سال 7030 ميترايي آريايي
3747 زرتشتي
2568 شاهنشاهي
۹۳۰ خیام
1388 خورشيدي
نوروز باستاني بر همگان مبارک
به جمشيد بر گوهر افشاندند / مر آن روز را روز نو خواندند
سر سال نو هرمز فرودین / بر آسوده از رنج روی زمین
بزرگان به شادی بیاراستند / می و جام و رامشگران خواستند
چنین جشن فرخ از آن روزگار / به ما ماند از آن خسروان یادگار
لوگوی نوروزی گوگل