بهراد صاحبقراني كارگردان سري جديد مستند شوك درگفتوگو با فارس گفت: سري جديد مستند شوك «سايتهاي مستهجن و رفتارهاينابهنجار اينترنتي» شبهاي سه شنبه و چهارشنبه 18 و 19 فروردين از شبكهسوم سيما پخش ميشود.
صاحبقراني افزود: تلاش همه عوامل سازنده مستندشوك بر اين بوده است كه با پرداختن به موضوع «رفتارهاي نابهنجار اينترنتيدر ايران»، رفتار آن دسته از كاربران اينترنتي در كشور را كه مرتكب اعمالغيرقانوني، ساختار شكن و ضد ارزشهاي جامعه ايراني ميشوند، واكاوي كند.
وياظهار داشت: براي اينكه بينندگان شوك بتوانند با موضوع سري سوم آن، ارتباطنزديك برقرار كنند، با تعدادي از مجرمان اينترنتي كه اقدام به راه اندازيسايتها و وبلاگهاي مستهجن كرده و توسط مراكز قضايي دستگير شده بودند درفضايي صريح و بيپرده به گفتوگو نشستهايم كه «ترويج زناي با محارم»،«تهيه و انتشار تصاوير و داستانهاي مستهجن»، «توهين به ارزشهاي دينيجامعه ايران»، «تجاوز به حريم خصوصي افراد و انتشار تصاوير محرمانه آنان»و ... برخي از جرمهاي ارتكابي توسط اين افراد است.
صاحبقراني گفت:يكي از سئوالهاي جدي كه در اين برنامه بيننده با آن مواجه ميشود اين استكه آيا رعايت اخلاق در فضاي مجازي اينترنت واجب است يا نه؟ پرسش ديگري كهمخاطب با آن دست و پنجه نرم ميكند، اين است كه آيا با رشد جرايم اينترنتيدر ايران، وجود پليس اينترنتي يك نياز به شمار ميآيد يا نه؟
كارگرداناين سري از مستند شوك با بيان اين مطلب كه مديران شبكه سوم سيما همواره درتلاش هستند تا با تهيه و توليد برنامههاي جذاب در حوزه فيلم مستند، ضمناحترام به ذائقه بيننده به مسائل و معضلات جامعه بپردازند، گفت: جا داردكه به نوبه خود از همراهي و مساعدت صميمانه علياصغر پورمحمدي مدير محترمشبكه سوم و فضلالله شريعت پناهي مدير گروه اجتماعي اين شبكه در تهيه وتوليد مستند «شوك» قدرداني كنيم.
صاحبقراني در پايان خاطرنشان كرد:بينندگان و مخاطبان مستندهاي «شوك» ميتوانند براي برقراري ارتباط مستقيمبا سازندگان اين برنامه به وبلاگ شوك با آدرس اينترنتي [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مراجعه كنند.
سايرعوامل تهيه و توليد مستند شوك عبارتند از: فرشاد شكيبي(تهيه كننده)، محمدصادق زماني(مدير توليد)، شيما عربنيا(دستيار كارگردان)، بهروز طهماسبي وسروش باقرزاده(تصويربردار).


قاصدك