شبکههای مختلف تلویزیون نوروز امسال 22 فیلم ایرانی و 51 فیلم خارجی از کشورهای آمریکایی، آسیایی و اروپایی پخش میکنندبه گزارش خبرنگار مهر، شبکه اول در ایام نوروز 10 فیلم خارجی از کشورهای اروپایی و هفت فیلم ایرانیپخش میکند. فیلمهای آغاز سحرگاه، کودک و روباه، بمانی هفتم، هیاهوی بچه،ماه قرمز، مکزیکی، عنکبوت و رز، گراناز، میلیونر زاغهنشین، بیگانهای پشتدر، رفتن به خانه، بیرون از بهشت، پرنده کوچک، خشاب خالی، بهار شیرین،دختر جوان و گرگها و پایان بازی به ترتیب از 27 اسفند تا 14 فروردین ازشبکه یک روی آنتن میرود. هنوز فیلم 28 اسفند این شبکه مشخص نشده است.
شبکه دو در ایام نوروز 9 فیلم خارجی از کشورهای آسیایی، آمریکایی و اروپایی و هفت فیلم ایرانیروی آنتن میفرستد. فیلمهای راه حل نهایی، توطئه 1 و 2، کلاه چرمیها،ماه از روی سکو، دنیای بدون دزدها، حول حالنا، من و شیطان، مانگرو، شکست،اینجا بودن، عید به خانه میآید، حلقه، تجارت جهانی، آقای 3000 و ماجرایدسپرو به ترتیب از 27 اسفند تا 14 فروردین پخش میشود. فیلمهای چهارم ودهم فروردین شبکه دو هنوز مشخص نشدهاند.
شبکه سه در نوروز 9 فیلم خارجی از کشورهای اروپا، آسیا و آمریکا و شش فیلم ایرانیپخش میکند. فیلمهای همکار جاسوس من، بدو بدو، دار و دسته فوتبالیستها،ده رقمی، همسر دلخواه من، مومیایی 3، پسرها سرباز به دنیا نمیآیند، مردیبه نام ییپ، ای دوست مرا بخاطر بسپار، شوالیه تاریکی، رفیق بد، سرشاخ، خطباریکی آبی و قهرمان تحت تعقیب به ترتیب از 27 اسفند تا 14 فروردین رویآنتن میروند. هنوز فیلمهای نهم و دهم فروردین مشخص نشده و هشتم فروردینمسابقه فوتبال پخش میشود.
شبکه چهار در ایام نوروز 13 فیلم خارجیاز کشورهای آسیا، آمریکا، اروپا و روسیه پخش میکند. فیلمهای غار،پانچوبیها، در آینه، هواپیماها قطارها اتومبیل، مسافران فضا، نخستوزیر،غبار، کلیدهای خانه، جزیره مسکونی، ضیافت چینی، مکس پین و گومورا به ترتیباز 27 اسفند تا 14 فروردین پخش میشود. هنوز فیلمهای 30 اسفند، چهارم،هشتم، یازدهم و دوازدهم فروردین شبکه چهار مشخص نشده است.
شبکه تهران در ایام نوروز 11 فیلم خارجی از کشورهای آمریکا، آسیا و اروپا و دو فیلم ایرانیپخش میکند. فیلمهای مارهای آناکندا، الواح زرین، دره گرگها، چند روزمهربانی، تحت تعقیب، به نام پادشاه، هالک 3، چاپلین، ترانسپورتر 3، به شماخوش آمدید، آب و آینه، از بچهها اجازه بگیرید و کلاهبرداران به ترتیب از27 اسفند تا 14 فروردین پخش میشود. هنوز فیلمهای چهارم، پنجم، هشتم، نهمو دهم شبکه تهران مشخص نشده است.


خبرگزاري مهر