نام دریای شمال ایران "خزر" نیست
عنایتاللهرضا مهمترین انگیزه تحقیق حاضر را همین اطلاق نادرست عنوان کرده و درکتابش منشأ این امر را نشان داده و مدعی شده است که نامهای "هیرکانیا" وسپس "کاسپی" که این یکی تا امروز هم در جهان رایج است نام اصلی این دریاست.
مهر:عضو مرکز دائره المعارف اسلامی در کتابی که به زیر چاپ رفته است با رداطلاق نام "خزر" بر نام دریای شمال ایران این امر را ناشی از اقدام قومیبه نام "خزر" عنوان کرد.

کتاب "نام دریای شمال ایران" تالیف عنایتالله رضا در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی واسلامی) به زیر چاپ رفته است.

این کتاب درباره نام و پیشینه تاریخیو خصایص جغرافیای دریای مازندران است که در آن عنایت الله رضا به بررسیاین موضوع پرداخته و یادآور شده که "اطلاق نادرست "خزر" بر این دریا منسوببه قوم خزر است که متاسفانه در اسناد و مکالمات امروز دولت ایران هم بهکار می رود.

عنایتالله رضا مهمترین انگیزه تحقیق حاضر را همیناطلاق نادرست عنوان کرده و در کتابش منشأ این امر را نشان داده و مدعی شدهاست که نامهای "هیرکانیا" و سپس "کاسپی" که این یکی تا امروز هم در جهانرایج است نام اصلی این دریاست.

عنایت الله رضا مدیر بخش جغرافیا وعضو شورای عالی علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مرکز دائره المعارف بزرگاسلامی است و تا کنون برخی کتابهایی مانند تمدن ایران ساسانی (نوشتهلوکونین)، طبقه جدید (نوشته میلوان جیلاس)، اسرار مرگ استالین (نوشتهآوتور خانوف)، به زمامداران شوروی نوشته (الکساندر سولژنیتسین) را ترجمه وکتابهایی مانند آذربایجان و اران، ایران از دوران باستان تا آغاز عهدمغول، کمونیسم و دموکراسی، مارکسیسم و ماجرای بیگانگی انسان، ایران وترکان در روزگار ساسانیان و کمونیسم اروپایی را منتشر کرده است.