سینمای ما - گلشیفته فراهانی با اکران نوروزی فیلم سینمایی "درباره الی"راهی ایران میشود تا به فعالیت خود در سینمای ایران ادامه بدهد.

فراهانیدر نشست مطبوعاتی "درباره الی" در برلین اعلام کرده بود با پاسپورت ایرانیاز کشور رفته و با همان پاسپورت قصد دارد به ایران بازگردد. این سخناننشان از آن داشت که بازیگر جوان سینما تمایلی به ماندن در خارج و ادامهبازیگری در سینمای اروپا و هالیوود به شرط ترک سینمای ایران ندارد.

رفتنفراهانی از ایران و بازی او در فیلم سینمایی "مجموعه دروغها" و در نهایتخبرهایی که در حاشیه این اقدامها منتشر شد، اتفاقی غیر منتظره برایدستاندرکاران فیلم سینمایی "درباره الی" بود. این فیلم که در چارچوبکاملاً قانونمند سینمای ایران تولید شده بود، به دلیل شرایطی که برایفراهانی به وجود آمد در تعلیق قرار گرفت.

البته در همان مقطعجناحهایی که معمولاً انتقادهایی را متوجه بخشهای مختلف سینما میداننداز جمله هیئت اسلامی هنرمندان یا مشاور رئیس جمهوری در امور هنری موضعگیریچندان منفی در این مورد نکردند. اینها نوید بخش برخوردی منطقیتر با اتفاقرخ داده بود.

حضور فیلم در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر و ازهمه مهمتر نامزدی آن در رشتههای مختلف و در نهایت کسب چند جایزه از جملهدو جایزه مهم بهترین کارگردانی و بهترین فیلم از نگاه مردم، نشان دادموضعگیریها نسبت به چهارمین فیلم اصغر فرهادی رو به تعدیل است.

"دربارهالی" با موفقیت در جشنواره فیلم برلین و بردن خرس نقرهای بهترینکارگردان، بیشتر از حواشی که در مورد آن مطرح میشد فاصله گرفت. در مراسمافتتاحیه جشنواره فیلم فجر هم رسول صدرعاملی در بخش بزرگداشت خود یادی ازگلشیفته کرد و گفت: همین دیشب صحبت این بود که با سفر همکارانمان بهجشنواره برلین، دختر کوچک سینمای ایران را به وطن بازگردانیم.

پساز این اظهارات صدرعاملی بود که فراهانی در نشست مطبوعاتی "درباره الی" دربرلین اعلام کرد با پاسپورت ایرانی از کشور رفته و میخواهد با پاسپورتایرانی به وطنش بازگردد. موضعگیری مثبت جواد شمقدری درباره بازگشت گلشیفتهبه ایران نشان از برطرف شدن بسیاری از اخبار و حواشی به وجود آمده دارد.

مشاورهنری رئیس جمهوری حدود 20 روز قبل اعلام کرد بازگشت گلشیفته را به ایرانبدون مانع میداند. با توجه به حمایت رئیس جمهوری از اکران "درباره الی"در جشنواره و موفقیتهای داخلی و خارجی فیلم و از سوی دیگر نظرهای مثبت درمورد بازگشت فراهانی، میتوان امیدوار بود همزمان با اکران نوروزی "دربارهالی" این بازیگر جوان و مستعد به ایران بازگردد.