به گزارش خبرنگار راديو و تلويزيون فارس، مجموعهبرنامه «سي سال، سي مجموعه» به تهيهكنندگي «حسين مروي» و كارگرداني«فرهاد محرابي» در ايام نوروز با حضور 23 مهمان، 13 مجموعه تلويزيوني رامورد نقد و بررسي قرار ميدهد.
اين برنامه تلويزيوني از روز شنبه اولفروردين ماه ساعت 15:15 به روي آنتن خواهد رفت. در اين برنامه با تعدادياز کارگردانان برتر که طي سي سال گذشته با سريالهايشان مطرح و تاثير گذاربودهاند گفتوگو ميشود. در اين برنامه، فريدون جيراني با تعدادي ازکارگردانان برتر که طي سي سال گذشته با سريالهايشان مطرح و تاثير گذاربودند با حضور يک بازيگر از مجموعه مورد نظر به گفتوگو مينشيند.
بنابر اين گزارش، اسامي مهمانان اين برنامه تلويزيوني به شرح زير است:
همايوناسعديان (كارگردان)، هومن سيدي (بازيگر)، احمد اميني (كارگردان)، مهديپاكدل(بازيگر)، عليرضا افخمي(كارگردان)، كامبيز ديرباز(بازيگر)، مرضيهبرومند(كارگردان)، اميرحسين صديق(بازيگر)، امرالله احمدجو(كارگردان)،انوشيروان ارجمند(بازيگر)، كيومرث پوراحمد(كارگردان)، مهديباقربيگي(بازيگر)، كمال تبريزي(كارگردان)، اردشير رستمي(بازيگر)، محمدحسين لطيفي (كارگردان)،پوريا پورسرخ (بازيگر)، رضاعطاران( كارگردان وبازيگر)، كيانوش عياري(كارگردان)، مهران رجبي(بازيگر)، اصغرفرهادي(كارگردان)، محمد علي نجفي(كارگردان)، علي نصيريان(بازيگر) و داريوشفرهنگ(كارگردان و بازيگر).
سايرعوامل «سي سال، سي مجموعه» عبارتنداز: کارگردان هنري، کارشناس و مجري: فريدون جيراني، کارگردان تلويزيوني:فرهاد محرابي، دستياران کارگردان و برنامهريزي: احسان قليپور ، حميدپنداشته، صدابردار:حبيبي، تصويربرداران: کوشايي، مجد و غني، طراح دکور:بهزاد رهبر حقيقت، تدوين: محمد جواد عبدالرحماني، تيتراژ و ولههايتصويري: ساسان توکل و نورپرداز: کاظميانksabz