سالنمای سال 1388 ایرانی
از مبدأ هجری خورشیدی و 3734 از مبدأ اندازهگیری گاهشماری ایرانی
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[CENTER ALIGN=CENTER] [/CENTER ALIGN]


نسخههایپیدیاف سالنمای سال آینده ایرانی همراه با راهنمای زمان جشنها وگردهماییهای ملی ایران باستان در دو گونه هفتگی و ماهانه منتشر شده است. این سالنما را میتوانید از اینجا دریافت کنید:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
نسخههای چاپی این سالنما در آبانماه منتشر خواهند شد. در نسخههایچاپی- مطابق دستورالعملها- مناسبتهای مصوب مورد نیاز دستگاههای دولتینیز افزوده خواهد شد که در نسخه وب، تنها به شماری از مناسبتهای سالانهکه وابسته به تعطیلات رسمی بوده و مورد نیاز همگانی هستند، اکتفا شدهاست.
انتشار زودهنگام تقویم 1388 از جمله به منظورپیشگیری از اختلال دوباره در وبسایت پژوهشهای ایرانی بوده است. چرا کهبه گزارش نرمافزار آمارگیر، سالنمای 1387 در حدود 20.000 بار بارگیری شدو این جدای از بارگیریهای بسیار بیشتری بوده که از طریق دهها وبسایتدیگر انجام شد.
به راهنمای زمان جشنهای سالنمای 1388 چهار مناسبت جدید افزوده شده است:
1- روز آغاز پادشاهی داراب (کورش) در چهارم بهمنماه به گزارش شاهنامه فردوسی.
2- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] در آخرین روز سال به گزارش متن پهلوی «گزیدههای زادسپرم».
3- جشن پرشکوه «اوشیدَر» (نجاتبخش ایرانی) در دریاچه هامون سیستان/ زابلستان و کوه خواجه ([برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]).
مناسبتهاییکم و دوم که منابع مکتوب و کهن ایرانی از آنها پشتیبانی میکنند، امروزهبکلی فراموش شدهاند. اما به نظر میرسد که جشن اوشیدر در دریاچه هامون،بازماندی از باورهای در پیوند با زرتشت باشد. چرا که هم زمان برگزاری جشنبا زادروز زرتشت اینهمانی دارد، و هم نام «اوشیدر» که دلالت برسوشیانتهایی میکند که از تبار زرتشت دانسته شدهاند. (لازم به یادآوریستکه زرتشت و باورهای مردمی در پیوند با او ارتباطی با دین زرتشتی ندارد).
4- چهارمین مناسبت عبارت است از فرخنده روز هزارمین سالگرد پایان سرایش شاهنامه فردوسی در بیست و پنجم اسفندماه 1388:
ســرآمــد کـنـون قـصـهٔ یــزدگــرد بـه مـاه ســفــنــدارمـذ روز اِرد
ز هـجـرت شـده پـنـج هـشـتـاد بـار بـه نــام جـهــان داور کــردگــار
بیتهای پایانی شاهنامه فردوسی
ازآنجا که سال 400 قمری از 9 شهریور 388 خورشیدی آغاز شده و در 28 مرداد سال389 خورشیدی به پایان رسیده است؛ روز «اِرد» یا 25 اسفند در این دامنهزمانی، مطابق با سال 388 خورشیدی میشود. به دیگر سخن، 25 اسفند سال 388هجری خورشیدی برابر است با آدینهروز، 21 رجب سال 400 هجری قمری (1± روز).به این ترتیب، در بیست و پنجم اسفندماه سال 1388، هزار سال تمام خورشیدیاز زمان پایان سرایش شاهنامه میگذرد.
در چنینتبدیلهایی، آگاهی از روز آغاز و پایان سال یک گاهشماری در گاهشماری دیگراهمیت فراوانی دارد. برای مثال اگر فردوسی زمان پایان سرایش شاهنامه رابجای 25 اسفند، 25 مرداد در سال 400 قمری ثبت کرده بود؛ این زمان برخلافانتظار، نه با سال 388 خورشیدی که با سال 389 خورشیدی برابر میشد. اینمثال از اینرو آورده شد که نشان داده شود تبدیل تقویمها از ظرافت وپیچیدگیهای فراوانی برخوردار است که گاهی به آن توجهی نمیشود.
برایتبدیل سال هجری قمری به سال هجری خورشیدی از این فرمول ساده میتوان بهرهبرد. دقت نتیجه به دلیل دخالت ندادن روز و ماه 1± سال است:
[(365.2422÷10.875× سال قمری) ــ سال قمری = سال خورشیدی]
بااینکه عموم پژوهشگران در مبدأ «هجری قمری» سال 400 اتفاق نظر دارند، امانگارنده احتمال ضعیف مبدأ «هجری خورشیدی» برای سال 400 را قابل تأمل وبررسی میداند. دستکم لازم است که نادرستی این احتمال به اثبات برسد.
تکثیر این سالنما در محیط وب، بدون هیچگونه تغییر در متن آن برای همگان آزاد است.

[HR]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
تقویم گوگل برای جشن های ایرانی