نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: مجموعه قوانین موادمخدر . . .

 1. #1
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  مجموعه قوانین موادمخدر . . .

  قوانینزیر مجموعه ای است از آخرین مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینهمواد مخدر و صرفا جهت استفاده محققان و پژوهشگران در سایت درج گردیده است :

  ماده 1 : اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود :
  1- كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر.
  2- وارد كردن ، ارسال ، صادر كردن ، توليد و ساخت انواع مواد مخدر.
  3- نگهداري ، حمل ، خريد ، توزيع ، اخفا ، ترانزيت ، عرضه و فروش مواد مخدر.
  4- داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر.
  5- استعمال مواد مخدر به هر شكل و طريق ، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد.
  6- توليد ، ساخت ، خريد فروش نگهداري ، آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.
  7- فرار دادن يا پناه دادن متهمين ، محكومين مواد مخدر كه تحت تعقيب اند و يا دستگير شده اند.
  8- امحا يا اخفا ادله جرم مجرمان.
  10- قراردادن مواد مخدر يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري.
  تبصره: منظور از مواد مخدر در اين قانون كليه مواردي است كه در تصويبنامه راجعبه فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدي آن احصا يا توسط وزارتبهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام مي گردد.
  ماده2 : هر كس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد مواد مخدر بهكشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحا كشت بر حسب ميزان كشت به شرح زيرمجازات خواهد شد :
  1- بار اول 10 تا 100 ميليون ريال جريمه نقدي.
  2- بار دوم 50 تا 500 ميليون جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
  3- بار سوم 100 تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
  4- بار چهارم ، اعدام.
  تبصره: هرگاه ثابت كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستاجر ملكو يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است شخص دستور دهنده كه سبب بودهاست به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوممي شود و مباشر كه مقصدي كشت بوده است به 10 تا 30 ميليون ريال محكوم ميشود و مباشر كه متصدي كشت بوده است به 10 تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و15 تا 40 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
  ماده 3 : هر كس بذر يا گرز خشخاشيا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه نگهداري مخفي و يا حمل كند يك ميليونتا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا 70 ضربه شلاق محكوم خواهد شد درمورد شاهدانه قصد توليد مواد مخدر از آنها بايد احراز شود.
  ماده 4 : هركس بنگ ، چرس ، گراس ، ترياك ، شيره ، سوخته و يا تفاله ترياك را به هرنحوي به كشور وارد و يا به طريقي صادر و ارسال نمايد يا مبادرت به توليد ،ساخت توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و باتوجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي شود :
  1- تا 50 گرم تا 4 ميليون ريال جريمه نقدي و تا 50 ضربه شلاق.
  2-بيش از 50 گرم تا 500 گرم از 4 ميليون تا 50 ميليون ريال جريمه نقدي وبيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتيكه دادگاه لازم بداند تا سه سالحبس.
  3- بيش از 500 گرم تا 5 كيلو گرم از 50 ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و 50 تا 74 ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
  4- بيش از 5 كيلو گرم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
  تبصره: هر گاه محزر شود مرتكبين جرايم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اول مرتكباين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد ، 20 كيلو ياكمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها حبس ابد و 74 ضربه شلاق و مصادرهاموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده آنها محكوممينمايد در اوزان بالاي 20 كيلو گرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي شوند.
  ماده5 : هر كس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 خريد نگهداري ، مخفي يا حملكند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده بهمجازاتهاي زير محكوم ميشود:
  1- تا 50 گرم تا 3 ميليون ريال جريمه نقدي و 50 ضربه شلاق.
  2- بيش از 50 گرم تا 500 گرم 5 تا 15 ميليون ريال جريمه نقدي و 10 تا 74 ضربه شلاق.
  3- بيش از 500 گرم تا 5 كيلو گرم 15 ميليون تا 60 ميليون ريال جريمه نقدي و 40 تا 74 ضربه شلاق و دو تا 5 سال حبس.
  4-بيش از 5 كيلو گرم تا 20 كيلو گرم 60 تا 200 ريال جريمه نقدي و 50 تا 74ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه برمجازاتهاي مذكور به جاي جريمه مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگيمتعارف براي خانواده محكوم و براي سوم اعدام و مصادره اموال به استثناهزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
  5- بيش از 20 كيلوگرم تا100 كيلو گرم علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاي هر كيلوگرم دو ميليونريال مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي گردد و در صورت تكرار اعدام ومصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
  6-بيش از 100 كيلوگرم علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و5 حبس ابد در صورت تكرار و اعدام و مصادره اموال به استثناي تامين زندگيمتعارف براي خانواده محكوم.
  تبصره : مرتكبين جرايم فوق چنانچه به صورتزنجيره اي عمل كرده باشند مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده4 خواهند بود. و چنانچه از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين مادهمحكوم مي گردند.
  ماده 6 : مرتكبين جرايم مذكور در هر يك از بندهاي 1 ،2 و3 دو ماده 4 و 5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك ازبندهاي ديگر ، براي بار دوم به يك برابر و نيم براي بار سوم به دو برابر ودر مرتبه هاي بعدي به ترتيب دو نيم ، سه ، سه و نيم و... برابر مجازات جرمجديد محكوم خواهند شد مجازات شلاق براي بار دوم به بعد حداكثر 74 ضربه است.
  چنانچهدر نتيجه تكرار جرايم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان مواد به بيش از50 كيلو گرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم مي شود وچنانچه در نتيجه تكرار جرايم مذكور از دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكور درماده 5 مواد به بيش از 5 كيلو گرم برسد و دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5محكوم خواهد شد.
  ماده 7 : در صورتي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد 4 و 5از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولتباشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه برمجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي دوم بهيك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شود.
  ماده8 : هر كس هرويين ، مرفين ، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكاييرا وارد كشور كند يا مبادرت به ساخت ، توليد ، توزيه ، صدور ، ارسال ،خريد و فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري مخفي يا حملكند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد :
  1- تا پنج سانتي گرم از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و 20 تا 70 ضربه شلاق.
  2- بيش 5 سانتي گرم تا يك گرم از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و 30 تا 70 ضربه شلاق.
  3- بيش از يك گرم تا چهار گرم از 8 ميليون تا 20 ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق.
  5- بيش از 15 گرم تا 30 گرم از 40 ميليون تا 60 ميليون ريال جريمه نقدي و 10 تا 15 سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
  6- بيش از سي گرم اعدام و مصادره اموال با استثناي هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم .
  تبصره1 : هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند 6 اين ماده براي بار اول مرتكباين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتيكه ميزان موادبيش از صد گرم نباشد يا جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش درداخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادرهاموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم ، حكم خواهدداد.
  تبصره 2 : در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت ياشركتهاي دولتي و شركتهاي و يا موسسات وابسته به دولت باشد علاوه برمجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محكومخواهد شد.
  ماده 9 : مجازاتهاي مرتكبين جرايم مذكور در بندهاي 1 تا 5ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بارسوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود مجازات شلاق براي بار دوم بهبعد حداكثر 74 ضربه شلاق مي باشد.
  چنانچه در مرتبه چهارم مجموع موادمخدر در اثر تكرار به 30 گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و بهمجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم ودر ملاء عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثرتكرار به سي گرم نرسد مرتكب به 40 تا 60 ميليون ريال جريمه نقدي 10 تا 15سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.
  ماده 10 : حذف شد.
  ماده11 : مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانهاعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجراخواهد شد.
  ماده 12 : هر كس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاهيا اردوگاه باز پروري و نگهداري معتادان وارد نمايد ، حسب مورد به اشدمجازاتهاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب ازماموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم ميشود. هرگاهدر اثر سهل انگاري و مسامحه ماموران ، مواد مخدر به داخل اين مراكز واردشود ماموران خاطي به تناسب ، به مجازات :
  الف ـ تنزل درجه ب ـ انفصال موقت ج ـ انفصال دائم محكوم ميشوند.
  ماده13 : هرگاه كسي واحد صنعتي ، تجاري ، خدماتي و يا محل مسكوني خود را برايانبار كردن ، توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد استفاده قراردهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نمايندهمالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود موافقت اصولي و پروانه بهرهبرداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد ياواحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط ميگردد.
  ماده 14 : هر كس بهمنظور استعمال مواد مخدر مكاني را داير و يا اداره كند به 5 تا 10 ميليونريالجريمه نقدي و 20 تا 74 ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دايم ازخدمات دولتي محكوم ميشود مجازات تكرار اين جرم ، 2 تا 4 برابر مجازات باراول خواهد بود.
  تبصره : در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحدتوليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين مادهموافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحدتجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي افتد و در صورت تكرارجرم ، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي شود.
  ماده 15 : اعتياد جرم استولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود به مراكز كه از طرف وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي مشخص ميگردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروري خوداقدام نمانيد.
  تبصره 1 : معتادان مذكور در طول مدت درمان باز پروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي باشند.
  تبصره2 : هزينه هاي تشخيص ، درمان و دارو و باز پروري توسط شخص معتاد براساستعرفه هاي مصوب به واحدهاي ذيربط پرداخت ميشود و هزينه هاي مربوط بهمعتادان بي بضاعت هر ساله توسط دولت تامين خواهد شد.
  تبصره 3 : دولت مكلف است براي احيا و ايجاد اردوگاههاي بازپروري معتادين به مواد مخدر اقدام لازم را بعمل آورد.
  ماده16 : معتادان به مواد مخدر مذكور در دو ماده 4 و 8 به يك ميليون تا پنجميليون ريال جزاي نقدي و تا 30 ضربه شلاق محكوم در صورت تكرار براي هرمرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد در صورتيكه مرتكب ازكاركنان دولت با موسسات و با ارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد علاوهبر مجازات جريمه نقدي و شلاق به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم ميشودولي چنانچه ثابت شد كه محكوم ترك اعتياد كرده است مجددا ميتواند مراحلاستخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههاي دولتي شود.
  ماده 17 : حذف شد.
  ماده 18 : حذف شد.
  ماده 19 : افراد غير معتادي كه مواد مخدر استعمال نمايند بر حسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات

  مي شوند :
  1- استعمال مواد مذكور در ماده 4 به 20 تا 74 ضربه شلاق و يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
  2- استعمال مواد مذكور در ماده 8 به 50 تا 74 ضربه شلاق و دو ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي.
  ماده20 : هر كس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را وارد كند ،بسازد ، خريد يا فروش كند ، علاوه بر ضبط آنها يك ميليون تا پنج ميليونريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم ميشود مرتكبين نگهداري ،اخفا يا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ، علاوه بر ضبط آنها به ازاهر عدد 100 تا 500 هزار ريال جريمه نقدي يا 5 تا 20 ضربه شلاق محكوم ميشود عتايق از شمول اين ماده مستثني مي باشند.
  ماده 21 : هر كس متهمموضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالما و عامداپناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن او همكاري كند در هرمورد به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن افراد يا پناه دادهاست محكوم مي شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا دهسال حبس و 10 تا 15 سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشود.
  تبصره 1 : مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود.
  تبصره2 : در صورتي كه مرتكب از ماموران انتظامي و يا ماموران زندان و يا ازماموران قضايي باشد علاوه بر مجازات مذكور از خدمات دولتي نيز منفصل ميشود.
  ماده22 : هر كس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اينقانون را پناه يا فرار دهد و يا فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد ، به نصفمجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد در مورد حبس ابد و اعدام مرتكببه ترتيب به 10 سال و 20 سال حبس و از 30 تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود.
  تبصره1 : در صورتي كه مرتكب از ماموران قضايي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصليو نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم ميشود به استثناي مورد اعدام كه مجازاتمامور ، 25 سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي خواهد بود.
  تبصره 2 :در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتيكه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئهشود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه متهماصلي به جرم تخفيف محكوم گردد در هر صورت محكوميت پناه دهنده وفق ماده 32اين قانون قابل تجديد نظر ميباشد.
  ماده 23 : هر كس عالما و عامدا بهامحا يا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام كند يك پنجم تا نصف مجازات متهماصلي محكوم ميشود در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورداعدام به 8 تا 20 سال حبس محكوم ميشود.
  ماده 24 : هر يك از اعضاي شوراياسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه درحوزه روستا مراتب را كتبا به دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامياطلاع دهد فرماندهان پاسگاهها و حوزه هاي انتظامي موظفند فورا و همزمان باگزارش موضوع به فرمانده بالاترين خود ، به اتفاق دهدار يا بخشدار ونماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسهامر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي تحويلنمايند.
  تبصره : در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه هايشهري كشت يا روييده شده باشد مامورين (نيروي انتظامي ، شهرداري ، نيرويمقاومت بسيج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب نزديكترين پاسگاهانتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطهبه اتفاق نماينده مرجع قضايي ذيصلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.
  ماده25 : اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه ازانجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميتاز مشاغل دولتي و با دوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شوند.اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشهاز عضويت شوراهاي اسلامي محروم ميشوند.
  ماده 26 : هر كس به قصد متهمكردن ديگري ، مواد مخدر و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهدبه حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.
  ماده 27 : هرگاه شخصي ديگريرا به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به يكي ازجرايم موضوع اين قانون نمايد به 20 تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
  ماده28 : كليه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده و نيز اموال متهمانفراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره ، به نفع دولتضبط و مشمول اصل 53 اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد.
  تبصره : وسايل نقليه اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر بدست مي آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي كند.
  ماده29 : دستگاه هاي ذيربط مكلفند جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اينقانون را بحساب درآمد عمومي واريز نمايند. به منظور تامين اهداف طرح مليمبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نياز برا ياجراي برنامه هاي مصوبستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همين عنوان ، سالانه در لايحه بودجه كلكشور منظور مي نمايد.
  تبصره : اعتبارات مصوب هر يك از دستگاههاي موضوعاين ماده ، پس از تنظيم بشرح طرحها و فعاليتهاي اجرائي و تصويب ستاد،توسطسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهدپذيرفت.
  ماده 30 : وسايط نقليه اي كه حامل مواد مخدر شناخته مي شوند بهنفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشفقرار مي گيرد.چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليهصورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد ميشود.
  تبصره : كليهافرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت ، تعبيه يا جا سازي جهت عمل مواد مخدردر وسايل نقليه مي نمايند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابيو در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس مورد از ده ميليون ريال تا پنجاهميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند.
  ماده 31 : محكوماني كه قادر بهپرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي 10هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز يا مركز اشتغال و حرفه آموزي اقامتنمايند در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايستهباشد به تقاضا و تشخيص مسوولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام ، مبلغفوق به ازاي 20 تا 50 هزار ريال محاسبه ميشوند.
  تبصره 1 : تقسيط جزاينقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام ، منوط است به اخذوثيقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف تشخيص ثالث كه مدت آن بيش از سهسال نباشد.
  تبصره 2 : طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهر حال بيشتر از ده سال نخواهد بود.
  ماده32 : احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر ميشود پس از تاييد رييسديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجرا است در سايرموارد چنانچه حكم به نظر رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور درمظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا اينكه قاضي صادر كننده حكمصالح نيست رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقضحكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست.
  ماده33 : به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيلاعم از توليد ، توزيع ، خريد ، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كهدر اين قانون ذكر شده است ستادي به رياست رييس جمهور تشكيل و كليه عملياتاجرائي و قضايي و برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه موادمخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود اعضاي ستاد بشرح زير ميباشند :
  1- رييس جمهور.
  2- دادستان كل كشور.
  3- وزير كشور.
  4- وزير اطلاعات.
  5- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي.
  6- وزير آموزش و پرورش.
  7- رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
  8- فرمانده نيروي انتظامي.
  9- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي تهران.
  10- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي.
  11- فرمانده نيروي مقاومت بسيج.
  12- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
  تبصره 1 : رييس جمهور ميتواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يك نفر به نماينده از جانب خود تعيين نمايد.
  تبصره2 : براي پيشگيري از ارتكاب جرايم مواد مخدر ، دولت موظف است هر سال بودجهاي براي اين امر اختصاص و به دستگاههاي ذيربط موضوع همين ماده ابلاغ نمايد.
  ماده34 : به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده ميشود كه براساس ضرورت بهتهيه و تدوين آئين نامه هاي اجرائي مورد نياز اقدام نمايد.
  ماده 35 : حذف شد.
  ماده36 : در كليه مواردي كه در اين قانون مرتكبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره بهمصادره كليه اموال به استثناي هزينه تامين متعارف براي خانواده محكومميشوند دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را به انضمام ريزاموالي كه حسب نظر كارشناس يا خبره مستثنيات محسوب شده دقيقا در حكم يا درحكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميتاز درجه 4 به بالا ميباشد.
  تبصره : محاكم موظفند ، رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
  ماده37 : طول مدت بازداشت موقت بهر حال بيش از 4 ماه نخواهد بود چنانچه در مدتمذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادر كننده قرارمكلف به فك و تخفيف قرار تامين فوق ميباشد مگر آنكه در جهات قانوني يا عللموجهي براي ارتقا قرار وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهاتمزبور قرار ابقا ميشود.
  ماده 38 : دادگاه مي تواند در صورت وجود جهاتمخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را نصف حداقل مجازات آن جرمتخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيفمي يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد اعدامتقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.
  تبصره :كليه محكوميتي كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عملكننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه ها گردد دادگاه صادركننده راي ميتواند نيروي انتظامي و يا سازمان عمل كنند براساس اسناد مربوطمجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق الصدور تا نصف تخفيف دهد.
  ماده 39الحاقي : در تشديد مجازات بر اثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اينقانون محكوميتها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر سال1376 منوط اعتبار است.
  ماده 40 الحاقي : هر كس عالما و عامدا به قصدتبديل يا توليد مواد مخدر ، مبادرت به ساخت خريد ، فروش ، نگهداري ، حمل ،ورود ، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميايي از قبيل انيدريداستيك ، اسيدانتراتيليك ، اسيد فنيل استيك ، كلرو استيل و ساير مواد مندرج در جداول يكضميمه به ماده 12 كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهايروانگردان مصوب ميلادي 1998 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد همچنيننسبت به ورود ، خريد ، فروش ، ساخت ، مصرف ، نگهداري يا صدور كديين ومتادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد بهمجازاتهاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد.
  ماده41 : ساخت ، توليد ، خريد ، فروش ، ارسال ، نگهداري ، ورود ، صدور مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي ، تحقيقاتي و صنعتي با مجوزوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.
  ماده42 : به قوه قضاييه اجازه داده ميشود كه بخشي از محكومان مواد مخدر را بهجاي زندان در اردوگاههاي خاص ( با شرايط سخت و عادي ) نگهداري نمايد دولتموظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم براي تهيه و اداره ايناردوگاهها در ظرف مدت يك سال تامين كند.
  تبصره 1 : اداره اين اردوگاهها به عهده قوه قضاييه است.
  تبصره 2 : دادگاهها مي توانند به جاي كيفر توقف در اردوگاهها را براي محكومين معين نمايد.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 2. #2
  کاربرسایت imported_admin آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۱۹
  محل سکونت
  شهریار - کهنز
  نوشته ها
  82
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 1 در 1 پست

  Re: مجموعه قوانین موادمخدر . . .

  خوبه
  اولین پایگاه اطلاع رسانی شهرستان شهری
  http:/www.shahriariha.com

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. نظریه مجموعهها
  توسط hrg1356 در انجمن مطالب جامع وکاربردی ریاضی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۰۷ آبان ۸۸, ۰۸:۲۰
 2. مجموعه «سيسال، سي مجموعه» ايام نوروز 88 روي آنتن ميرود
  توسط hamid192 در انجمن صدا وسیما و رسانه ها
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۲۷ اسفند ۸۷, ۱۹:۳۳
 3. مجموعه گلبانگ هاي اذان
  توسط hamid192 در انجمن Music & MusicVideo
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۰۴ بهمن ۸۷, ۱۱:۵۳
 4. پاسخ مهران مديري به حملات عليه مجموعه مرد هزارچهره
  توسط hamid192 در انجمن صدا وسیما و رسانه ها
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۸ اردیبهشت ۸۷, ۲۰:۳۵
 5. مجموعه كمكهاي اوليه گنجينه دانش
  توسط M.MEDICAL در انجمن اخبار و قوانین سایت
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: سه شنبه ۱۸ دی ۸۶, ۰۸:۵۷

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •