. اينکمپاني عطرسازي که در دنيا به توليد عطرهاي مختلف با نام بازيگران مشهوراست تاکنون عطرهاي زيادي با نام هنرمندان مشهور ساخته و عرضه کرده است.اين کمپاني با استفاده از مديران فروش و بازاريابي و شرکاي تجاري خود درآسيا نيز پروژههاي مشابه را پياده کرده است. در اين ميان نقش HerveBourdeau که خود را صيادي قابل در شکار اشخاص جديد براي پروژههاي کمپانيRobertet ميداند تاکنون موفق شده تا قراردادهاي قابل توجه و مهمي باسوپراستارهاي آسيايي براي اين شرکت منعقد کند. در ميان اين نامها البتهبيشتر بازيگران باليوود به چشم ميخورند از جمله «آميتا باچان» و«شاهرخخان» که قبل از هديه تهراني عطري به نامشان توليد و عرضه شد.

انتخابهديه براي اين کار از طرف اين شرکت فرانسوي و مديران آن بيش از ستاره بودنتهراني در سينما و معروفيت اوست. براي ساخت عطري با نام يک شخصيتقابليتها و تفاوتهاي او بيش از همه مد نظر قرار ميگيرد تا عطري که بهبازار عرضه ميشود علاوه بر نام اين بازيگر،خصوصيات فردي وي را نيز نشاندهد. هديه تهراني به عنوان نماينده نسل جديد زنان ايراني قوي و خونسرد، بااحساسات شديد اما تحت کنترل و در عين حال جذاب و مورد توجه است. عطر هميشهعشق با اسانسها و مواد داخل خود چنين حسي را پس از نوازش مشام به فردميدهد.اين عطر بنا به خواسته تهراني در بستههاي صورتي رنگ از حدود 2 سالپيش به بازار آمد و البته بيش از همه به امارات متحده عربي و دوبي رفت واز آنجا به ايران آمد. در ايران اين عطر به خاطر نام بازيگر، مجال تبليغنيافت ولي نقل عطر هديه آن قدر دهان به دهان چرخيد تا خيليها از وجود آناطلاع يافتند. با اين همه عدم اجازه تبليغ يا هم محافظهکاري توليدکنندگانو خود سانسوري باعث شد که از تبليغ ناکافي اين عطر در ايران شد و به همينخاطر جز تهران در ديگر شهرها هنوز نام عطر هميشه عشق هديه تهراني محجورماند. شايد اگر در شهرستانها تبليغ مناسبي براي اين عطر صورت ميگرفت بهخاطر محبوبيت زياد خانم بازيگر فروش اين عطر چندين برابر ميشد.عطر هديهتهراني با اين حال با استقبال خوبي مواجه شده است بهگونهاي كه بسياري ازمراكز فروش لوازم آرايشي و بهداشتي در پاساژها و مراكز خريد تهران، عرضهكننده اين عطر هستند.جالب توجه اين که اين عطر قيمت مناسبي دارد و شمابراي خريد آن ميتوانيد تنها 120 هزار ريال هزينه کنيد و علاوه بر عطر،صاحب دستبندي شويد که در داخل جعبه عطر قرار دارد و روي آن نام هديهتهراني درج شده است. اين دستبند البته متناسب با مچ شما تنظيم ميشود و درصورت علاقه ميتوانيد از آن استفاده کنيد. البته اگر بسته اصلي آن را همنيفتيد ميتوانيد هر چند ميليليتر که خواستيد بخريد و در شيشه دلخواهخودتان نگهداري کنيد. در اين نوع خريد، بسته به نوع شيشه يا مکاني که ازآن خريد ميکنيد هزينه شما متفاوت خواهد بود. در مرکز تهران اين عطر را باحداقل پنج هزار تومان ميتوانيد بخريد و 100 ميليليتر آن نيز چيزي حدود30 هزار تومان براي شما هزينه در بر خواهد داشت.

ایران دخت درپایان نوشته است: رايحه اين عطر، شيرين و بسيار آرامشبخش است تا جايي کهيکي از مصرفکنندگان اين عطر گفته بود وقتي به ديدن کندوهاي عسل رفته بود،زنبورها علاقه زيادي به او نشان داده و جذب رايحه او شده بودند. ماندگارياين عطر نيز نسبتا در حد قابل قبولي است و تا يک روز ميتوانيد از استشمامرايحه آن لذت ببريد.

به گزارش شفاف هدیه تهرانی در این خصوص بهسینمای ما گفته است: صحبتهاي زيادي درباره تبليغ محصولات مختلف ميشد،اما چندان پيگير اين ماجرا نبودم تا اينكه قضيه توليد عطر پيش آمد كه يككار شخصي و متفاوت بود و نوعي محصول مشترك بينالمللي محسوب ميشد. كمپانيفرانسوي عطرسازي رومانو و روبرته در تمام نقاط دنيا اين كار را انجامميدهند و تصميم داشتند در بخش آسيا هم فعاليت كنند. نتيجه تحقيقات وآمارگيريهايشان اين بود كه در ايران عطري به نام من توليد كنند. هدفشانطبعاً بازارهاي داخلي و آسيايي است و قبلاً در هند هم چنين كاري انجام شدهبود. بناي كار بر اين گذاشته شد كه اين عطر به صورت محصول مشترك توليد وعرضه شود و اسانس آن در ايران تهيه ميشود. پروسه توليد آن به مرور باهماهنگي و اعمال سليقههاي من از همه نظر انجام ميشد تا محصول نهايي بهشخصيت و علايق من نزديك باشد. شايد نصف اين سؤالهايي كه شما در اينگفتوگو مطرح كرديد، در جلسههاي مذاكره و در روند توليد اين عطر از منپرسيده شد؛ اين كار دو سال طول كشيد.

وی ادامه می دهد: آن كمپانيبا نظر من نمونههاي مختلفي درست ميكرد و تغييراتي كه ميگفتم اعمالميشد تا رسيديم به محصول نهايي. كار بهصورت شراكتي است و من به عنوانيكي از سرمايهگذاران در اين توليد شريك هستم.

ksabz