دوستان همه شما آنجلینا جولی ستاره هالیوودی را میشناسید.آنجلینا تاکنون دهها فیلم بازی کرده است که من بسیاری از آنها رادیده ام.واقعا بازی light ودلنشینی دارد.
آنجلینا علاوه بر کار سینماسفیر صلح یونیسف است و دوست کودکان و تاکنون چندین کودک فقیر را به فرزندیقبول کرده است.و مراکز خیریه زیادی برای کودکان از ثروت شخصی خود ایجادنموده است.
در این پست سفرهای او به کشورهای مختلف و نیز خو گرفتن با آداب پوشش زنان همان کشور به تصویر کشیده شده است.


آنجلینا در افغانستان با حجاب بومی

آنجلینا در چادهنوستان

عراقپاکستانلبنان