[HIGHLIGHT=#ffffff]نام ایران برگرفتهاز نام قوم ایرانی است. در زمان هخامنشیان قوم ایرانی «ایی ریا» نام داشتهاست. کلمات آریا، آریاییان و ایران نیز از این ریشه هستند. حتی کلماتی چونایرون، ایروو و ایروان که در قفقاز به کار می روند برگرفته از کلمه ی اییریا هستند.
سه هزار سال پیش ار میلاد مسیح، طوایفی از نژاد سپیدپوستهند و اروپایی به آسیای مرکزی مهاجرت کردند. در میانه ی هزاره ی دوم پیشاز میلاد، عدّه ای از آنها، که «ایری» یا «ایرین» خوانده شده اند، از راهجیحون به فلات ایران آمدند و در آنجا سکنی گزیدند. در اوستا نام محل سکونتآنها «ایران واجه» یا «ایران ویج» نامیده شده است. از این زمان به بعدساکنین این منطقه واژه ایران را نام بومی میهن خود قرار دادند. حال آنکهاز قرون وسطی تا اواسط قرن بیستم میلادی، کشور ایران در زبان های غربی ومحافل سیاسی بین المللی با نامهای پرس (فرانسوی)، پرشیا (انگلیسی) و پرشا( آلمانی) شناخته می شده است. این الفاظ از لغت «پرسیس» که نام یونانیایران بوده است بر گرفته شده است. در کتب تاریخی یونانیان ایران به ایننام خوانده شده و لغت «پرسپولیس» هم از این ریشه است. مرحوم دهخدا درفرهنگنامه ی خود، پرسپولیس را «ایران شهر» ترجمه می کند و این خود اثباتیدیگرمبنی بر معادل بودن واژه ی ایران به فارسی با Persia و کلمات معادل آندر زبان های غربی است. این مسأله منحصر به ایران نیست. نام بومی بسیاریاز کشورهای دنیا با نام بین المللی آنها متفاوت است.[/HIGHLIGHT]